Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
8 spalisŽODŽIAI APIE LITERATŪRĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Vaičiulaitis   

Ramiu ir vienodu mūsų poezijos ir prozos paviršiumi nubėgo vilnis ir pasigirdo triukšmas. Taip trumpai drūtai būtų galima nusakyti antrų "Literatūros lankų" pasirodymą.
Daugiau balsų, deja, sukėlė pašaliniai dalykai.

Gal didžiausias ermyderis buvo dėl dviejų poetų komunistų pasirodymo "Literatūros lankuose." Tai Louis Aragon ir Paul Eluard. Vėliau buvo pasiaiškinta, kad jie ten pateko be kitų redaktorių žinios. Šis atsitikimas gali būti įdomus ir kitu atžvilgiu, būtent: kada esama tiek stambių poetų naujojoje literatūroje, kodėl būtinai čia turėjo įsisprausti tokia meninė vidutinybė kaip Aragon, netgi dar su silpnu dalyku, arba kodėl Paul Eluard turėjo būti pagarbintas vienu iš "didžiausių mūsų šimtmečio poetų", kada tame šimtmetyje dainavo Yeats, Frost, Valery, Claudel, Brzezina, Rilke ar Eliot. Toli gražu nemanome, kad su šiais vardais tektų užsidaryti. Tenorime pasakyti, kad toks Eluard vertas tik jų šešėlio ir anaiptol nėra viena iš kertinių uolų "Vakarų poezijos rūmo statyboje". Abiejų patekimą į "Literatūros lankus" ar tik nebus paveikusi reklama—juk komunistai saviškius moka nušviesti išpūstose proporcijose. Iš akių išleidus pilnesnį dabartinės poezijos vaizdą, kartais tas reklamines proporcijas galima paskaityti tikru saiku.

Antra triukšmo versmė—modernistinė poezija "Literatūros lankuose". Reikalas daugiausia sukosi apie Leono Lėto eilėraščius. Akį metus, jie iš tikrųjų atrodo nepaprasti ir neišlukštenami- Bet po šiuo išorės paveikslu nekartą eina nuosekli mintis ar nuotaika, net tam tikra logika. Sudėkite ženklus, truputį taisyklingiau sustumkite eilutes, ir tokia "Nenusakytinė" bus visai perregima. Norėtume teigti, kad Lėtas vartojo modernistinę techniką, bet dar supasuoja ties modernistine būsena. Užtai nevienu atveju šią spragą jisai stengiasi užtušuoti įmantriai skambančiais, dirbtiniais posakiais, kaip "kažke-no uogos, paliktos lėkščių baltuose skruostuose." Todėl ir Leonui Lėtui dar lieka toliau žengti modernistinės poezijos keliu—duoti ne tik jos techniką, bet ir—sielą.
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Juozas   Brazaitis — Dinamiškasai asmuo mūsų visuomenėje .............................. 337
Jurgis   Blekaitis — Tempo alla marcia (eil.) ......................................................... 342
Antanas   Maceina — Petro regėjimas arba Bažnyčia ir modernusis pasaulis .... 344
Antanas   Vaičiulaitis — Salamiesčio šunes ........................................................... 350
Juozas   Mikuckis — Dienų verpėja, Vyturiuoja   vieversėliai   (eil.) ................... 351
V. K. Jonynas — Adomas Galdikas ir jo kūryba ................................................... 352
Karl Sandburg — Labas rytas, Amerika, Čikaga, žolė, šukė, Migla (eil.) ........... 358
Zenonas Ivinskis — Lietuvių kalba viešajame Lietuvos 16-17 amž. gyvenime ... 360

KŪRYBOS    PASAULYJE
LITERATŪRA
A. Vaičiulaitis — Žodžiai apie literatūrą  ................................................................ 369

KNYGOS IR ŽURNALAI
Jonas Vakaris — Antanas Škėma: šventoji Inga ................................................... 371
Pr. Skardžius — Gimtoji kalba ................................................................................ 372

RELIGINIS  GYVENIMAS
L. A. — Hilaire Belloc, katalikybės gynėjas Anglijoje .......................................... 377
Prel.   L.   Tulaba — Prel. Antanas Briška ir šv. Kazimiero Kolegija Romoje  ... 377

MOKSLAS
A. Bendorius — Apie geologinius tyrinėjimus ir rudąją anglį Lietuvoje ............... 379

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
B. S. — Tarp politikos ir ateitininkų ....................................................................... 381

PASTABOS:
V. K - a s — Asmeninė pagelba vargšams — 382.
J. Al. — Periodinė spauda ir lietuviškoji knyga — 382.
J. Žvinklys — Mokslo metus pradėjus — 383.
Skaityti daugiau...
 
DINAMIŠKASAI ASMUO MŪSŲ VISUOMENĖJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS BRAZAITIS   

PROF. K. PAKŠTO 60 M. SUKAKTIS

Asmuo: Pakštas tarp Šalkauskio ir Vaižganto.
Idėjos: Pirmasis Pakšto visuomeninių idėjų spektras * Jų praplėtimas projektu tarpusavio taikai valstybės viduje * Jų praplėtimas okupacijos nelaimei sutikti * Jų išsiplėtojimas kovai už išlaisvinimą ir išlikimą.
Visuomenėje: Dinamikos reiškėjo inertingame fone dalia.

Prof. Kazys Pakštas yra vienas lietuvių tautos dvasinių vadų nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje — taip kaip ankstesniame tautinio susipratimo laikotarpyje buvo Basanavičius, Kudirka, Jakštas, Vaižgantas . . . ypačiai Vaižgantas. Pakšto šešiasdešimties metų sukakties proga ima noras pažvelgti ne į jo gyvenimo eigą ir ne į jo mokslinius veikalus bei akademinį darbą, bet kaip tik į jo visuomeninį vaidmenį tautoje — su kokiomis idėjomis jis atėjo į tautą ir kaip jos buvo tautoje prisiimtos.

Visuomenės ir jos dvasinių vadų santykiuose pažįstami du kraštutiniai tipai. Vienas — savo dvasinio augimo dėka pakyla augščiau visuomenės vidutiniškumo, grįžta paskui į visuomenę ir ima jai vadovauti, o visuomenė juo seka. Antras — savo dvasinio augimo metu visuomenės vidutiniškumą pralenkia toli, visa galva, ir grįžta su didžiais sumanymais bei idėjomis. Visuomenė klauso jo, stebisi, didžiuojasi, kad ji išaugino tokį žmogų, bet jo idėjų toli gražu nevykdo savo darbais. Išklauso, bet nepaklauso. Antrasis asmuo yra lyg stiprus magnetas, kuris stovi per augštai nuo visuomenės, kuris pajėgia patraukti jos žvilgsnį, bet nepajėgia patraukti jos visos masės į viršų. Ir tada liekasi tokioje visuomenėje dvasinis vadas šaukliu tyruose.
Skaityti daugiau...
 
TEMPO ALLA MARCIA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JURGIS BLEKAITIS   
1.    Taip aš pabandysiu, klausyk, Aina,
tai — tau:
"Svetimas ir galingas kraštas
mane nusėjo blizgančiom sagom.
Tai — kitiems: aš nepamiršau
varganos žvaigždės, nuo kurios nukritęs,
kuždančios mano sapnus žvaigždės".
Užmirštu
ją užmiršt.
(" Užmiku-u-už-
mik-užmi-i-ik". . .
Už miškų
tu kuždi?
Motin, tai tavo lopšinė?)
Skaityti daugiau...
 
PETRO REGĖJIMAS arba BAŽNYČIA ir MODERNUSIS PASAULIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS MACEINA   
"Ar Dievas yra tiktai žydų Dievas? Ar ne taip pat ir pagonių? Taip, ir pagonių".
(Rom. 3, 29).

Bažnyčios ir moderniojo pasaulio santykiai darosi vis aštresni: ne tik todėl, kad pasaulis vis labiau tariasi prieš bažnyčią, telkdamas žemės karalius sąmokslui "prieš Viešpatį ir prieš Jo Kristų" (Ps 2, 2), bet ir todėl, kad pačios Bažnyčios nariai pradeda netekti krikščioniškojo visuotinumo sąmonės. Šalia antikristinių užmačių iš šalies, paverčiančių pasaulį Bažnyčios priešu, išnyra ir užkampio dvasia viduje, gresianti padaryti Bažnyčią krikščioniškojo ghetto įstaiga. Šiandien vis labiau susitaikoma su mintimi, kad naujosios kultūros pavidalai esą 'užrašyti velniui', todėl neverti apaštalinių pastangų. Pakanka esą tikinčiuosius nuo jų atgrėsus, atbaidžius, įspėjus, užuot į juos ėjus ir jiems nešus Linksmąją Naujieną. Ne be pagrindo tad šiandien krikščionims, pirmoje eilėje katalikams, daroma priekaištų, esą, šie netekę kovos dvasios, pasidavę neo-manichejizmui, palinkę į abstrakcijas, biją rizikos, nesugebą pergyventi Bažnyčios kaip visa apimančio Kristaus Kūno, kuriame jie patys yra narveliai ir kurio įvykiai turį atsiliepti kiekviename iš jų.1)  Štai kodėl mums reikia stabtelti ties šia skaudžia problema ir mėginti suvokti, koks gi iš tikrųjų yra santykis tarp Bažnyčios ir moderninio gyvenimo.
-------------
1). Plg. straipsni "Mokiniu miegas" austrų katalikų mėnraštyje 'Wort, und Wahrheit' (Jahrg. 7, Heft 4), kuriame pati redakcija į keliolika teiginiu suima dabarties katalikų negalias. Straipsnis sukėlė Vakarų Europoje didelio susidomėjimo ir diskusijų (plg. Herder—Korrespondenz Jhg. 6, H. 3).
I.
Šv. Dvasios stiprinama pirminė krikščionių bendruomenė Palestinoje buvo tiesiog nuostabi Viešpaties malonių gausa. "Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra. Lobį ir turtus jie parduodavo ir iš to dalino visiems, kaip kiekvienam privalu. Taip pat kasdien pasilikdavo vien-širdžiai šventykloje, laužydavo duoną tai vienuose, tai kituose namuose, imdavo valgio su džiaugsmu ir neklastinga širdimi. Jie garb'no Dievą ir turėjo malonės pas visus žmones" (ApD 2, 44-47). "Per apaštalus buvo daroma daug ženklų ir stebuklų" (5, 12). "Tikinčiųjų į Viešpatį vyrų ir moterų skaičius ėjo vis didyn ir didyn" (5, 14). Visi jie "buvo vienos širdies ir vienos sielos" (4, 32). Kristaus Bažnyčia Judėjoje, Galilėjoje ir Sa-marijoje "buvo pilna Šv. Dvasios paguodos" (9, 31).
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai