Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
8 spalisTURINYS PDF Spausdinti El. paštas
V. Vaitiekūnas — Genocido nusikaltimas ................................................................................... 337
Kad atrakinčiau dainų skrynele (eilėraščiai iš Lietuvių Poezijos Antologijos) .......................... 344
Vaclovas Biržiška  —  Vyskupo   Motiejaus   Valančiaus biografijos bruožai .......................... 346
Pulgis Andriušis —   Mamerto  sielvartas ................................................................................... 357
Juozas Girnius — Laisvė ir pasaulis ............................................................................................ 360
Vladas Šlaitas — Sandoros skrynia, Taip turi būt, Vasaros naktį, Pakaruoklio kilpoje (eil.) .. 371
J. Petronis — Vokiečių mokslininkų  klystkeliai ........................................................................ 372
K. Grigaitytė — Nemuno šaly  (eil.) ............................................................................................ 376

KŪRYBOS    PASAULYJE LITERATŪRA
Juozas Lingis — Johannes V. Jensen .......................................................................................... 375
Antanas Vaičiulaitis — Kad atrakinčiau dainų skrynelę ............................................................ 376

KNYGOS IR ŽURNALAI
D r. A.  Baltinis—A. Maceinos "Jobo drama" krikščioniškosios egzistencijos šviesoje ......... 377
Aug.   Raginis — Petras Babickas:  Brazilija .............................................................................. 380
V.  V. — Tėvynės Sargas .............................................................................................................. 380

MOKSLAS
B. S. — Evoliucijos teorijos kritika Amerikoje ............................................................................ 381
Vyt. Buteika — Naujieji sovietų  mokslų "imperatoriai" ........................................................... 382

VISUOMENINIS GVENIMAS
Juozas Alaušius — Lengva nusivilti maža tauta .......................................................................... 382
D r. Viliamas — Tarptautinis katalikų kongresas kaimečių problemoms tirti .......................... 384
Skaityti daugiau...
 
GENOCIDO NUSIKALTIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. VAITIEKŪNAS   

Homocidas — žmogžudystė. Genocidas — giminės išžudymas. Genos yra graikų kalbos žodis, reiškiąs giminę, gentį, kiltį. Cide iš lotynų kalbos žodžio caedere — žudyti, užmušti. Genocido terminas atsirado tik po antrojo pasaulio karo ryšium su nacinio genocido nusikaltimo promotorių ir vykdytojų bylomis tarptautiniame kariniame Niurnbergo tribunole bei atskirų sąjungininkų kariniuose teismuose, ir ryšium su pastangomis genocido nusikaltimą užkardyti ir bausti lygiai taip kaip yra kardomi ir baudžiami žmogžudystės—homocido nusikaltimai.

Mes žinome eilės tautų ir kultūrų išnykimą iš gyvenimo scenos. Vienos jų, pasiekę didelių kūrybinių laimėjimų, ilgainiui betgi išsisėmė, suseno, neteko veržlumo ir tapo grobiu svetimiesiems. Kitos tapo aukomis savo galingesniųjų kaimynų plėšraus groboniškumo. Tik dėl to, kad jos buvo per silpnos spirtis galingesniųjų prievartai, buvo sutriuškintos. Per visą žmonių giminės istoriją raudona gija driekiasi kilčių, giminių, tautų tarpusavinės kovos. Tačiau ligšiol nė vienas istorijos amžius nėra slegiamas tokios šiurpios genocidinės hipotekos, kaip mūsasis. XX-sis amžius, be kitų sau būdingų požymių, į istoriją nusineš ir labai ryškų genocidinio nusikaltimo bruožą. Šio šimtmečio kaikurių politinių sistemų (bolševizmo, nacizmo) apgalvotas, susistemintas ir planingai vykdomas tautinių, etninių, rasinių, religinių, politinių grupių naikinimas praeityje neturi sau lygaus pavyzdžio.
Skaityti daugiau...
 
KAD ATRAKINČIAU DAINŲ SKRYNELĘ PDF Spausdinti El. paštas
IŠ LIETUVIŲ POEZIJOS  ANTOLOGIJOS
 
APGARBSTYMAS   MOTINOS (RAUDA)

Motinėle tu mano, aš tau pasikloniosiu į pačias
kojeles,  kurios mane užaugino, į pačias  rankeles,
kurios mane užnešiojo, į burnelę, kuri mane užkalbino,
darbelių išmokino.

O dar tokių neišmokino, kaip tu pati mokėjai:
o, tu visus darbelius nudirbai, o, tu mus visus
užauginai, tu mus visus patiešijai, tu mus visus
priglaudei.

Palikai siratą, kaip antelę ant vandenėlio; o aš
po vargelį, kaip po purvynėlį; aš po ašarėles, kaip
po vandenėlį; sunkus suolelis siratėlių; į suolelį sėdau,
suolelis linko.
Skaityti daugiau...
 
VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BIOGRAFIJOS BRUOŽAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VACLOVAS BIRŽIŠKA   
Jojo 150 metų gimimo, 100 metų įsivyskupavimo ir 75 metų mirties sukakties proga

Nors lietuvių tautinis XIX a. sąjūdis prieš spaudos uždraudimą dar tebuvo užuomazgoje, tačiau jau ir tuo laiku Lietuvos visuomeninėje arenoje iškilo visa eilė ryškių vardų, uždėjusių tam tikrą antspaudą visam mūsų XIX a. gyvenimui. Gana čia prisiminti vysk. J. A. Giedraitį, D. Pošką, A. Strazdą, S. Valiūną, S. Stanevičių, S. Daukantą, L. Ivinskį, J. A. Pabrėžą, M. Akelaitį, J. S. Dovydaitį ir kai kuriuos kitus. Betgi visus juos nustelbia vyskupas Valančius, ypač dėl to, kad jo veikla nesiribojo vien literatūriniu darbu, kaip daugumo anų, bet prasiskverbdavo į visas Lietuvos viešojo gyvenimo sritis. Nors pats jis, paėmęs Žemaičių vyskupijos sostą, ir mėgino savo veiklą aprėžti vien bažnytiniu-tikybiniu darbu, vienok dėl tų politinių aplinkybių, kuriomis jam teko gyventi ir dirbti, jis nuolatos susidurdavo ir su kitomis Lietuvos gyvenimo sritimis Visose jose jisai savarankiškai pasireiškė ir tuo būdu visai Lietuvos XIX a. istorijai uždėjo savo, valančinį antspaudą.
Skaityti daugiau...
 
MAMERTO SIELVARTAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PULGIS ANDRIUŠIS   
Iš knygos "Sudiev, kvietkeli".

Aplinkiniais keliais prasisunkė žinios į Viščius, kad Petras Našliūnokas, draugų prišnekėtas, rengiasi važiuoti Amerikon. Toki buvo neramūs metai, žmonės devyniais balsais sušneko apie karus, girdi, nekrikštytas japonas jau perdaug drąsiai ėmė lipti ciecoriui ant apivarų. Kas gi matė tokią karalystę užkabinėt, kepurėmis užmėtys ruskis tuos žmogėnus, kurie, girdi, net pageltę iš noro atimti Portartūrą!
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai