Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
4 balandisIŠ ANAPUS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Jasm   

Héctor Stampini savo metu yra parašęs šitokį prasmingą ketureilį, liečaintį didžiuosius mirusiuosius:
"Morte obita, mortem vitarunt
[tempus in omne Dum   stabunt   Alpes   et   mare
[Thybris alet. Mentibus in nostris vivent, se-
[rique nepotes Marmore   in   aeterno   nomina
[sancta legent".
"Mirdami jie išvengė mirties visiems amžiams, kol stovės Alpės ir kol Tiberis maitins jūrą (savo vandenimis). Jie gyvens mūsų sielose ir tolimi mūsų anūkai skaitys šventus vardus amžiname marmore". Iš tikro, didieji žmonės mirtimi pasidaro nemirtingi.

Mirtis atskleidžia juos, mūsų akims, ir nesykį paslėpta jų būtybė pasidarė šviesi pasauliui. Todėl ir jų prisiminimas yra sykiu mūsų atsigaivinimas šių viršūnių papėdėse. "Aidai" tad stengsis kartas nuo karto priminti savo skaitytojams didžiuosius mirusiuosius, kad tuo būdu jų pavyzdys mus nušviestų aptemusiame mūsų kelyje.    Red.
Skaityti daugiau...
 
JONAS RIMŠA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Kėkštas   

Tokia jau keista dalykų eiga ir logika. Gimsta ir auga mūsų tarpe žmogus — nemažo kalibro asmenybės užuomazga — o mes užsispyrę darome viską, kad jį sužlugdytume. Nesuprantame jo, trukdome jam, pūdome rūsiuose. Bet jis, nežiūrint visko, lieka savimi, aplinkinio vargo, paniekos ir cinizmo jūroje kul-tyvuoja nuostabią savo meno augmeniją, kol nepalanki aplinka ir sąlygos jį priverčia pasitraukti iš savųjų tarpo. Nepasidavęs sužlugdymams, jis prasiveržia į gyvenimą ir žydi tarp svetimųjų, čia gerai suprastas ir įvertintas, menininkas aukštai iškyla ir šviesiai sužiba universalinio meno danguje.

Tuomet ir mes (po daugelio metų) apie tai sužinoję, pasijuntame "atradę Ameriką". Ir didžiuojamės "lietuviu, kurs savo kūryba garsina mūsų tautos genijų plačiame pasaulyje. "Ieškome su juo ryšių, demonstruojame susidomėjimą jo kūryba, rašome ir multiplikuojame interview, nevengdami komplimentų ir ciniškų užuominų apie tai, kad "vargai gimdo galiūnus".
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Br.  Zumeris — žmogaus sumasinimas .............................................................................................. 145
J. Aistis — Eilėraščiai: Tartum perlų narai, Ilgesys, šeštoji diena, Lapai ...................................... 150
J. Venckus, S. J. — Psichoanalize ..................................................................................................... 151
Jonas Mekas — Senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis (eil.) ............................................ 162
Leonardas Žitkus — Eilėraščiai:  Sustingusios bangos, Pasakos broliai, Atsisveikinimo žiedas .. 162
Zenonas Ivinskis — Merkelis Giedraitis arba Lietuva dviejų amžių sąvartoje (II) ....................... 163
Aloyzas Baronas — Pirmoji formulė .................................................................................................. 171

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A. V. — Andre Gide ........................................................................................................................... 179
Julius Banaitis — Literatūriniai konkursai ....................................................................................... 180

KNYGOS IR ŽURNALAI
Leonas Miškinas — "Žvilgsnių" proza ir poezija ............................................................................. 181
A. G. — Casimlro Verax: Dlez anos de martirio ............................................................................... 182

MENAS
J. Kėkštas — Jonas Rimša ................................................................................................................ 183
A. D. — Rafaelio "Alba Madona"  ................................................................................................... 183
Pr. Skardžius — Naujas prof. E. Fraenkello veikalas ...................................................................... 184

RELIGINIS GYVENIMAS
A. Jasm. — Iš anapus: Paryžiaus kardinolas Suhard ....................................................................... 187

VISUOMENINIS GYVENIMAS
R. K. Saulius — Ne vienais doleriais tauta gyva .............................................................................. 188
Skandinavas — Lietuvybė ir Amerikonizmas  .................................................................................. 189
EI. V. — Pirmieji įspūdžiai Kolumbijon atvykus ............................................................................... 190

POLITIKA
J. Pž. — Kaip vakarų demokratijos planavo spręsti  Baltijos respublikų bylą ................................ 192
Skaityti daugiau...
 
ŽMOGAUS SUMASINIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BR. ZUMERIS   

Pažvelgę į žmonijos istoriją, atskirų tautų augimą ir mirimą, civilizacijų bei kultūrų iškilimą ir jų žlugimą, matome, kad pasaulyje visais laikais grumiasi dvi priešingų polių galybėse iš vienos pusės pavidalo, kosmo ir tvarkos; gi iš antrosios — sudaužymo jėgos arba šitos tvarkos chaosas.

Šių dienų gyvenime anų dviejų galybių kautynes matome keistame reiškinyje. Tai mūsų gyvenamojo momento reiškinys, kuris regimas visur ir visiems. Su Ortega y Gasset mes nustebę paklaustume: "Kas šitas reiškinys"? Kodėl jis keistas? Juk viskas savo vietoje?" Mes matome pasaulį gydant praėjusio karo žaizdas, skubiai pripildomus ištuštėjusius karo ginklų sandėlius, matome pasaulinės politikos scenoje vis dažniau iškylančius karo vadų siluetus, o privačiame gyvenime jaučiame rytojaus netikrumą, kylančias kainas, garsiai rėkiančias reklamas, puikius kinus ir teatrus. Pasakytume — nieko nuostabaus!
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. AISTIS   
TARTUM PERLŲ NARAI
 
TARTUM perlų narai, kurie neria i mirtį —
Į akląsias gelmes, iš jėgų išmušti
Ir visai nukamuoti, išnirę tušti,
Atsikvėpusys leidžiąs į gelmę įnirtę

Ir vėl pirštais nuogais begraibydami šlykštų
Ir praskydusį dumblą kamuojas tenai,
Kol jų rankose perlas sušvyti žvainai,
Kad ant kaklo kažkam žėrėjimais trykštų ...

Lygiai tu nuolatos vis ogioj kasdienybėj,
Vis skurde ir menkystėj rausies ir kenti,
Kad pasauliai  kažkam neregėti, šventi

Išsinertų iš purvo troškimų didybėn
Ir nuskaidrintų buitį už saulę šviesiau...
Bet, kaip naras, tu ieškai to džiaugsmo ne sau .
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai