Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
6 birželisŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Aug. R   
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė: ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Išleido Chicagos Skautininkės. 1952 m. 126 p.
Cia turime trečią J. Augustaitytės-Vaičiūnienės poezijos knygą. Pirmoji buvo "Po baltu nuometu", antroji — "Skeveldros".

"Žvaigždėtose Naktyse" pagrindine gaida nuskamba tėvynė — jos laukai ir girios, jos naktys ir aušros, jos pievų žiedai ir motinos namai su koplytėle galulaukėje, šiuos atminimus ir dar daugelį kitų autorė apglobia savo jausmų švelnumu ir tam tikra romantika, į kurią gražiai įsipina ir tautosakinis žodynas, štai grakštus tokio derinio pavyzdys:
Pagiriais pūkšnoja vėjas,
Girioje ramu.
Atvažiuoja vakarėlis
Palšu vežimu.

Mėnuo dangumi skarotu
Ritasi tyliai;
Kabo ant šakų barzdotų
Aukso obuoliai.
Skaityti daugiau...
 
BINKIO LYRIKA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Aug. Raginis   
Kazys Binkis: LYRIKA. Redagavo ir įvadą parašė Jonas Aistis. Išleido Terra, Chicago, 1952 m. 116 p.
Didžiausia Kazio Binkio garbė pagrįsta lyrika, tačiau viso labo jos susidaro du plonoki rinkiniai. Jo ei-liuotiniai feljetonai, žavėję mases, poetinės vertės neturi. Net ir su gerais norais, iš "Tamošiaus Bekepurio" ir iš "Kriaučiaus Motiejaus" (pasirodžiusio 1947 metais) sunku beišpešti kokią svaresnę ištrauką. Taip, kad Kazio Binkio vainikas pasilieka "Eilėraščiai", "100 pavasarių", o paskui — drama "Atžalynas".

Mūsų lyrikoje Kazys Binkis yra reta išimtis: jisai priklauso prie tų skaidriųjų, saulės nušviestųjų poetų, kurių iš viso taip negausu. Savo poezijoje jisai yra giedrus ir gamtinis. Gamtos bruožas yra jungiančioji jo lyrikos gija, kurios dėka nematyti didelio skirtumo tarp jo ankstesniųjų eilėraščių ir futuristinių. Ir pastaruosiuose jisai yra gamtos vaikas, stipriausias kaip tik tenai, kur jisai dainuoja apie laukus ir vėjus, apie debesis ir purienas. Tobulumo gamtinėje lyrikoje jisai yra pasiekęs savo utose, kaip "Rugiagėlės" arba "Aguonėlės". Tik reikia įsižiūrėti, kokiomis taupiomis, beveik orinėmis priemonėmis jisai išgauna ir nuotaiką, ir vaizdą, ir krištolinį formos tyrumą.
Ugniaspalvės aguonėlės
Po rugius visur liepsnojąs,
Lyg išklydę rojaus vėlės,
Ugniaspalvės  aguonėlės. . .
Visas kraštas — vienos gėlės!
Ar čia žemė, ar čia rojus? —
Ugniaspalvės aguonėlės —
Tik liepsnojąs, tik liepsnojąs. ..
Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Vysk.  Dг. V.  Padolskis — Arkivysk. Dr. J. Skvireckas, šv. Rašto vertėjas ..  241
Czeslavv Milosz — Atsisveikinimas, Piliečio rauda (eil.) ................................... 248
D r. Marija Gimbutiene — Gintaro keliai priešistoriniais laikais ...................... 243
Jurgis   Blekaitis — Lietuvių teatro problemos ................................................... 254
Antanas   Vaičiulaitis — Saulėleidis, Žemkentėlis (eil.) ...................................... 263
Jonas   Grinius —  žiurkių   kamera ..................................................................... 262
Leonardas   Andriekus —  Diena,  Stebuklas,   Pagunda,
Kibirkštis, Naktis, Sesuo (eil.) .............................................................................. 267

P r.  Gaidamavičius — Tikrasis didvyrio veidai .................................................. 268
Aldona - Irena  Nasvytyte — žingsniai pamary, Geros
kelionės, Vaivorykštė, Jau naktis (eil.) ................................................................ 270


KŪRYBOS     PASAULY LITERATŪRA
L. M. — Vaižgantas po 20 metų  .......................................................................... 274
Jonas   Aistis — V. Kazokas: Sapnų pėdomis ..................................................... 275
Aug.   Raginis — Kazys Binkis: Lyrika ............................................................... 276
A u g.  R. — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė: žvaigždėtos naktys ........................... 277

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Jakštas — M. Biržiška: Lietuvių tautos kelias ............................................... 278

MOKSLAS
A. Maceina — Solovjovo kelias į vakarus ........................................................... 282

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J.  Alaušius — "šviesuomenė" ir "liaudis" ......................................................... 283
PASTABOS:
L. M. — Kelios pastabos iliustracijos meno klausimu—285.
J. Alaušius — Dėl spaudos banditų—286.
J. Varinis — Vertimų klausimas—286.
J. B. — Lietuvos partizanų laiškas šv. Tėvui keliauja po Europą—287.
J. P. — Gavo premiją—287.
ĮVYKIAI ...............................................................................................................  288
Skaityti daugiau...
 
ARKIVYSK. DR. J. SKVIRECKAS, ŠV. RAŠTO VERTĖJAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VYSK. DR. V- PADOLSKIS   

Jo Ekscelencija Kauno Arkivyskupas Metropolitas DR.   JUOZAPAS   SKVIRECKAS, kuriam rugsėjo 18 d. sueina 80 metų amžiaus.Švęsdamas savo 80 metų gyvenimo sukaktį, mūsų garbingasis jubiliatas gali mesti platų žvilgsnį į savo praeitį, kur yra pasilikę tiek daug jo veiklos pėdsakų. Kur jis bebuvo, visuomet skendo darbe. Štai kodėl jo 80 metų amžiaus jubiliejus duoda tiek daug ir įvairių temų jo veiklai apibūdinti.

Ir tremtyje gyvendamas, jisai nesiliauja spinduliavęs. Budri ganytojo akis iš tolo seka savo tikinčiųjų gyvenimą bei jų darbus, juos guodžia ir stiprina savo žodžiu, lankydamas juos bent savo laiškais ir raštais. Jo paskatinimai bei patarimai yra šviesus kelrodis dabartinio gyvenimo painiavose.

Mūsų garbingasis jubiliatas ypač pasižymėjo savo darbais Šv. Rašto srityje- Iš katalikų jis pirmas išvertė visą Šv. Raštą į lietuvių kalbą. Ne tik išvertė, bet ir rūpinasi, kad Dievo žodis kaip galint plačiau lietuviuose pasklistų. Jo paruoštasis Naujasis Testamentas susilaukė bent penkių laidų. Prieš keletą mėnesių jis baigė peržiūrėti visą Senojo Testamento vertimą su plačiais komentarais. Tai bus antroji laida dar prieš karą baigtojo didžiojo Šv. Rašto leidinio šešiais tomais, kurių keturi apėmė Senąjį, gi du paskutiniai — Naująjį Testamentą. Šį jubiliato peržiūrėtą Senojo Testamento vertimą su plačiais komentarais ruošiamasi išleisti dviem tomais Romoje.

Kas buvo prieš mūsų jubiliatą šioje srityje padaryta? Šv. Rašto srityje lietuvių katalikų darbų balansas iki tol yra buvęs menkas. Nuo 1599 m. iki 1816 m., per 217 metų, lietuviai katalikai tenkinosi tik Evangelijų ištraukomis, kurias jie buvo atsispausdinę — ypač vartoti bažnyčiose. A. Jakštas mano, kad jau 14 amžiui baigiantis, ar penkioliktajam prasidedant, buvę pagaminti pirmieji lietuviški Evangelijų vertimai, nes juk bažnyčiose per ištisus metus jos turėjo būti žmonėms viešai skaitomos ir aiškinamos. Tik jie perrašinėjami ranka, kaip ir visi prieš spaudos išradimą leistieji veikalai, pasirodžius pirmiesiems spausdintiems vertimams, pamažu pradingę (A. Jakštas- Apie katalikiškus lietuviškus Šventraščio vertimus ir vertėjus, Soter, 1933, 3 pusi.).
Skaityti daugiau...
 
Atsisveikinimas, Piliečio rauda (eil.) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Czeslavv Milosz   
ATSISVEIKINIMAS

Kalbu tau po daugelio tylėjimo metų.
Mano sūnau. Nebėr Veronos.
Pirštuose sutryniau plytos dulkę. Štai kas mums belieka,
Iš didelės gimtųjų miestų meilės.   

Sode girdžiu tavo juoką. Ir kvapas svaigstančio pavasario
Šlapiom šakutėm artinasi prie manęs,  
Manęs, kurs netiki į jokią laimės jėgą,
Kurs pergyveno jau kitus ir pats save.

O, kad žinotum tu, kaip būna kartais naktį,
Kai kas nors bunda staigiai ir paklausia
Plakančios širdies: Ko tu dar nori,
Nepasotintoji? Pavasaris, lakštingala dainuoja.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai