Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 Kovas


ENĖJIDĖS PDF Spausdinti El. paštas

Vertė A. RUKŠA

VI GIESMĖS (752-853 eit.) IŠTRAUKA


Požemio karalystėje tėvas Anchizas rodo Enėjui būsimųjų Romos didvyrių vėles

            Baigė Anchizas kalbėt ir sūnų, drauge ir Sibilą
            Velka vilkte pačion sutelktin ir knibždynėn triukšmingon.
            Kopia kalvon, nuo kurios išsitiesusią eilę iš priešais
755      Visą galėtų stebėt ir veidus ateinančių skirti.
            "Nagi, dabar, koks garsas vėliau lydės dardanėnus
             Ir vaikaičių kokių iš italų kilties susilauksim.
            Sielų kaip iškilnių, paveldėtojų vardo mūsiškio,
            Žodžiais dėstysiu tuoj ir tavo laimę paskelbsiu.
            760      Jaunis anas, regi, iešmu mediniu pasirėmęs,
            Vietoj arčiausioj kaip tik prie šviesos gyvena ir pirmas
            Kils erdvenybėn dangaus, su italų krauju susimaišęs,
            Silvijus, tavo želmuo ir Albos garbingasis vardas.
            Jį tavoji žmona Lavini ja tau, žilagalviui,
Skaityti daugiau...
 
DVASIA IR RAIDĖ PDF Spausdinti El. paštas


Žvilgsnis į Vatikano susirinkimą

1. Dvasios iškėlimas prieš raidę.
Šiais dviem žodžiais leidžiamasi ne abstrakčiai svarstyti, kas sudaro gyvą tiesą ir kas ją stingdo negyva raide, o konkrečiai pažvelgti į Vatikano II susirinkimo pradėtą Bažnyčios atsinaujinimo sąjūdį. Bet šie abstraktūs žodžiai nurodo, kad leidžiamasi ne į atskirus šiame susirinkime svarstomus klausimus, o bandoma suvokti jo bendrąją istorinę prasmę. Šiuo bendruoju visumos požiūriu Vatikano II susirinkimo dvasią visų pirma ir išreiškia ne kas kita, kaip pastanga iškelti dvasią prieš raidę.

Iš tiesų, kas norėtų tik raidiškai (išoriškai) vertinti Vatikano II susirinkimą, turėtų stebėtis, kodėl teikiama jam tokia istorinė reikšmė. Jau pasibaigė trys šio susirinkimo sesijos, rudenį prasidės ketvirtoji paskutinė sesija, o "apčiuopiamų rezultatų" tiek nedaug. Nors tiek ilgai ir tiek daug klausimų svarstyta, bet "rezoliucinių" nutarimų nedaug formuluota, ir jie nėra sensacingi. Praktinių potvarkių taip pat ne kažin kiek sulaukta, nors jais kai kur atsisakyta nuo senų šimtmetinių papročių. Vargu tenka laukti, kad ir paskutinė sesija bus šia prasme kitokia. Todėl, kas žiūrėtų tik į formalius "rezultatus", iš tiesų galėtų klausti, kodėl vis dėlto šis susirinkimas laikomas Bažnyčios istoriniu posūkiu. Bet tai tik liudytų, jog šio susirinkimo istorinės prasmės ieškoma visai ne ten, kur ji slypi.

Skaityti daugiau...
 
T. S. ELIOT (1888 - 1965) PDF Spausdinti El. paštas


Ištisą šimtmečio ketvirtį T. S. Eliot buvo ne tik dominuojanti, bet kartu ir formuojanti figūra Europos poezijoje, šiuo atveju tenka specialiai pabrėžti formuojanti, nes jo poezija visą laiką buvo ir pasiliko ne tiek savyje užbaigta estetinė visuma, kiek nuolat tebevykstantis kūrybinis procesas, glaudžiai susijęs su laiku, betarpiškai dalyvaująs universalinės poezijos vyksme. Kaip tik dėl to ir jo įtaka buvo tokia didelė, ypač anglosaksų kraštuose.
Skaityti daugiau...
 
KARALIŲ VĖLIAVA PDF Spausdinti El. paštas
—    Kodėl tu laiku nepranešei apie jo mirtį? Arba kodėl neatsikratei lavonu anksčiau, kuomet buvo lengviau tatai padaryti? —kalbėjo man Magdalena.

O! Aš esu nerūpestingas, apsileidęs, tinginys, palaužtas nuovargio nieko neveikti! Aš niekad nežinau, kur nukišu savo daiktus. Aš išeikvoju visą savo laiką, ištampau nervus ir naikinu pats save jų ieškodamas, rausdamasis stalčiuose, landžiodamas po lovomis, užsidarydamas tamsiose kamerose, užsikasdamas rūbinėse . . . Visuomet pradedu daugelį dalykų, kurių niekuomet nebaigiu, nevykdau planų, viską apleidžiu... Trūksta valios, nes trūksta tikro tikslo! Jei nebūtų žmonos kraičio, jos menkų pajamų. . .
Skaityti daugiau...
 
PROF. JUOZO BALČIKONIO SUKAKTIS PDF Spausdinti El. paštas
Šiais metais kovo mėnesį prof. Juozui Balčikoniui sukako 80 metų. Konkretūs jo nuveikti darbai yra surašyti Lietuvių Enciklopedijoj, o taip pat "Gimtojoj Kalboj", minint jo 75ių metų sukaktį, čia tenka šį tą pridėti, ko patys sausi faktai nepasako. Svarbiausios jo darbo sritys buvo trys — pedagoginis darbas (gimnazijoj, mokytojų seminarijoj, universitete), vertimai ir akademinio "Lietuvių kalbos žodyno" redagavimas.

Balčikonis, kaip ir jo vyresnysis kolega Jonas Jablonskis, pirmiausia buvo mokytojai plačia to žodžio prasme, nes mokė ne tik mokyklos mokinius, bet ir visą visuomenę. Ir kaip Jablonskis mokė bendrinės kalbos savo vadovėliais ir knygų bei laikraščių kalbos taisymais, taip Balčikonis pirmiausia stengėsi parūpinti mokykloms gerų skaitinių, kurių nepriklausomybės pradžioje buvo labai maža. Tam tikslui jis vertė Anderseno, Haufo, brolių Grimų pasakas bei kitokias jaunimo mėgiamas knygas. Jis atstovavo tai nuomonei, kad geros kalbos greičiau galima pramokti ne tiek besimokant gramatikos, kiek beskaitant gera kalba parašytas knygas. Tuo būdu Balčikonis ir Jablonskis labai gražiai vienas kitą papildė.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai