Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
10 gruodis


Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
Leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja   — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos   nariai     —     Leonardas Andriekus, O.F.M.,   Juozas  Girnius,   Alfonsas  Nyka - Niliūnas
Meninė   priežiūra  —   Telesforas Valius
Leidžia   —   Tėvai Pranciškonai
Administracijos   adresas  —   Aldai, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko   adresas  —  Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont. Canada
Redakcijos adresas — Antanas Vaičiulaitis, 4757 East Ave., S. E., Washington 28, D. C.
 
1963 METŲ AIDŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Aistis J. — Milfordo gatvės Elegijos          27
Alantas Vyt. — Šventaragis sutinka Ramunę        297
Andriekus Leonardas — Nerimas,  Pokalbis,   Ant
kranto, Vaikai, Ar ji žinos, Brangenybės (eil.)   302
Auginąs Balys — Pakasynos, Laukimo ugnys, San-
tėmio katytės, Vizijų vadžios (eil.)        203
Barėnas K. — Išsvajotoji           454
Bradūnas Kazys — Ir nebijok, Penktadienio vaka-
rą, čiurlioniškoji fuga, Strazdas, Ilgesys (eil.)     10
Grigaitytė Kotryna — Apmąstymai, Sargybos, Me-
dis, Melas (eil.)        353
Jurkus Paulius — Žvaigždė (Iš Vilniaus legendų
ciklo                24
Kirša Faustas — Mažoji karalija, žavus abstraktas,
Užgeso akys (eil.)            389
Kučėnienė Dalia — Sombra (eil.)          14
Mikuckis Juozas — Ekstazė, Melancholiška elegija,
žiedais pavasaris  (eil.)              335
Narutė Nerimą — Relikvijos (eil.)        248
Obcarskas Č. — Nakties pakrantėj, Sniegas, Nak-
ties elegija (eil.)        151, 310
Rutkūnas Benediktas — Vaisiai, Liejas saulė, Gėlių
taika, Nostalgija, žalia, Spinduliai, Staklės, Pa-
saulio slėny, Tikiu (eil.)           145, 257,   383
Šlaitas Vladas — Antroje pusėje, Keturiasdešimt
piramidžių (eil.)        443
Tininis J. — Mumija             152
Tulys Antanas — Velnio laiškas            395
Vaitkus Mykolas — Užtvanka praplyšo,  Stebuklo žaibas, Dausų paukštė,  Tu skrendi,  tu vejies, Vilties gėlytė,  žavai,  Išbusk ir paleisk,  Nebe tie, nebe tie, Nelaukiama viešnia, Varpelis (eil.)   287 žmuidzinas Jonas — Sapnas, žemės mirtis (eil.)     215
Skaityti daugiau...
 
ANTANAS TU LYS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Domas Jasaitis   

Antanas Tulys
P. Kiaulėno piešinys

Pirmieji kūrybiniai žingsniai
Prieš 60-50 metų Lietuva buvo ne tik didvyrių, bet ir poetų žemė. Kiekvienas moksleivis, gyvaplaukiams viršutinėje lūpoje prasikalus, pasižabodavo pegasą ir žeisdamas pentinais jo įdubusius šonus, šuoliavo į Parnasą.

Taip ir A. Tulys. Mūzos jį pradėjo lankyti jau 1914 m., tik vienerius metus pabuvus Amerikoje. Pradėjo feljetonais ir trumpomis apysakomis. Juos priglobė "L. Vienybė", vėliau "Lietuva", "Sandara", Valparaiso lietuvių studentų laikraštėlis "Moksleivių Sapnai". Apie 1920 m. įsikūrė Lietuvių Pažangos moksleivijos susivienijimas Amerikoje ir pradėjo leisti "Moksleivių Kelius", kaip priedą prie mėnesinio laikraščio "Artojo", kurio redaktorius buvo V. Sirvydas ir leidėjas Lietuvių Apšvietos draugija Clevelande. A. Tulys buvo "Moksleivių Kelių" redaktorius ir gaudavo trisdešimt dolerių metinio atlyginimo. Dešimtyje numerių, kurie pateko į mano rankas, knibžda A. Tūlio kūriniai: apysakos, eilėraščiai, literatūrinė   kritika,   mokslinės   apžvalgos, Shelley, Ibseno, Nietzschės, Schopenhauerio, Maupassanto ir kt. vertimai. Kai kuriuos straipsnius jis tvirtina savo parašu A. A. Tulys, kitus pasirašo Marcas Baukas, Šešėlis, Šeduvietis, Vėjų Sesuo ir kt. Ir patsai daug jų neatsimena. Tad dalis jų žus, nes rašytojų slapyvardžių medžiotojų, kaip velionis V. Biržiška, nedaug ir nedažnai būna.
Skaityti daugiau...
 
PO DVIDEŠIMTIES METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Audėnas   
VLIKAS per dvidešimt savo veiklos metų nei rankų nenuleido, nei akių poilsiui nesudėjo, nei pavergtos tautos neišlaisvino. Dabar Vli-kas, kaip ir kiekvienas laisvasis lietuvis, liūdnai žvelgia į Nemuno pakrantėse, Dubysos šlaituose, Nidos ir Palangos kopose, Rūdininkų giriose ir visame likusiame krašte komunistų trypiamą Lietuvos laisvę. Laisvę ir nepriklausomybę, kuriomis apie septynis šimtmečius lietuvis džiaugėsi.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai