Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
4-5 balandis-gegužėVARGŠAS KRIKŠČIONIS STEBI GETĄ PDF Spausdinti El. paštas
Bites triūsias aplink raudonas kepenis,
Skruzdės triūsias aplink juodą kaulą.
Prasideda plėšymas, mindžiojimas šilko,
Prasideda skaldymas stiklo, medžio, vario, nikelio, sidabro, gipso,
Putu, skardų, stygų, trimitų, lapų, kulkų, krištolo —
Pokšt! Fosforo ugnis nuo geltonų sienų
Pagauna žmonių ir gyvulių plaukus.

Bites triūsias aplink plaučių riekę,
Skruzdės triūsias aplink baltą kaulą.
Plėšomas popierius, kaučukas, gelumbS, linai,
Materija, celuloidas, plaukai, žalčio oda, vielos,
Ugny krenta stogas, siena, o liepsna fundamentą užlieja,
Lieka tik smėlėta, sutrypta, su vienu medžiu belapiu
Žeme.
Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Br. Stočkus — Pasaulinis vyksmas ...................................................................................................... 145
Mykolas Vaitkus —  Rožių  vainikas   (eil.) ........................................................................................ 152
Zenonas Ivinskis — Visas gyvenimas  lietuviškai knygai (Vacl. Biržiškos 70 m. amž. sukaktis) .... 155
Anė Petkutė  — Ofelija (eil.) ................................................................................................................ 158
Balys Sruoga — Estetinė ir natūralinė tilcrovė ................................................................................... 159
Balys Sruoga — Tėviškėlei (eil.) ......................................................................................................... 165
J. Aistis — Beržiniuko mirtis ............................................................................................................... 167
Czesiaw Milacsz — Vargšas krikščionis stebi getą (eil.) ................................................................... 172
L. Dambriūnas — Maritainas ir mūsų laikai ....................................................................................... 173
J. Venckus, S. J. — Vėžys moderninio mokslo šviesoje ..................................................................... 180
P. Stelingis — Stiklo langai (eil.) .......................................................................................................... 188

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
J. Kėkštas — "Planetos" laureatė ...................................................................................................... 189

KNYGOS IR ŽURNALAI
Jonas Aistis: Pulgis Andriušis — Tipelis ............................................................................................. 190
L. D.: Dr. A. Šešplaukis — Pratimine lietuvių kalbos gramatika ....................................................... 191

MOKSLAS
Elena Vasyliūnienė — Montessori  principai kasdienybėje ............................................................... 192
Jonas Rugis — Albertas Einšteinas .................................................................................................... 194

VISUOMENINIS  GYVENIMAS
K. Mockus — Mūsų  informacijos reikalai ......................................................................................... 195
PASTABOS: L. A. — Aidų premija ir koncertas — 198. P r. Skardžius — Tai  nenukalbėjimas — 198.

ĮVYKIAI ................................................................................................................................................ 199
Skaityti daugiau...
 
PASAULINIS VYKSMAS PDF Spausdinti El. paštas
ISTORIJOS FILOSOFIJA

Koks gyvenimo tikslas — tai klausimas, kuris, rodos, daugiausia kankina kiekvieną, pradedant problemų j ieškančiu filosofu ir giliausio jautrumo poetu, baigiant bemoksliu žmogum. O kai kentėjimai supurto žmogaus būtį ir paskandina į neviltį, tada tas pats — kam gyvenu — sminga ligi būties gelmių.

Žmonijos ir tautų gyvenimas atrodo daug didingiau už individualią būtį, jo apimtis laike ir erdvėj daug platesnė. Atskiras žmogus atrodo lyg smėlio grūdelis jūrų pakrantėj, vienas akimirksnis, rodos, nepabaigiamam laiko tekėjime. Kada žmogaus sąmonė nušvito ligi luomo, klasės, tautos ir žmonijos supratimo, tikslo ir prasmės j ieškojimas galėjo prasiplėšti iki šių socialinių vienetų. Nors individualios egzistencijos klausimai visa nustelbia, visuomenės ir visuotinumo problemos yra taip pat ne tik filosofų protuose. Visai tikrai ne egzistencializmas pradėjo spręsti individualios būties problemas: krikščioniška filosofija bei religinė pažiūra į gyvenimą duoda nuosekliausią atsakymą prasmės klausimais. Žinoma, tiems, kurie ją nori priimti. O egzistencializmo didelis nuopelnas — kad jis atskleidė į augštą sąmonės laipsnį iškeltos būties sudėtingumą ir tragiškumą.

Istorijos filosofija yra išmintis, nors ir gana nutolusi nuo praktinės išminties. Joje kaip tik pasireiškia pastanga ištrūkti iš ribojančios (sakytume, žemės vabalo) egzistencijos, visuotinai suprasti žmonijos gyvenimą. Šita pastanga skiriasi nuo atskirų faktų ir įvykių žinojimo. Istorijos filosofas nebūtinai turi būti detaliai susipažinęs su istorijos faktais, nors tai ir būtų pageidaujama. Iš kitos pusės, tik dalis istorikų priėjo prie apibendrintų istorijos ir kultūros svarstymų. Tarp tokių reikia minėti Ranke, Mommsen, paskutiniu laiku Arnold Toynbee. Apie istorinės būties problemas lietuvių mokslinėj spaudoj yra rašęs A. Jakštas, P. Dovydaitis. Kaip kultūros filosofai minimi S. Šalkauskis, A. Maceina ir k. Nekalbant apie sistemingus svarstymus, šiaip retai kas praeina nesidomėdamas pro kai kuriuos bendruosius istorijos ir kultūros klausimus.
Skaityti daugiau...
 
ROŽIŲ VAINIKAS PDF Spausdinti El. paštas
Skiriu Jubiliatui kun. J. Vaitekūnui
 
APREIŠKIMAS
Lyg stebuklo žaibas, mirksniu erdvę skelia
angelas Gabrielius, siųstas pas Mergelę,
ir, lyg kvapnią svają, žinią jai palieja,
jog pradės ji įsčioj Dievą Atpirkėją.

Kaip baltsniegė rožė, siela jai pravyra —
ir kažkas jon skęsta stebuklingai tyra,
kai jinai, ištarus "Kaip sakai, tebūna",
pradeda kaip aušrą įsčioj Dievo Sūnų.

O manoji siela, tuščiaširdė sraigė,
Žinią tą priėmus, tą Augštybių Snaigę,
Dievo aušrą švintant ar savy pajunta —
ir perlu Jam virsti noras ar sukrunta?
Skaityti daugiau...
 
VISAS GYVENIMAS LIETUVIŠKAJAI KNYGAI Prof. Vaclovo Biržiškos 70 metų amžiaus sukakties (1884. XII. 2—1954. XII. 2) proga. PDF Spausdinti El. paštas
Kai 1904 metais Petrapilio viešosios bibliotekos tarnautojas Silv. Baltramaitis paskelbė antrąjį papildytą lietuvių bibliografijos leidimą ("Sbornik bibliografičeskich materialov"), Vacl. Biržiška buvo tik 20 metų Petrapilio un-to studentas. Baltramaičio įragintas ir perėmęs šitaip Lietuvos bibliografo bei lietuviškos knygos istoriko "etatą", jis per pusę šimtmečio toje srityje yra tiek atlikęs, kad reikėtų daug lapų, norint įvertinti visą jo mokslinį veikimą ir tyrinėjimą, jo nepaliaujamą rašymą. Iz. Kisinas 1940 m. sudarė Vacl. Biržiškos rašinių ir knygų bibliografiją.

Per paskutinius 14-ka metų tačiau, nepaisant okupacijų ir tremtyje mokslui taip nepalankių gyvenimo sąlygų, prof. Vacl. Biržiška vėl papildė savo raštų skaičių. Vokiečių okupacijos metu netekęs savo gyvenimo draugės, turėjęs skirtis su savo turtinga biblioteka ir gausiais abiejų un-tų lituanistiniais lobiais, su kuriais prof. V. Biržiška buvo dešimtimis metų suaugęs, jis tremtyje vėl kibo į mokslą, į lietuviškos knygos tyrinėjimą.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai