Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
7 rugsėjisTURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Vysk. V.  Brizgys — Tautinių kultūros vertybių vieta savose bažnyčiose  ......................................... 289
О. V.  Milašius — Talita Kurni (eil.) ..................................................................................................... 296
Stasys Yla — Didysis Aitvaras (Pabiros apie Balį Sruogą Stutthofe) ................................................. 297
Juozas   Kėkštas — Legendų įlanka, žole ir kaulai, Tiltas, žemes tamsai, žvaigždžių lygumoms
(eilėraščiai iš rinkinio "Ramybe man")  ............................................................................................... 303

Juozas Girnius — žinojimo prievarta ir tikėjimo laisvė ........................................................................ 304
S. Prapuolenyte — Mieli žodžiai (eil.) ................................................................................................... 316
Z. Ivinskis — Merkelis Giedraitis ........................................................................................................ 317

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A. Mažiulis — Kan. A. Sabaliauskas — žalia Rūta ............................................................................. 325

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug.  Raginis — Vincas Ramonas: Dulkes raudonam saulėleidy  ...................................................... 328
Aug.  R. — John Steinbeck: Tarp pelių ir vyrų  ................................................................................... 331
Kun.  K.  Mažutis — Išlaisvintos Lietuvos ūkis ................................................................................... 331
Atsiųsta paminėti  ................................................................................................................................... 331

MOKSLAS
B. S. — Louis de Broglie ....................................................................................................................... 332

MENAS
J. Stankūnas — Muziko J. Žilevičiaus sukaktis .................................................................................. 333

J. K. — Pirmoji dvimetinį Ispano-Amerikos meno paroda .................................................................. 333

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas Alaušius — Akmenys ir sielos, arba: besirūpinant lietuviška knyga ...................................... 334
Laiškas redakcijai Kultūros Fondo klausimu ....................................................................................... 336
Skaityti daugiau...
 
TAUTINIŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VIETA SAVOSE BAŽNYČIOSE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VYSK. V. BRIZGYS   

Likę našlaičiais dar tiek maži, kad savo motinos nebeatmeną, berniukas ar mergaitė užaugę ir subrendę nepajėgia nei patys išgyventi motinos pilnos meilės nei kituose jos suprasti. Ką kiti gražaus apie motiną pasako, žodžių grožį jie supranta, bet nei tų žodžių dvasios nei anų kalbančiųjų jausmų jie neišgyvena. Tą patį galima pasakyti apie tikėjimo neturintį asmenį. Girdėdamas gražiai kalbant apie tikėjimo tiesas, jis gėrisi posakių, iškalbos grožiu, tačiau pačios tiesos grožio jis neišgyvena, nes jos turinio nesupranta ir nėra juo perimtas. Ką anie, savos motinos nebeatmeną, gražaus, išmintingo apie motiną bepasakytų, ten visada truks vieno dalyko: jie niekad nebus patyrę mamytės švelnios meilės. Be motinos augdamas, žmogus ir savo vaikystėje ir vėliau išgyvena daug apatiškos, nesąmoningos nostalgijos, melancholijos, tačiau visa tai jam nepadeda nors kartą išgyventi motinos meilę.
Skaityti daugiau...
 
Talita Kumi (eil.) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė O. V. MILAŠIUS   
Likimo kūdiki, gal dešimt metų jau tave pažįstu žemėj, apglobtoj tylos,
Ir visados pirmiausia man pasivaidena tavasai paveikslas,
Kai besibaigiant nakčiai, aiškiaregis aš budžiu
Ir, dvasioje lydėdams kurtų Kosmoso skriejimą,
ūmai aš pajuntu, kaip griūva visata manin, lyg traukiama dienų visųjų tuštumos.
Tada esu kaip upėj suliepsnojęs daiktas vasaros nakčia,
O saules raktai esti  mano  rankoje,  kuri  Tikrovės   atrakina, atsispindinčias  iš gyvenimo  rūkų.
Ir iš tiesų, pakaktų vieno mano žodžio, kad anoj tikros būties šaly, kur daugelį turiu žvalių tarnų,
Išvysčiau visiškai kitus pavidalus nei tu,
O atminimams čia nuo vieškelio pakeltas akmenėli!
Skaityti daugiau...
 
DIDYSIS AITVARAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė STASYS YLA   
PABIROS APIE BALĮ SRUOGĄ STUTTHOFE'

Gadynę smurto ir kančios
Gaivink, žemele Lietuvos,
Galia liepsnojančios  dainos
B. Sruogos trieilis, parašytas 1944. I. 5 vienam jo aitvarų

Be Balio Sruogos, ryškesnių talentų mūsų tarpe gal ir nebuvo. Bet susirado keletas valdančių plunksną. Iš jų niekas nebūtų drįsęs burtis apie Sruoginį, kaip mes jį vadinome, jeigu jis pats nebūtų to panorėjęs. Jam reikėjo mažo artimesniųjų būrio, nes platesnėje draugų grupėje jis negalėjo rasti atgarsio nei savo kūrybiniu pasauliu, nei galvosena. Buvęs nuolatos su jaunesniais žmonėmis Kaune ir Vilniuje, Sruoga turėjo šito pasigesti ir čia, ypač pagerėjus mūsų sąlygoms. Ir kai kitas jo kolega — profesorius Vladas Jurgutis — ėmė telkti draugus mokslui, Sruoga panoro juos burti menui.

Pirmosios pažintys

Pradžioj Sruoga jautėsi visai vienas. Neieškojo bičiulių, su niekuo nesikalbėjo, net, sakytum, vengė kitų. Ir kiti, tai pastebėję, nedrįso jo kalbinti. Grįžęs iš darbo, tuoj eidavo į lovą, užsitraukdavo anklode, nusigręždavo į sieną. Gal norėjo ilsėtis, o gal būti vienas, niekieno nekalbinamas.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Kėkštas   
Iš rinkinio "Ramybė man"

ŽOLĖ  IR  KAULAI

Vienoj kelio pusėj žmonės,
Kitoj kelio pusėj žmonės,
keliu joja gaucho, plačiakelnis raitelis.

Žmonės valgo, žmonės geria, žmonės valgo
avinus ir jaučius, avinais ir jaučiais
sužavėti žmonės.

Ant išdegusios, juodos žolės
nedagraužti kaulai
guli.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai