Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1 sausis


TURINYS
Žvilgsnis į 1970 metus ........................................................................................ 1
Marija Saulaitytė — Eilėraščiai ........................................................................15
Birutė Ciplijauskaitė — Perpetuum mobile (A. Tamošaitienės kūryba) .........16
Friedrich Hoelderlin — Eilėraščiai (vertė A. Sietynas) ................................... 20
Antanas Poškus — Lytinė revoliucija ............................................................... 27

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Juozas Kojelis — Laisvinimo politika ir ALTa ................................................ 33
Paulius Jurkus — Liet. koplyčia Šv. Petro bazilikoje ...................................... 34
Petras Celiešius — Tarptautinis teologų kongresas ........................................ 35
Leonardas Dargis — Nobelio ekonomikos premiją paskyrus Samuel-onui .. 36
Mūsų buityje ....................................................................................................... 37

KNYGOS

Kęstutis Keblys — Ignaco ir Gasiūno metai (K. Barėno knyga) ..................... 39
Antanas Musteikis — Meno sociologija (V. Kavolio knyga)............................ 41
Domas Jasaitis, M.D. — Medicinos istorijos Lietuvoje sovietinė apybraiža . 44
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ KOPLYČIA ŠV. PETRO BAZILIKOJE VATIKANE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Paulius Jurkus   
Vasarą šv. Petro bazilikoje Va­tikane iškilmingai buvo pašven­tinta koplyčia, skirta Lietuvos kankiniams pagerbti. Pašventini­mo iškilmės jau aprašytos šio žur­nalo rugsėjo numery (nr. 7, p. 325). čia mesime žvilgį į pačią koplyčią daugiau meniniu požiūriu.

Lietuviškoje spaudoje buvo kilę triukšmo dėl tos koplyčios vardo. Kai buvo renkamos aukos, ji buvo garsinama kaip Kankinių koplyčia, o pastačius pavadinta Mater Mi-sericordiae. Šio pavadinimo rei­kalo čia neliečiant, kas pakeitė, kodėl pakeitė, — vis tiek ir tokia koplyčia, kokia dabar yra, pasi­tarnaus Lietuvos labui. šv. Petro bazilika yra viena iš labiausiai tu­ristų lankomų vietų. Taigi, tie tūkstančiai susidurs ir su Lietu­vos koplyčia. Reikia tik parūpinti informacinės literatūros, kuri ga­lėtų ir pačią koplyčią išaiškinti, ir išryškinti kankinių prasmę.

Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI PDF Spausdinti El. paštas
Po 50 dol.: Prel. Jonas Kučingis, Los Angeles, Calif.; Antanas Tulys, So. Pasa-dena, Fla.; Jonas Klimas, Gary, Ind.; P. J. Bagdas, M.D., Douglaston, N.Y.; J. Sun-gaila, Toronto, Ont., Canada.

Po 30 dol.: S. Jankus, M.D., Golconda, UI.; Marytė Šalinskienė, Woodhaven, N.Y.; J. S. Kriaučiūnas, M.D., Toledo, Ohio; A. L. Čepulis, M.D., Willowick, Ohio.

Skaityti daugiau...
 
ŽVILGSNIS l 1971 METUS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Girnius   
Simas Kudirka išbudino
1970-tieji metai slinko gana rutiniškai, o tautinio vieningumo atžvilgiu — ir gana nelemtai. Juo toliau, juo visur akivaizdžiau ryškėja laiko tekmėje neišvengiamas mūsų išeivinių pajėgų išsekimas. Kasmet mūsų eiles retina mirtis, vis labiau daugelį ima slėgti amžius, o iš jaunosios kartos tik maža dalis pereina į aktyvią lietuviškojo gyvenimo viduriniąja kartą. Rodos tai viską tai matant, turėtų būti akivaizdu, jog tokiomis sąlygomis visų esamų pajėgų sutelkimas yra gyvybiškai imperatyvus: prieš didesnius uždavinius stovime, negu turime pajėgų jiems vykdyti.
Skaityti daugiau...
 
viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai