Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
9 Lapkritis


EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas

JURY
Iš rėmų narsūs kunigaikščiai žiūri
Ir pagarbus Basanius debesy,
O prie stiklų — triukšmingai sprendžia jury:
Marteli ar Hennessy?

Iš rėmų plieskia Žalgiris ir Kražiai,
Smūtkelis verkia numušta ausim,
Ir pančius deda papuoštai ir gražiai
Birutei, besišypsančiai visiem.

Iš rėmų kaukia vilkas geležinis,
Vytis mojuoja kardo krivulę,
Ir tėvas klaupia, sūnų atpažinęs
Raudonam girios sniego patale.

Iš rėmų mums pro liūdesį ir kartį
Kudirka šaukia: jaunas kol esi ... 
O jury vis negali susitarti:
Marteli ar Hennessy?
Skaityti daugiau...
 
MARKSIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ Vakarų krikščionijos klystkeliai PDF Spausdinti El. paštas


1. Priešginiška padėtis
Vienas sąmojingas vokiečių laikraštininkas, aprašinėdamas pastarąjį katalikų teologų ir komunistų ideologų susitikimą Salzburge (1985. IV.29 - V.2), pastebėjo: "Vienas intelektualas — nepavojingas, du — dar šiaip taip; trys —tai ginčas apie marksizmą ir krikščionybę".1 Ir iš tikro šis ginčas šiandien jausti visur: tiek mokslinėje literatūroje, tiek suvažiavimuose, tiek universitetų paskaitose, tiek net bažnytinio susirinkimo bei popiežiaus pastangose rasti kelią į netikinčiųjų širdis. Kur tik susirenka būrelis intelektualų, ten tuojau įsižiebia kalbos apie marksizmą ir Bažnyčią, apie religijos padėtį komunizmo valdomuose kraštuose, apie galimybę vykdyti Kristaus misiją net ir bolševikiniame gyvenime. Sociologai teigia, esą marksizmas atskleidęs krikščionims "protestą prieš vieną specifinę neteisybės ir priespaudos formą, kuri ligi šiol nebuvo nagrinėta ir todėl liko neįsisąmoninta": pokalbis su marksizmu kaip tik prisidėtų prie šios formos galutinio supratimo.2 Teologai tvirtina, esą marksizmas privertęs krikščionis "jų neistorinį mąstymą apie anapus perkelti į istorinį mąstymą apie ateitį šioje žemėje": pokalbis su marksizmu kaip tik paryškintų šios ateities perspektyvas.3 Šiam pokalbiui megzti kaip tik ir buvo Vatikano įsteigtas Sekretoriatas Netikintiesiems, vadovaujamas Vienos kardinolo Fr. Königo, kurio uždavinys, kaip pats kard. König jį apibrėžė, yra "ne organizuoti kovą prieš ateizmą, net ir ne prieš karingąjį ateizmą, o ieškoti galimybių . . . kurti taikos akciją, sueinant į sąlytį ir į dvasinį pokalbį".4
Skaityti daugiau...
 
TRYS EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
SAUSMETIS
Žolės vyto, gėlės džiūvo,
Šaknys cypė akmeny.
Sausumoj rūstaus liežuvio
Mirė vasara švelni.

Amžinybėn skruzdės bėga.
Krečia lygumas drugys.
Eik atgal per šaltą sniegą,
Tau žiema eiles sakys.

Skaityti daugiau...
 
ATGAL Į ŠEIMA? PDF Spausdinti El. paštas
1. Įvadas
Šeima yra viena iš šešių pagrindinių institucijų, be kurių nė viena bendruomenė neegzistuoja. Kitos penkios yra šios: religinė, politinė, ekonominė, edukacinė ir pramoginė. Pagal E. W. Burgess ir H. J. Locke, šeima tai asmenų grupė, sujungta kraujo, vedybų ar adoptavimo (įsūnijimas bei įdukrinimas) ryšiais, sudaranti vientisą namų junginį, kurio nariai tarpusavy bendrauja ir susižino pagal atitinkamas vyro ir žmonos, motinos ir tėvo, sūnaus ir dukters, brolio ir sesers roles, ir kuria, palaiko bei kitiems perduoda bendrą kultūrą. Šeimoje biologiniai, emociniai, intelektualiniai, dvasiniai ir kitokį aspektai yra taip susiję, kad vienas jų paveiktas dažniausiai iššaukia ir kitą. Poveikis gali būti dvejopas: vienam intensyvejant — kitas taip pat intensyvėja arba vienam augant — kitas mažėja. Nors lytinė trauka gali būti patenkinama šalia šeimos institucijos, nėra visuomenės, kuri nereguliuotų lytinių santykių vienokia ar kitokia šeimos forma, kuri tačiau visais atvejais sieks nuolatinumo bei pastovumo. Tad fiziniai vyro ir žmonos patrauklumo bei grožio interesai sunkiai suvokiami be abipusių teisinių saistymų. Gimsta vaikai, suteikia vyrui ir žmonai tėvų roles, o patiems vaikams — sūnų ir dukterų roles. Visuomenės įstatymai bei papročiai, o taip pat ir religinės bei moralinės vertybės apibrėžia šeimos narių ir ne šeimos narių santykius, kurie tačiau gali įvairuoti pagal tai, kiek patys šeimos nariai seka visuomenės peršamas normas ir kiek jie nukrypsta nuo jų pozityvia ar negatyvia linkme (pvz. artėdami prie idealios bendravimo harmonijos ar prie pakrikusių nesutarimų).
Skaityti daugiau...
 
RENATA PDF Spausdinti El. paštas

Ištrauka iš apysakos "Tiltas virš Okeano"

Ji pakelia mano galvą, pakreipia, pilia šaukštuku vandenį. Jos rankos vėsios ir minkštos. Švelniai atguldo, kad neužgautų skaudančio peties. Atmirkęs liežuvis, ramiai tvinkčioja galva. Paveikslų chaosas nutolo; prie lovos stovi Renata, juodų plaukų apsuptu veidu.

—    Aš ir vėl ateisiu pasižiūrėti.
—    Ko?
—    Žinoma, tavęs. Ko aš daugiau žiūrėsiu?
—    Aš tau įkyrėjau . . .

—    Zenonai! Jei dar žodį apie tai, lupti gausi!
—    Taip. Žinoma. Tu visada tokia . . . Stipresnė už mane.
—    Tu nepaklusnus vaikas. Geras vaikas. Mano Zenonas . . .

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai