Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 kovasTurinys PDF Spausdinti El. paštas
Antanas  Maceina — Krikščionybės ateitis ............................. 97
Jurgis Baltrušaitis — Laiškas ir Susimąstymai žiemą
(eil.), vertė Faustas Kirša ........................................................ 108

Bernardas Brazdžionis — Plakatas Ir Palete (eil.) ................. 109
Zenonas Ivinskis — Vatikano archyvas — aruodas
lietuvių kultūros istorijai ........................................................... 110

T. J. Beleckas, S.J. — Prie Kryžiaus ...................................... 114
Jonas Grinius — Meno reikšme tautai ................................... 116
Vladas Šlaitas — Amžinieji liudininkai, Mėnesienoje,
Minkštas lietus (eil.) ................................................................. 118

Nelė  Mazalaitė - Krūminiene — Karoliai .............................. 119
K. Pakštas — Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas ..... 123
V. Butėnas — Lietuviškas Kryžius Vokietijoje (eil.) .............. 129
Dr. J. Navickas — Moralines jėgos ........................................ 130
J. Kmitas — Ir čia esama tragedijos ....................................... 136

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
Pr. B. — Mickevičius, Budrys ir Bakuninas ........................... 138
B. S. — George Orwell ............................................................. 139

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug. Raginis — žmogiškosios psalmes ................................... 140

MOKSLAS
R. Oppenheimer — Atomines energijos išlaisvintojas ........... 141
T. Dr. Kl. žalalis, O.F.M. — Seniausia šventraščio kopija .... 142

POLITIKA
A. K. — Kodėl Amerika prarado Kiniją .................................. 142
Skaityti daugiau...
 
Krikščionybės ateitis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Maceina   

1. DABARTINĖ NUOTAIKA

Kalbėti apie krikščionybės ateitį reiškia kalbėti apie dabarties nuotaiką krikščionybės atžvilgiu, apie tas kartais net nežymias užuomazgas, iš kurių, tarsi iš kokių želmenų, išauga visas būsimasis gyvenimas. Ateitis juk nėra kažkas visai nauja, kažkas visai kita. Ateitis visados atsiremia į dabartį, ją paneigdama arba sustiprindama, ją pratęsdama arba pasukdama nauja linkme, tačiau niekados nuo jos neati-trūkdama. Žmogiškosios laisvės veiksnys istorijoje padaro ją nepriežastingą gamtos prasme. Bet jis nepaneigia jos nuoseklumo ir dėsningumo, kaip laisva valia nepaneigia atskiro žmogaus likimo. Ir bendruomenės ir asmens gyvenimas nėra priežastingas, bet prasmingas ir dėsningai nuoseklus. Todėl ir visa žmogiškoji ateitis rymo ant dabarties. Istorija atrodo sujaukta tik paviršutiniškai akiai. Savo gelmėse tačiau ji slepia tam tikrą planą, nuaustą ne tik mūsų norų, bet ir Dieviškosios Apvaizdos sprendimu. Adesse festinant tempora — amžiai skuba nubrėžtu keliu į savo tikslą.
Skaityti daugiau...
 
IŠ "LELIJOS IR PIAUTUVO" VERTE FAUSTAS KIRŠA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JURGIS BALTRUŠAITIS   
I
Žvaigždėtai amžinasčiai žydi,
Ir Dievui, — žemės reiškiniai...
Laikai, pavojuose paklydę,
Ir mirksniai, tylai gaubt skaniai,
Bendra paslaptimi doroti...
Lyg bangos kylančios putoti,
Džiaugsmais, tai meile, tai skausmu
Pragys širdis, ir vėl ramu ...
Džiaugsmai — trumpam, o skausmas — metams!
Laikų raidoj liūdės širdis,
Nors sėjos daug, gėlėj rūdis, —
Gamta tau tokią donę meta.
Kai greitas laikas amžiams svies
Ir liūdesys bus prie šalies!
Skaityti daugiau...
 
Plakatas Ir Palete (eil.) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BERNARDAS BRAZDŽIONIS   
PARYŽIAUS PALETĖ

PLAKATAS

Aš ieškau gatvių tūkstančio tinkle
Vienų vienos nedideles gatvelės
Su pačiame gale rodiklio lentele:
ŽMONĖMS GEROS VALIOS.

Aš Ieškau didelio juodajam gruodžio debesy
Nuo Gare du Nord lig Porte de Versailles plakato,
Kad tartum žaibas šviestų kiekviena raide šviesi:
TAIKOS IR LAISVES METŲ.

Ir Ima lyt. Ir Ima verkt dangus.
Ir nesirodo saule susigėdus.
Ir aš su skubančia minia skubu į pirmąjį metro baugus...
NOĖL — kažkas rašo vitrinoj — KALĖDOS.

"Sugrįžk atgal, sugrįžk atgal", — lyg šauktų kas mane, —
"Ir neteisingą sudaužyk vitriną!
Tegu pati lemtis ranka parašo ugnine
Pasaulio širdyje tą Meiles ir Taikos gimimo žodį gryną:

NOĖL
KALĖDOS".
Skaityti daugiau...
 
Vatikano archyvas — aruodas lietuvių kultūros istorijai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Zenonas Ivinskis   
ARUODAS LIETUVIŲ KULTŪROS ISTORIJAI

Įvairiausių tautų atstovai jau per daug metų yra rausęsi po Vatikano Archyvą. Kai Leono XIII-jo patvarkymu (1883) jis tapo mokslui prieinamas, atsidarė Romoje didžiųjų tautų institutai, metų metus sėdėjo čia mokslinės komisijos, ir vis tuo pačiu tikslu — išrankioti iš tūkstančių manuskriptų tomų savo krašto istorijai reikalingą medžiagą ir ją paskelbti. Kai kurie vyrai čia praleido visą darbo amžių, pražilo besėdėdami. Ir dabar čia yra amžių baigiančių tyrinėtojų...

Tikrai Vatikano archyvas daugeliu atžvilgių yra neišsemiamas šaltinis per 19 šimtmečių! Jame yra daugiau kaip 250 įvairių skyrių ( fondų"), o aktų tomų anksčiau buvo skaičiuodama 100,000. Bet jų yra žymiai daugiau. Nė pati archyvo vadovybė tikro skaičiaus negali pasakyti. Šalia į odinius tomus surinktų ir įrištų aktų, yra neapžvelgiamas skaičius pakietų, dar palaidų bylų ir t.t. Juk šitas archyvas, kaip nė vienas kitas, liečia visą pasaulį, viso žemės rutulio katalikus, jų vyskupijas, bažnyčias, vienuolynus.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai