Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
10 gruodisPRANCIŠKONŲ SPAUDOS CENTRO VAJUS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Z.   


Jau dveji metai, kai mūsų žurnalas eina čia, Jungtinėse Valstybėse. Buvo iš pradžių didelio rūpesčio, ar pavyks į šią kietą dolerio šalį įugdyti tokią trapią gėlę, kokia yra akademinis kultūros žurnalas. Džiaugiamės šiandien visi, kad mūsų žurnalas ne tik išsilaiko, bet ir vis tobulėja. Tai visų mūsų bendrų pastangų vaisius. Susitelkę žurnalo skaitytojai liudija, kad ir naujose sunkiose sąlygose neišblėso mūsų šviesuomenėje ryžtis išlaikyti gyvą interesą kultūrinėms vertybėms. Dideliu dėkingumu tenka įvertinti visus mūsų žurnalo bičiulius-platintojus, kurie uoliai talkininkauja pasiekti mūsų žurnalui visus tuos, kurie ilgisi lietuviško kūrybinio žodžio. Bet ypačiai mūsų visų padėka priklauso tiems žmonėms, kurie ėmėsi pačios sunkiausios naštos — leidimo pareigos.
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
A. Liaugminas — tikrosios būties beieškant ................................................... 433
Kazys  Pakštas — Lietuvių tautos ir valstybes sienos ................................... 436
B. Auginas— Miniatūros apie pavasarį: žibutė, Pakalnutė,
Vidudienis, Rytas, Tyla, žaliasis nokturnas (eil.) ............................................ 445

Č.  Grincevičius —  Devynbalsė  paukštė ....................................................... 446
Vysk. P. Būčys — Atsiminimų ištraukos ......................................................... 448
C. Obcarskas -  Rudens žecė (ei!.) ................................................................... 451
Henrikas   Nagys — Georg Traki .................................................................... 452
Georg   Traki — Nuskaidrintas ruduo, Mano širdis vakarėjant, žlugimas,
Kasparo Hauserio daina, Grodeek (eil.), vertė H. Nagys .............................. 454

Vaclovas  Biržiška — Vysk.  M. Valančiaus biografijos bruožai (pabaiga) .. 455

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A. R. — Nobelio laureatas Paer Lagerkvist ................................................... 461
A. V. — Prano Vaičaičio sukaktis ................................................................... 463
A.   V. — Viktoras Kamantauskas .................................................................. 465

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug.   Raginis — Jurgis Jankus: Pirmasis rūpestis ........................................ 466
M.   G. — Vinco Joniko eilėraščiai ................................................................. 467
P.   Jurkus — Jonas Gailius: Susitikimas ....................................................... 467
P.   Jurkus — Šatrijos Raganos "Sename dvare" ......................................... 467
A.   Baltinis — Dr. Pr. Gaidamavičiaus "Išblokštasis žmogus" .................... 468
Atsiųsta paminėti leidiniai ................................................................................ 469

MENAS       
Jurgis   Blekaitis — Scenos poetą minint ....................................................... 470

MOKSLAS       
A.   Mažiulis — Dr. Jonas Basanavičius ......................................................... 472
Ben.   Babrauskas — Lituanistikos institutas ................................................ 476

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
A.   Z. — Pranciškonų spaudos centro vajus ................................................... 478
1951 METŲ AIDŲ TURINYS ......................................................................... 479
Skaityti daugiau...
 
TIKROSIOS BŪTIES BEIEŠKANT PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. LIAUGMINAS   

Mūsų aplinkos daiktai yra laikini ir nepastovūs: jie atsiranda ir pranyksta. Kiekvienas daiktas, ar jis būtų žmogus ar gamtos kūrinys, atsirado, susiformavo laike ir erdvėj ir vieną gražią dieną pabaigs savo egzistenciją. Nekalbant jau apie gėles, augalus ir kitokius gyvius,net gelžbetoniniai pastatai, net nerūdyjančio metalo paminklai, uolos ir kalnai, ir tie pamažu keičia savo išvaizdą, praranda vienas formas, įgyja kitas, atsiranda nykimo ženklai. Jei žmogaus amžius būtų bent kelis šimtus tūkstančių kartų ilgesnis, mes matytume savo akimis, kaip keičia išvaizdą net negyvoji gamta: vieni kūnai nyksta, kiti jų vieton formuojasi. Tad kas gi pagaliau yra pati realybė? Kur ji? Matome, kad mes gyvename grynų apraiškų pasauly. Visa mūsų matomybė tėra nuolatinis tapsmas ir nyksmas, ant kurio, kaip nepastovaus pagrindo, negalime statyti savo ir visuomenės gyvenimo pamatų.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS SIENOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAZYS PAKŠTAS   
1939 m. prasidėjęs totalitarų karas prieš demokratijas toli gražu dar nebaigtas. Vietoj Vokietijos vadovaujančią rolę totalitarų šeimoje labai vikriai užėmė daug kartų didesnė ir bent kiek galingesnė nacionalistinė Sovietų Rusija, apsukriai pasinaudodama negudrių demokratų visokeriopa pagalba. Šaltasis karas vyksta daugiausia arktines ir sibiriškos žiemos didžiuose plotuose, kame kasmet šalčiu, sunkiausiu darbu ir badu rusai nugalabina daug tūkstančių Vidurinės Europos kultūringų ir laisvų žmonių; patys rusai nuostolių mažiau patiria. Kol kas rusams labai sekasi Europos kultūrą naikinti. Bet karo pabaigoje, nors ne taip greit, pergalė gali pasvirti demokratijos naudai, jeigu galutinon kovon bus mestos Amerikos ir Vakarų Europos visos jėgos. Tuomet ūmai pasidarys aktualūs sienų klausimai visose atgimstančiose Vidurinės Europos valstybėse. Kils ir Lietuvos sienų klausimas. Prie jo reikia iš anksto ruoštis. Šis trumpas raštas ir nori būti mažu įnašu į tų pasiruošimų eilę.
Skaityti daugiau...
 
MINIATŪR0S APIE PAVASARĮ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BALYS AUGINAS   
ŽIBUTĖ                                                           
                                                                           
Ji rymo čia, paklydus pamiškės pašlaitėj,
Tarp samanų baugščiom akim vis dairosi  namų.
Lyg išvyta pamotės pasakų našlaitė,  
Ji dreba nuo gūdaus pelėdos juoko ir verksmų.

Nedrąsiai kelia mėlynas akis į dangų —
Ir perlo ašaroj sutvyska meilės spindulys   
Ir ją svajonių princas — jaunas mėnuo randa
Ir siūlo jai žvaigždžių pilnas dausų pilis — — —
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai