Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
2 vasarisĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Dail. Adomui Galdikui šiemet sueina 60 metų amžiaus. Girdėti, kad ši sukaktis New Yorke bus atitinkamai paminėta. Dailininkas, nežiūrint nelengvų šio krašto aplinkybių, daug kuria.
•    Dail. Vyt. K. Jonynas Amerikos rinktinių grafikų parodoje Portlando (Maine) muziejuje išstatė du medžio rėžinius — "šv. Antaną" ir "Nuėmimą nuo Kryžiaus". Pirmasis darbas buvo išstatytas ir Rochestery — Library of Congress iš Washingtono atkeltoje parodoje.
•    Skulptorius Vytautas Kašubą, jau keli metai gyvenąs Queens Village prie New Yorko, daug laiko pašvenčia kūrybai. Taip pat ir jo žmona Aleksandra Kašubienė graž'ai reiškiasi mene — keramikoje. Paskutiniu laiku ji daug originalumo parodė savo kūriny — Aštuntoji stacija.
•    Aleksandra Merker — Vitkauskaitė dėsto meno dalykus New Yorke Art Student League mokykloj s. Ji ir pati užsiima tapyba.
•    Dail. Adolfui Valeškai sueina 25 metai, kai jis reiškiasi bažnytinio meno srity.
•    Dail. E. Kulvietis Kolumbijoje suruošė ketvirtą savo darbų parodą.
•    Komp. K. V. Banaitis rašo naują operą "Jūratė ir Kastytis". Brook-tyne jis turi muzikos studiją.
Skaityti daugiau...
 
PASTABOS DĖL AL. BARONO "AUTORITETAS IR TIESA" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vytautas K. Jonynas   
Diskusijos dėl 6 dailininkų Chica-goje parodos meninės ir kūrybinės vertės perkeliamos į tą parodą vertinusių asmenų kompetencijos ir suinteresuotumo diskusijas.
Spaudos žmonių paprašytas, apie šią parodą parašiau savo įspūdžius. Už šį "neatsargumą" mielas Al. Baronas surengė man, kad ir nekarštą, bet vis dėlto "pirtelę".

Pirmiausia nežinau, kodėl Al. Baronas mane susodino drauge su asmenimis, kurie pareiškimus spaudo-įe pasirašinėja už savo profesijos draugus, jų neatsiklausdami, ir su tokiais muzikos kritikais, kurie rašo recenziias apie koncertus, pastarųjų nelankydami. Šių "autoritetų" blogi navyzdžiai ir nuklydimai, atrodo, turi liudyti, kad ir aš esu toks pats, nes, anot Al. Barono, esu autoritetas. Argumentacijos ir kaltinimo kelias pasirinktas neperdaug komplikuotas. Iš to seka, kad vienam architektui ar daktarui patekus į kalėjimą, reikia visus šių profesijų žmones laikyti nusikaltėliais.
Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
A. Baltinis — Nepriklausomybes viltis tremties tamsoje .......................  49
Bernardas Brazdžionis — Šimtmečiu žingsniai (eil.) ................................ 54
Zenonas   Ivinskis — Mažosios Lietuvos Lietuviai ................................. 57
Jonas  Grinius — žiurkių kamera (drama) ................................................ 63
Juozas Brazaitis — Jurgis Savickis .......................................................... 70
Stase  Prapuolenytė — Poetui (eil.) .......................................................... 73
Ruben Dario — Du portretai (eil.) ............................................................ 74
P. Maldeikis — Viešosios nuomones formavimas ................................... 75

KŪRYBOS   PASULYJE
LITERATŪRA
L. Miškinas — šiaurės Lietuvos kaimo buities freska  ..........................  80
Julius   Banaitis — Valentina .................................................................... 83
J. Grainis— Balys Rukša: Ugnies pardavėjas ......................................... 83

RELIGINIS GYVENIMAS
D r. V. Kazlūnas — Moterystes gyvenimo etika ..................................... 85
A. D. — Naujoji Clevelando lietuvių bažnyčia .........................................  89

MOKSLAS
D r. Vladas Viliamas — Emanuelio Kanto lietuviškos kilmės klausimu  90
J. Jakštas — Centrines Europos istorija .................................................. 91

VISUOMENINIS GYVENIMAS
S. Narkėliūnaitė — Lietuva septintojoj Jungtinių Tautų sesijoj .............  92
V. K. Jonynas — Dėl Al. Barono "Autoritetas ir Tiesa" — 93.
L. Gendrutis — Vasario 16 ir šokiai — 94
J. Alaušius — Nėra tai demokratinės spaudos liudijimas — 95
J. B.   — Dėl organizacijų veiklos — 95.

ĮVYKIAI ..................................................................................................... 95
Skaityti daugiau...
 
NEPRIKLAUSOMYBĖS VILTIS TREMTIES TAMSOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. BALTINIS   


1. Nepriklausomybė — gėrio laimėjimo išraiška.
Vasario Šešioliktoji yra viena šviesiųjų dienų mūsų tautos istorijoje. Ji simbolizuoja mūsų laisvės ilgesio išsipildymą ir šimtmečiais vestų sunkių kovų laimėjimą. O kiekvienam iš mūsų ji reiškia žmogaus verto gyvenimo užtikrinimą, nes, be teisių ir laisvės gyvenant pagal savo įsitikinimus, negali klestėti nė žmogaus asmenybė.

Vasario Šešioliktoji yra ir šviesus pragiedrulis ne tik mūsų tautos, bet ir apskritai žmonijos gyvenime, nes ji reiškia gėrio pasaulyje laimėjimą, teisybės ir laisvės įsigalėjimą, o prievartos ir smurto ir apskritai pikto paneigimą. Todėl ir mūsų laisvės atgavimą džiaugsmingai sveikino visas kultūringasis pasaulis ir mus moraliai ir materialiai parėmė. Visa tai stiprino mūsų tikėjimą, kad pasaulyje yra gyvos moralinės jėgos, kurios teisingumą gerbia ir gina, o melą ir smurtą smerkia. Atrodė, kad žmonija jau bus nugalėjusi tamsųjį barbariškumo metą, atsisakiusi nuo grubios jėgos ir prievartos ir įžengus į tarpsnį, vedantį į vis didesnes žmogiškojo tobulumo augštumas. Džiaugsmingai mes įsijungėme į šią bendrąją nuotaiką, tapome visos žmonijos bendradarbiai gėrio ugdyme ir šį uždavinį per visą mūsų nepriklausomybės metą ryžtingai vykdėme.

Čia mes darėme viską, ką galėjome, kad gerosios jėgos pasauly klestėtų. Garbingai laikėmės visų tarptautinių sutarčių ir įsipareigojimų, niekur nepavartodami smurto ar neteisybės, nors ir būdavo progų. Vidaus gyvenimą stengėmės tvarkyti bendrųjų žmonijos idealų šviesoje ir entuziastingai įsijungėme į Vakarų kultūros ugdymą. Buvome žemdirbių tauta. Išmintingos žemės reformos dėka socialiniai santykiai pas mus nebuvo aštrūs, ir vis juos švelninome. Neturėjome didelių turtuolių, bet neturėjome nė badu mirštančio proletariato. Ir jei, amerikiečių apskaičiavimu, mes priklausėme prie neturtingiausių pasaulio tautų, visgi buvome pavalgę ir apsirengę, tai reiškia: mokėjome išmintingai tvarkytis. Kai iš svetur įsiverždavo žalingos įtakos, kreipiančios mūsų tautą iš tikrojo jos kelio, tai jos niekad nesulaukdavo visos mūsų tautos pritarimo. Kad ir buvo mūsų gyvenime trūkumų ir ydų, tai buvo ir žmonių, kurie norėjo ir galėjo juos pašalinti ir tame matė savo gyvenimo prasmę.
Skaityti daugiau...
 
ŠIMTMEČIŲ ŽINGSNIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BERNARDAS BRAZDŽIONIS   

Pirmieji

Šviesos vainikas supa, siela, tavo dangų išsvajotą
Ir miglos atveria tau žemę—didžiąją gimdytoją
Ir užmirštus, nutolusius metus.

Praradęs praeitį, kuri tau buvo dovanota,
Puošta tėvynės sodais,
Lemta istorijos praėjusių gadynių
Ir išrašyta giriom ir medžioklėm
Ir karais garbingais, išdidžiais,
Laimėtais vyrų ir kovos kardų,
Laimėtais dukterų vestuvėmis ir ašarom jaunamarčių,
Laimėtais gėlu krikšto vandeniu ir lino marškiniais.

Po kojom pajunti Nakties gelmes.
Akiratį,
Laivelį, blaškomą mirties bangų pasaulio pakrašty,
Laivelį, blaškomą mirties bangų pasaulio,
Laivelį blaškomą mirties,—
Ir visa rodos, ne gyvenimas, o jūra amžina.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai