Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
5 gegužėMETRAŠTIS "LITERATŪRA" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Alg. M.   

"Literatūros" metraštis, paruoštas ir išleistas Chicagos Lietuvių Literatūros Draugijos, iš kitų šios rūšies leidinių išsiskiria pirmiausia tuo, kae1 jis neturi specialios paskirties, ryškiai neatstovauja jokios pasaulėžiūros ir neskelbia kokių nors aiškiai apibrėžtų literatūrinių ar socialinių idėjų. Tatai geriausiai patvirtina ir autorių sąrašas, kuriame matome įvairių pasaulėžiūrų atstovus. Nuo to, žinoma, savotiškai nukenčia leidinio vieningumas, ir atrodo, lyg tai būtų visiškai atsitiktinai sujungtų vienon knygon straipsnių rinkinys. Tačiau, antra vertus, iš to metraštis nemaža ir laimi, nes uniformizmas spėjo visiems įgristi.

Metraštis skirstytinas į dvi dalis: literatūrinę ir mokslinę. Literatūrinėje dalyje poezijos duoda S. Pipiraitė, Kastytis Gliaudą, Vytautas Mačernis ir K. Jakūbėnas. Prozininkus čia atstovauja: Mikas Šileikis, J. Jazminas ir Aloyzas Baronas. Poezija, išskyrus Vytautą Mačernį, kurio čia dedami dalykai irgi nestiprūs, yra laikraštinio lygio. Trumpai tariant, visa "Literatūros" poezija silpnoka. Pro tradicines banalybes labai retai kur prasimuša autentiškos poezijos kibirkštis.
Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Dr. A. Baltinis — Religija ir mokslas ....................................................................................... 193
Antanas Vaičiulaitis — Motinos veidas (eil.) .......................................................................... 199
P.  Gaučys — Gabriela Mistral ................................................................................................ 200
Gabriela Mistral — Nokturnas, Albricias, Motinos poema (Vertė P. Gaučys) .................... 202
Zenonas Ivinskis — Merkelis Giedraitis  ............................................................................... 207
B. Stočkus — Arnold J. Toynbee ir jo kultūros teorijos ......................................................... 216
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė — Keturi žingsniai: Naktis, Rytas, Diena, Vakaras (eil.) ..... 227
P. Stelingis — Paukščių grįžimas, Pavasaris (eil.) ................................................................... 227

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A. R. — Priešvakarinė dvasia dabartinėje sovietų literatūroje .............................................. 228
Julius Banaitis — Pastabos literatūrinės polemikos klausimu ............................................... 230

KNYGOS IR ŽURNALAI
Alg. M. — Metraštis "Literatūra" .......................................................................................... 231
A. K. — M. Gudelis: Lietuviai gynė savo miškus ................................................................... 232
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — S. Sužiedėlis: Jėzaus Nukryžiuotojo seserų kongregacija .. 232

MENAS
EI. Vasyliūnienė — Muzikinio auklėjimo reikšmė ................................................................. 233

RELIGINIS GYVENIMAS
M.   Matukas — Vatikano santarybą prisiminus .................................................................... 234
Gilinamos šv. Rašto Studijos .................................................................................................... 234

VISUOMENINIS GYVENIMAS
V. Čižiūnas— Paskutinis aušrininkas ir jo vaidmuo mūsų  tautoje ......................................... 235

POLITIKA
Dr. J. Gintautas — Apie karą ir taiką su komunizmu ............................................................. 238
Skaityti daugiau...
 
RELIGIJA IR MOKSLAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DR. A. BALTINIS   

1. Žmogaus egzistencija — rūpestis

M. Heideggeris, nagrinėdamas žmogaus būseną pasauly, išveda, kad žmogus egzistuoja rūpindamasis ir kad rūpestis yra jo pagrindinė egzistencinė nuotaika. Nuomonės skiriasi, ar rūpestis išsemia visą žmogaus buvimą, ar jis yra esminė ontologinė žmogaus egzistencijos apraiška, o ne reliatyvus tam tikros epochos reiškinys, daugiau laikina žmogaus dvasios būsena. Bet nors rūpestis ir neišsemtų viso žmogaus egzistencinio turinio, tačiau jis bus visada būdingas žmogui. Žmogus nuo neatmenamų amžių rūpinasi savimi, nes gamta jam nieko paruošto neduoda, jis turi pats sau užsitikrinti egzistenciją. Visa mūsų kultūra, menas, mokslas, technika yra iš dalies šito rūpesčio savimi objektyvi išraiška.
Skaityti daugiau...
 
MOTINOS VEIDAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. VAIČIULAITIS   
Toli kalnu viršūnėje veidai
Uoliniai stovi. Juos gamta sukrovė
Iš akmenų. Nesiekia jų aidai
Nei girių giesmės, nei upelių srovės.

Išsiilgę žiūri į rytų kraštus,
Kur saulė keldamosi žaižaruoja,
Jų skruostus nuplieskia — kantrius, gerus,
O skardžiuos vėjai lėkdami dainuoja.

Nors Tu mirei, bet man gražiau švieti
Neg užburti gūdžių kalnynų seniai.
O tavo žodžių skiemenys šventi,
Lyg vėversiai, ties manimi plevena.

Aplink nutviskusi, skaidri erdvė —
Ir motinos tylių akių gerumas.
Dauson iškelta, kaip šventa giesmė,
Stebi iš saulės mėlynųjų rūmų.
 
GABRIELA MISTRAL PDF Spausdinti El. paštas
Parašė P. GAUČYS   
Gabriela Mistral yra pirmoji Pietų Amerikos ir penktoji pasaulio moteris, gavusi Nobelio literatūros premiją. Tai atsitiko 1946 metais. Ligi to laiko ji buvo mažai težinoma už Pietų Amerikos ribų. Šiandien meno pasaulis ją vertina, kaip vieną pačių gryniausių ir tikriausių lyrinių šaltinių, ištryškusių mūsų dienomis. Garsusis prancūzų poetas Paul Valery rašo, kad jos kūryba yra "stebinanti, kaip mus nustebina gamta, kada ji mums parodo gebanti sukurti daugiau būties tipų ir vertybių, negu kad mes vaizdavomės". Toliau jis kalba apie ypatingą šios poezijos grožį ir švelnumą, kuris primena "pačius prakilniausius pasaulio dalykus".

Taip byloja didysis prancūzų poezijos ir prozos meisteris, visai kitokių intelektualinių polinkių žmogus, gyvenęs kitokiame idėjų ir jausmų pasaulyje, negu Gabriela Mistral. Užtai jo žodis apie šią poetę juo įdomesnis ir tikresnis, nes jis ateina iš objektyvesnio taško.

Ir mes susidomėję klausiame: kas toji Gabriela Mistral ir kokią dainą ji mums dainuoja?
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai