Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1 sausisŠMEIŽTAI IR KEIKSMAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Al.   
Neseniai kai kurie laikraščiai buvo paskelbę žinią, kad civiliškai susituokė žmogus, žinomas bekompromi-siniu katalikybės principų atstovavimu. Buvo ši žinia palydėta dideliu pasipiktinimu dėl veidmainiavimo, viena skelbiant, o antra darant. Deja, tai buvo ne žinia, o tik prasimanymas. Bjauriai buvo apšmeižtas vienas šviesiausių mūsų žmonių. Paskelbus apšmeižtajam viešą laišką, nemaloniai pasijuto visi anksčiau pa-mokslininkavę apie veidmainiavimą. Vieni nuoširdžiai atsiprašė, antri tik puse burnos sumykė. Bet visiems pasidarė aišku: būta tik šmeižto. Gal bus tai pamoka ateityje būti sąžinin-gesniems su panašiomis "žiniomis", kurios verčia vėliau raudonuoti jų autorius.
Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Venancijus Ališas — Laiškas Lietuvai ir lietuviams, Dai-
na pro namus mienesienos naktį, Luar (eil.) ........................................................ 1

Marija  Gimbutienė — Senoji lietuvių religija ....................................................  4
Kostas   Ostrauskas — Nokturnas, Paukštė  (eil.) ............................................ 12
Pr. Skardžius — Kalbiniai  vysk.  Baranausko darbai  ir nuopelnai ................. 13
Nelė   Mazalaitė — Virvė ................................................................................... 17
Dr. Ag. Šidlauskaitė — Katalikiška šeima ........................................................ 21
Vincas   Kazokas — Franz  Kafka ..................................................................... 27

KŪRYBOS  PASAULY
LITERATŪRA
L. Miškinas — Kazys Boruta arba revoliucinis romantizmas .......................... 32
A. Tyruolis — žymesnieji vokiečių literatūros sukaktuvininkai ....................... 34

MENAS
Jurgis Blekaitis — Barrault žygis vakarų teatre .............................................. 36

RELIGINIS GYVENIMAS
L. A. — Popiežiaus kalėdinė kalba ..................................................................... 40
T. L. Andriekus, O. F. M. — Kardinolai ...........................................................  40
Juozas Brazaitis — Atgarsiai apie Maceinos inkvizitorių ................................  42

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas   Girnius — Apvaizda ir Lietuvos nelaime ............................................. 43
Br.  St. — Neohumanizmas ................................................................................. 44

PASTABOS:
Al. Baronas — Autoritetas ir tiesa — 45.
Juozas Girnius — Moderniosios poezijos krizė ir poemos ilgesys — 45.
J. Al. — Šmeižtai ir keiksmai — 46.
K I. Jurgelionis — Apie asonansus — 46.
A. Šilgalis "Sandara" apie Lietuvių Bendruomenę —46.
KRONIKA ..........................................................................................................  47
Skaityti daugiau...
 
Laiškas Lietuvai ir lietuviams PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Venancijus Ališas   

Mes atėjome iš amžių glūdumos,
Kai mergytė tebebuvo dar aušra.
Kas tą visą ilgą kelią besumos,
Jei pėdų jau anei ženklo nebėra

Prie Eufrato, Piramidžių, Kaukaze,
Švento Gango baltų lotosų krašte,
Babilione, Telesponto bangose,
Vedų knygose nė Šventame Rašte.
Skaityti daugiau...
 
SENOJI LIETUVIŲ RELIGIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė MARIJA GIMBUTIENĖ   
Savotiškai aktuali senoji lietuvių religija lietuviškosios visuomenės tarpe. Vieniems ji yra tolumoj spinksįs žiburėlis, lyg lietuvybės simbolis. Kitiems ji — "pagonybė", visokių nesąmonių ir prietarų pilna, su kuria reikia kovoti.

Praeitis tačiau tomis pačiomis formomis niekad nepasikartoja. Ji mums yra tarytum brangūs vaikystės prisiminimai, kraitis iš tėvų tėvų paveldėtas, gyvybės šaltinis, tekėjęs per praeities amžių amžius.

Mes neišvengiamai esame savosios praeities, tad ir senosios religijos vaikaičiai, ir mums yra tik vienas kelias: ją tirti, daugiau apie ją žinoti, rasti joje kas buvo gera, gražu, išmintinga, įdomu. Iš istorijos ir iš dabarties įvykių žinome, koks griovimo darbas vyksta, kai tyčiojamasi iš praeities, kai griaunami pamatai ir jie nepakeičiami kitais, ir kaip auga kultūra, jei praeities palikimas kultivuojamas pagal naujų laikų reikalavimus. Nepaprastos reikšmės yra faktas, jog kuriančioji lietuvių tautos dalis nuo atgimimo laikų maitinosi ir tebesimaitina savosios žemės ir praeities syvais — tuo neabejotinu lietuviškuoju "sisu" (tas žodis suomiams reiškia vidinę magiškąją galią, kurią modernioji Suomija paveldėjo iš Kalevalos Suomijos). Be jo nebūtumėm turėję nei Čiurlioniu nei Krėvių.
Skaityti daugiau...
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KOSTAS OSTRAUSKAS   
NOKTURNAS
Rasa pabiro pienen rūkas,
apsvaigę svaičioja svirpliai, —
iš glėbio vakarui ištrūkus,
naktis išsirengė nuogai.

Ant aukso jiešmo mėnuo sukas,
sode garuoja obuoliai... —
O Dieve mano, koks stebuklas..
kad tik negrįžtų paryčiai.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai