Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1 sausis'LITERATURNAJA GAZETA" DERGIA MŪŠŲ MENĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Aistis   

Maskvos "Literaturnaja Gazeta" 1950 m. rugsėjo 5 d. (78 nr.) paskelbė ilgą — trys skiltys per visą puslapį — straipsnį, pavadintą "Nugalėti formalizmo įtakas", kuriame piktai plūstami ir mokomi mūsų menininkai, o ypač su purvais maišomas Čiurlionis.

"Literaturnaja Gazeta" jau maža bendra su literatūra beturi. Iš keliolikos straipsnių tik trys liečia literatūrą. Likusi medžiaga labai marga: žmogžudžiai (aišku — amerikonai), Kaimo statyba, Miško gaisrų gesinimas, Septyniasdešimt gamybos knygų (kaip apauti sovietų piliečius), Tekintojo Drokino kultūrinė veikla (parašyta kažkokio Lichodejevo!), Gilių rinkimas, Stachanoviečiai — gamybos komandieriai (apie lietuviškas dirbtuves) ir kita panaši medžiaga. Laikraštis gana karingas ir stilius imperatyvus. Atrodo, kad sovietuose jau galioja tas galą prana-šavusis Hitlerio šūkis: Visi ratai pergalei tesisuka!
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Girnius — Ieškojimas šviesos gyvenimui ...................................... 1
Antanas Miškinis — Daina apie saulėtus namus, Tur būt
ir austi nebemoki, Gerai žinau (eilėraščiai)   ............................................ 12

J. Aistis — Apie laiką ir žmones (Antanas Miškinis)  ............................. 13
Bernardas  Brazdžionis — Atgaiva (eilėraščiai) .....................................  21
T.   Benediktas  Grauslys,  O. F. M. — Assumpta est ln caelum ........... 22
J. Švabaitė — Kraujo giesmė (eil.) ........................................................... 30
Jurgis   Savickis — Ekspertizė ................................................................. 31
Friedrich Hoelderlin — Pusė gyvenimo (eil.) ........................................... 34

KŪRYBOS  PASAULYJE
LITERATŪRA
Florencijoj pas Papinį ................................................................................. 35

KNYGOS  IR ŽURNALAI
Ben. Babrauskas — B. Rukšos "žemės rankose" .................................. 36
Juozas Lingis — K. Straubelis, Die letto-preussische Getreidefeste  ...  37

MENAS
J. Aistis — "Literaturnaja gazeta" dergia mūsų meną  .......................... 38

MOKSLAS
A. M. — Edith Stein — filosofė ir kankinė  ............................................. 40
Aleksandras  Ružancovas — Kauno miesto archyvas ............................ 41

VISUOMENINIS GYVENIMAS       
A. Z. — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės klausimu  .............................  43

POLITIKA
J. Pabedinskas — Espana  ........................................................................ 45
B. S. — Lenkija be laisvės  ....................................................................... 47
Skaityti daugiau...
 
IEŠKOJIMAS ŠVIESOS GYVENIMUI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS GIRNIUS   

ŽVILGSNIS  Į   MŪSŲ   ŠIMTMEČIO  PIRMĄJĄ  PUSĘ

Peržengiame į mūsų šimtmečio antrąją pusę. Nors datinė numeracija pati savaime ir nieko nesako, bet vis dėlto ji duoda bent progą mesti žvilgį į mūsų žengiamą kelią. Šiuo kartu bus mestas žvilgis į dabarties filosofijos pastangas, jei ne vadovauti gyvenimui, tai bent jį nušviesti. Senoji Platono utopija susieti filosofiją ir politiką tokia ir liko. Tiesos, o ne valdžios ilgisi filosofai. Užtat ir patys filosofai nereiškia pretenzijų į Platono utopiją. O, antra vertus, niekas jų ir nelaukia politikoje. Politikai reikia ne filosofų, o sofistų, tai yra ne tų, kurie gintų tiesą, bet kurie mokėtų už tiesą įpiršti visa, kas kada naudinga atrodo. Ir vis dėlto neišsemia visos gyvenimo vadovybės tik viena politika. Tegu politine propaganda ir mielai norėtų persunkti visą žmogų, visada šis betgi stengiasi išsaugoti, politikų žodžiais, privatų sektorių, kuriame Žmogus stengiasi būti savimi pačiu, o ne tik beasmeniniu vienos ar kitos viešojo gyvenimo funkcijos nešėju. Iš šio ilgesio gimsta filosofija ir per šį ilgesį ji prasiveržia į gyvenimą.
Skaityti daugiau...
 
Poezija PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Miškinis   
DAINA APIE SAULĖTUS NAMUS

Į saulę šaipėsi lelijos.
Regėjos — visos iš dangaus.
O ašai čia, žalioj šalyje,
Iš nuobodumo pavargau.

Prisiminiau čigones burtą
(Kortas bei rankų būrimus),
Kad aš turėsiu didį turtą,
Statysiu saulėje namus.

Maniau sukursiu didžią meilę,
Nebus  palangėj  sutemos;
Tada bus gražios mano eiles
šituose saulėtuos namuos.

Daug kartų vyšnios žiedus purtė.
Daug upės nešė sūkurių.
Tik ašai vis nė kokio turto,
Namų ir nieko neturiu.
Skaityti daugiau...
 
APIE L AIKĄ IR ŽMONES PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. AISTIS   
ANT.   MIŠKINIS

Dažnai sakydavau Antanui Miškiniui, kad mudu esame du vienos gūžtos sakalėliu. Mudu buvome neišskiriamu: vis būdavom dviese. Jei kas mudviejų vieną pamatydavo gatvėje, būtinai klausdavo: — O kur Antanas? — arba: O kur Joną padėjai? — Buvome, taip sakant, savo rūšies siamiečių dvynai. Trejus metus išgyvenome viename kambaryje. Keliolika metų draugavome ir ta draugystė niekad nenutrūko, o progų buvo, nes kažkam, ir daug kam rūpėjo mudu sukiršinti, ir norėta sukiršinti labai taikliu ir opiu būdu: kuris mudviejų didesnis poetas. Bet mes niekad šio klausimo nekėlėme ir nediskutavome.

O va kaip aš jį pažinau. 1923 metų rudenį atsitrenkė "Aušros" gimnazijon būrys rytų aukštaičių: Antanas Miškinis, Pulgis Andriušis ir kiti. Matydavau koridoriuose ir ypač rūbinėje vieną smėlio spalvos kareiviška miline, negailestingai sulankstyta kepure ir amžinu papirosu dantyse pramuštgalvį, kurs nuolat stumdėsi, dūko ir knygų ryšulėliu svaidėsi — jis man didžiai nepatiko.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai