Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
10 Gruodis


Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė EUG. MATUZEVIČIUS   

ATMINIMAI

Juozui Kėkštui

Atminimai —
į šiaurę sugrįžę paukščiai.

Atminimai —
tolstančios žvaigždės,
kurios lyg sidabro grūdai
nubarsto Paukščių Taką.

Atminimai —
bemiegės rugpiūčio naktys
ir akys, žvelgiančios
į vasaros sapnus.
Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Girnius — Taika, pacifizmas ir defetizmas  ........................................ 421
Juozas Kėkštas — Pranašystes paslaptis, Andalūzijos sušaudymas (eil.) .... 425
Eug. Matuzevičius — Atnrnimai (eil.)  ............................................................ 426
Juozas Vaišnora, M.I.C. — Vysk. A. Baranauskas  ...................................... 427
Vladas Jakubenas — Dariaus Lapinsko kūryba  ........................................... 435
Antanas Maceina — Laiškas "Aidų" redaktoriui J. Girniui  ........................ 439


IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. B. — Vincas Ramonas ................................................................................. 451
Kostas Rauda — Juozui Kėkštui 50 metų  ..................................................... 453
St. Goštautas — Vytautas Kašubą  ................................................................ 453
Kun. P. Celiešius — Ekumeninis požiūris į M. Liuterį  ................................. 454
Juozas Kojelis — Lapkričio 13 manifestacija  ............................................... 456
Stud. K. K. G. — Studentų suvažiavimas ....................................................... 457
Mūsų buityje  ................................................................................................... 457

KNYGOS
Andrius Sietynas — Premijuotas romanas "Karklupenai"  .......................... 460
Titas Alga — Pirmasis literatūros metraštis  ................................................. 461
Dr. Tomas Žiūraitis, O.P. ir J. G. — Šis tas iš svetimų kalbų  ...................... 462
Atsiųsta paminėti ............................................................................................. 466
1965 metų turinys  ............................................................................................ 467
Skaityti daugiau...
 
DARIAUS LAPINSKO KŪRYBA PDF Spausdinti El. paštas
Spalio 10 New Yorke ir spalio 24 Čikagoje įvyko Dariaus Lapinsko kūrinių koncertas, diriguojant pačiam kompozitoriui. Abiejų koncertų programa buvo ta pati. Tie patys buvo ir dalyviai: dainininkė Aldona Stempužienė ir pianistė Aldona Kepalaitė. Tik, žinoma, skyrėsi orkestras: New Yorke koncerte dalyvavo New Yorko filharmonijos orkestras, Čikagoje — Čikagos simfoninio orkestro narių sąstatas. New Yorke koncertas vyko Brooklyno Kolegijos Walt Whitman salėje, Čikagoje — Marijos aukštesniosios mokyklos salėje. Koncerto rengėjai New Yorke buvo vietos ateitininkai (rengimo komiteto garbės pirm. A. Kazickienė, pirm. kun. V. Dabušis, vicepirm. EI. Baltrušaitienė, nariai S. Gedvilaitė, Aid. Kepalaitė, K. Kudžma, A. Sabalis ir A. Vainius). Čikagoj koncertą suruošė "Margutis". Nors "Margučio" žurnalas ir sustojo ėjęs po šio žurnalo steigėjo ir leidėjo Ant. Vanagaičio našlės L. Vanagaitienės ir redaktoriaus A. Mackaus tragiškos mirties eismo nelaimėje prieš metus, bet "Margučio" radijo valanda, patikėtinių tarybos tvarkoma, veikia ir toliau. V. Olienės globoje surengdamas šį koncertą, "Margutis" grįžo ir prie kitos savo reikšmingos srities — plataus masto koncertų rengimo.
Skaityti daugiau...
 
TAIKA, PACIFIZMAS IR DEFETIZMAS PDF Spausdinti El. paštas


rudens faktai diktuoja šią antraštę. Tai, pirma, pop. Povilo VI spalio 4 kelionė į Jungtines Tautas, kur jis tiesiog dramatiškai perteikė pasauliui taikos šauksmą, pagrįstą gera valia. Antra — tai Jungtinėse Amerikos Valstybėse pasireiškęs pacifizmo sąjūdis prieš pagalbą Pietų Vietnamui gintis nuo komunistinės agresijos.

1
Yra heroizmo kario ryžtyje ginti savo krašto laisvę aukščiausia kaina — gyvybe (nors ir dažnai lieka klausimas, kur iš tiesų yra savo laisvės gynimas ir kur kėsinimasis į kitų laisvę). Tačiau pačiame kare nėra nieko heroiška: tai tik nuogas jėgos vartojimas. Iš esmės karas yra barbariška priemonė tarptautiniuose santykiuose. Nors faktiškai visais laikais vyko karai, visada žmonija ilgėjosi taikos. Šiandien taika yra nebe tik kilnus ilgesys, o tiesiog imperatyvus uždavinys. Atominio karo reali galimybė daro taiką iš tikro gyvybiniu žmonijos rūpesčiu. Neveltui pop. Povilas VI savo Jungtinių Tautų kalboje citavo prieš pora metų nužudytojo JAV prezidento J. F. Kennedy įspėjimą: "žmonija turi padaryti galą karui, arba karas padarys galą žmonijai". Niekas šiandien, įžengus į atomo amžių, nebegali likti nejautrus taikos rūpesčiui. "Niekada daugiau karo, niekada vėl karo!" — kalbėjo Šventasis Tėvas. "Taika, tai ji turi vadovauti tautų ir visos žmonijos likimui".
Skaityti daugiau...
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas

                                              
PRANAŠYSTĖS PILNATIS

S. M.                                             

Lotoso žiedas.                              
Skambi Israfelio lyra.
Minties šviesus apvalumas.
Mano žvilgsnio dangun įžengimas.
                                                    
Naktis su hamsinais prasmego.
Dykuminis amokas praėjo.
Saulė plačiai vartus atidarė,
Ir įvyko
Tavęs nužengimas žemėn.
Su Tavo šypsena
Stebuklinga palaima atėjo
Anachoreto olon.
                                             
1965 spalio 20


Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai