Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
7 RugsėjisTURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Jaunimo kongresas ................................................................................ 289
Arūnas Liulevičius — Jaunimo kongreso įspūdžiai .............................. 290
Henrikas Nagys — Jaunimo reikšmė tautoj ir išeivijoj ....................... 292
Sesuo M. Antanina, F.M.M. — Eilėraščiai .......................................... 296
Antanas Sužiedėlis — Lietuvių jaunimas pasaulio idėjų tėkmėje ........ 297
Vincas Trumpa — Bendruomenės išeivijoje ......................................... 303
Danguolė Sadūnaitė — Eilėraščiai ........................................................ 309
Stasys Lozoraitis jr. — Žvilgsnis į pavergtą Lietuvą ........................... 310
Jaunimo kongreso apžvalga .................................................................. 319
Antanas Saulaitis, S.J. — Jaunimo prieškongrcsiniai susitelkimai ..... 334
Mūsų buityje (įprastinė numerio kronika) ............................................ 340
Skaityti daugiau...
 
JAUNIMO KONGRESAS PDF Spausdinti El. paštas


Šis numeris skiriamas pirmajam Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui ir su juo susijusiems prieškongresiniams susitelkimams — jaunimo vadovų studijų savaitei ir pasaulio lietuvių jaunimo pirmajai stovyklai.

Pavyko gauti visas kongrese skaitytas paskaitas. Nepavyko gauti visų kongreso simpoziumų aprašymo. Tie simpoziumai, kurių moderatoriai neatsiliepė į prašymą, trumpai apžvelgti, remiantis tuo, kas apie juos buvo spaudoje paskelbta.

Visko buvo prašyta iš anksto, laiku, bet daug kas buvo gauta suvėlintai. Todėl vėluoja ir šis numeris.

Kadangi susidarė daugiau medžiagos negu galima įdėti į vieną numerį, tai šis numeris yra padidintas. Be to, dėl tos pačios priežasties nebebuvo galima įdėti apžvalginių skyrių. Pasitenkinta tik įprastine žurnalo kronika "Mūsų buityje".
Skaityti daugiau...
 
JAUNIMO KONGRESO ĮSPŪDŽIAI PDF Spausdinti El. paštas
Didieji žmonių subuvimai vienu atžvilgiu yra panašūs į gamtos nelaimes: j horizonte kylantį debesį retas kuris atkreipia dėmesį, o tačiau už kiek laiko žmogų ir žvėrį suima auganti įtampa, kol debesys sprogsta vėju ir lietumi. Po audros įtampa dingsta, ir tik keleivis, brisdamas purvu pavirtusiu taku, tingiai galvoja, kam audros reikalingos.

Jaunimo kongresą geriausiai galima suprasti kaip tokį gamtos reiškinį — ne hurikaną, kuris namui stogą, o žmogui kvapą atima, bet liepos mėnesio staigų lietų, kuris seno tvenkinio mauruose prakerta tamsaus vandens eketes. Kongresas — kaip ir liepos lietus — gamtos dalis: gimęs dėl to, kad jam buvo skirtas laikas, augęs tik savo prigimties vedamas ir galop prapliupęs ant teisiųjų ir neteisiųjų. Kongreso neiššaukė kuris nors mūsų visuomenės degantis rūpestis — vasaros bendruomeninių švenčių cikle: tautinių šokių šventė, dainų šventė, kultūros kongresas, jaunimo kongresas . . . jam atėjo eilė. Šia prasme nebūtų tikslu Jaunimo kongresą kaltinti, kad neturėjo prasmės, kuri būtų davusi vientisumą ir kryptį šiai vasaros šventei. Tačiau kokią prasmę turi vasaros lietus?

Žvelgdami į Jaunimo kongresą kaip į šventišką - ir todėl pirmoje eilėje ritualinį — įvykį, išvengsime sielos darną ardančios širdgėlos, kurią pergyvena tie, kurie visai nepagrįstai tikisi tokio pobūdžio šventėse pasidalyti radikaliai naujomis įžvalgomis ar žmogaus gelmę liečiančiais pergyvenimais. Šventės nuotaikai kur kas reikalingesnis pajautimas stiliui, puikiai atbaigtai frazei, meniškam pakartojimos minties perdavimui — kaip tai stebėtinai sklandžiai atliko Henrikas Nagys savo paskaitoje, kuri atidarė Jaunimo kongresą.
Skaityti daugiau...
 
JAUNIMO REIKŠME TAUTOJ IR IŠEIVIJOJ PDF Spausdinti El. paštas
Po daugelio metų svetur, mes susirinkome visi — jaunieji, vyresnieji ir sulaukę savo amžiaus saulėlydžio — draugėn, visos kartos, į pirmąjį Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą pabūti drauge ir pasikalbėti vieni su kitais, viena didelė šeima, pasiryžusi tęsti bendrą ir vieningą darbą, paširyžusi tęsti bendrą ir vieningą kovą už savo šalį ir laisvę.

Visų kovų priekyje žygiuoja jaunimas . . . Jaunimas neša kovų vėliavas, jaunimas pirmas pastebi ir reaguoja į netiesą, klastą, apatiją, žmogaus išnaudojimą, idėjų išniekinimą. Visos pasaulio vergijų bastilijos buvo puolamos jaunų žmonių. Visų kartuvių stulpai buvo verčiami jaunųjų rankom. Į Laimės Žiburį nuolat kopė, kopia ir kops tik jauni ir drąsūs žmonės. Tokie, kurie žino gyvybės ir mirties kainą. Kurie pažįsta gyvenimo entuziazmą. Ir todėl žino, kiek daug drąsos ir tikėjimo reikia, kad galėtum savęs išsižadėti.

Tauta retai tačiau reikalauja tokios aukščiausios kainos . . . Tauta augina savo dukteris ir savo sūnus gyvenimui, ateičiai. . . Kiekvienai tautai jaunoji karta yra jos 'gyvasties, jos tęstinumo, jos tobulėjimo, jos įsiprasm^nimo ir išlikimo laidas. Tauta be stipraus jainimo yra pasmerkta mirčiai. Tauta be sąmoningo jaunimo yra merdinti tauta. Tauta be jaunimo, kuris nori ir sugeba tęsti senųjų pradėtą ir tęstą darbą, yra bevaisė, kaip medis, nenešąs vaisių ir nepraskleidžiąs nei lapų, nei žiedų. Tokios tautos yra negyvos salos. Išsekusios oazės. Kapinynai. Gyvoms ir gajoms, energingoms ir pilnoms entuziazmo tautoms yra skirta iškiliausia vieta istorijoje. Yra skirta ateitis ir priekyje žengiančiojo garbė. Atsakomybė ir garbė. Pripažinimas ir parama. Pasididžiavimas. Lietuva buvo tokia šalis. Lietuva po vergijos uždanga ir kalėjimų šešėliuose — aš taip tikiu — giliai po prastąja rudine tebėra tokia gyva tauta. Tebėra ir išliks iki lemiamos valandos, kai bus galima atvirai visiems pasakyti laisvą žodį į veidą.
Skaityti daugiau...
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
DIEVO DAINA
I
Bėga.
Bėga visi ieškoti pamestos Prarastos
Dainos,
Kažkur girdėtos po klevais.
Bėkim visi.
Kur?
Prieš vėją, prieš vėją —
Pavėjuj
Dainos aido nenugirsim,
Tik prieš vėją
Atplauks ji skaidriai,
Ir gal nugirsim jos baltą meilę,
Jei bėgsime
Prieš vėją.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai