Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
2 vasarisTurinys PDF Spausdinti El. paštas
Jonas  Noreika — Tavo vardo šaukiuos ........................................................................  49
Vaitiekūnas — Tautinis bendruomenes išsilaikymas  .................................................... 50
Paulius Jurkus — Sukas laužo dūmai (Ištrauka iš "Juodvarnių" poemos)  .................. 58
A. Mažiulis— Lietuviškasis kryžius ir jo kilmė .............................................................  60
Antanas  Vaičiulaitis — Červenėj sušaudytųjų sielos stovi prieš Viešpati Dievą (eil.)  71
J. Našlaitis — Lietuvos partizanai .................................................................................. 73
Juozas Kruminas — žiemos Iliuzijos (keturi eilėraščiai) ................................................ 76
Juozas Kralikauskas — Motina ir sūnūs .......................................................................  77

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
Coppelius — Veikalas apie legendų Živilę ...................................................................... 85

KNYGOS IR ŽURNALAI
Marija Alseikaitė-Gimbutienė — Naujo veikalo apie aisčius proga ............................. 88

RELIGIJA
A. Mc. — Antikristinis šventųjų pagerbimas .................................................................. 90

VISUOMENINIS GYVENIMAS
A. Z. — VLIK'o kritikos klausimu .................................................................................. 91

POLITIKA
A. K. — Persilaužimo metai ............................................................................................. 93
Kronika ............................................................................................................................. 93
Skaityti daugiau...
 
Tavo vardo šaukiuos PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JONAS NOREIKA   

KUR TIK AKIS UŽMATO, KUR BENU KLYSTA MINTIS — VISUR MATAU, VISUR PAŽĮSTU AŠ TAVE. AR DIENA IŠAUŠTA, ATSKLEISDAMA KALNUS IR LYGUMAS, AR ŽYDINČIŲ GĖLIŲ KVAPAS NUBANGUOJA PER PIEVAS, AR PAUKŠTIS MIŠKO GLŪDUMOJ SUKLYKSTA — VISUR MATAU IR GIRDŽIU TAVE.

KALĖJIMO RŪSY NYKSTANČIO ŽMOGAUS KAULĖTOS RANKOS TIESIAS Į TAVE. KRUVINOJ KOVOJ GRANATŲ IŠRAUSTOJ DUOBĖJ UŽDUSUSIO KARIO PASKUTINIS ATODŪSIS ŠAUKIA TAVE. MYLIMOJI PRIE LANGO RYMANTI KRŪPTELI IR ŠAUKIA TAVO VARDĄ, IŠGIRDUSI ŽINIĄ BAISIĄ. PALYDI ŽEMĖ IR DANGUS PALYDI ŠAUKSMĄ TĄ. NUO MARIŲ IKI MARIŲ, NUO VIENO ŽVAIGŽDŽIŲ KRAŠTO IKI KITO GIRDISI TAVO VARDAS, O DIEVE!
Skaityti daugiau...
 
TAUTINES BENDRUOMENES IŠSILAIKYMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VAITIEKŪNAS   
Žodis tauta ir žodžiai tautinė bendruomenė yra tapatingos reikšmės. Tik tautos sąvoka turi 'daugiau statinės, teisinės, formalinės prasmės, o tautinės bendruomenės sąvoka yra elastingesnė -ir dinamiškesnė, pažyminti organišką tautos buvimo būdą. Socialiniuos moksluos bendruomenės sąvoka palyginti nesena, nors pati bendruomenė yra labai ankstybas žmonių giminės padaras. Sociologijoje bendruomenė priimta laikyti natūraliuosius žmonių sambūrius: šeimos bendruomenė, giminės bendruomenė, tautinė bendruomenė, religinė bendruomenė. Bendruomenė taigi yra toks žmonių sambūris, kurio narių tarpusavio ryšį apsprendžia jų vidinis bendrumas: dvasios bendrumas, kraujo bendrumas, likimo bendrumas, gyvenimo supratimo bendrumas. Tuo tarpu kitus įprastinius visuomenės sambūrius žmonės sudaro, vedami kurių kultūrinių, politinių, profesinių, gamybinių, prekybinių ar kurių kitų naudos tikslų. Kiekviena draugija ar sąjunga, kiekvienas susivienijimas ar klubas turi aiškų tikslą, kurio vedami kai kurie žmonės susitelkia bendrai veikti. Tai yra tikslo sambūriai.
Skaityti daugiau...
 
JUODVARNIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PAULIUS JURKUS   
Dvylikos brolių juodvarnių sesuo Rūtelė, norėdama juos išvaduoti, prižadėjo tylėti dvylika metų. Ji gyveno miške. Ten surado karaliūnas, parsivedė j pilį ir ją vedė, nepaisydamas papročių nei karaliaus draudimo. Jos pamotė ragana gimstančius vaikus išmesdavo pro langą ir visokiais būdais apgaudinėdavo dvarą. Pagaliau teisėjai, nelaukdami iš karo grįžtančio karaliūno, Rūtelę apkaltino raganavimu ir nuteisė mirti.

SUKAS LAUŽO DŪMAI
 
37
"Raganą, raganą
Lauže tuoj degina!"
šaukia uždusus minia;
Jaunas pasenęs
Bėga iš menės, —
Džiugina dvarą žinia.

Šoka merginos,
Plaukus dabinas,
Vilgo rankas kvepaluos: —
Miško pelėdą,
Didžią jų gėdą,
Kylančios  liepsnos  nušluos.
Skaityti daugiau...
 
Lietuviškasis kryžius ir jo kilmė PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Mažiulis   
Mūsų krašte *) sutinkamas įvairių pavidalų kryžius yra labai būdinga lietuviškosios krikščionybės apraiška, kilusi iš tiesioginių lietuvio santykių su Dievybe ir išsivysčiusi kiek neįprastomis, arba tariamai "nekrikščioniškomis", lytimis. Todėl lietuviškojo kryžiaus kilmės beieškant, ne vieno mūsų tautotyrininko buvo padarytas šuolis prieškrikščioniškojon senovėn ir pradėta jis kildinti iš senojo antkapinio stulpo, kuris jau iš labai senų laikų turėjęs būti statomas mirusiajam ant kapo. Ir ši, J. Basanavičiaus, išvestinė lietuviškojo kryžiaus kilmės prielaida, anuo metu (1912) sukėlusi ir gana daug triukšmo, daugelio rašiusiųjų buvo prisiimta ne tiek dėl jos mokslinio patikimumo, kiek iš lietuviškosios savigarbos, iš noro parodyti savo senąją, perdėm lietuvišką, kultūrą visam pasauliui, ir todėl šiandieną ji mūsuose tiek įsišaknijo, jog nuolatos visų kartojama ir net tapo vienintele, nežiūrint, jog visa "lietuviškoji trakologija" senokai jau palaidota.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai