Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 kovas


LIETUVA TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ SŪKURIUOSE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BRONIS J. KASLAS   

Šis straipsnis yra atremtas j paskaitą, kurią dr. B. Kasias, Wilkes kolegijos profesorius, skaitė VLIKo seime Čikagoj 1970X11.6

Po vienų kietų derybų Maskvoje paklaustas, ką jis galvoja apie De Gaulle, Stalinas atsakė, kad "De Gaulle yra labai nekomplikuotas žmogus". Iš tiesų, De Gaulle savo politikoje turėjo tik vieną tikslą, ir nuo to tikslo niekas jo negalėjo nukreipti.

Aš nemanau, kad Stalinas turėjo ir kad Brežnevas dabar turi kitokią nuomonę ir apie lietuvių tautą: mes, kurie vedame kovą už Lietuvos laisvę, esame taip pat "nekomplikuoti". Mūsų tikslas labai aiškus: Lietuva turi būti laisva. Dėl visų kitų neesminių dalykų galime ginčytis, bet pats Lietuvos laisvės principas yra nediskutuotinas — šventas ir neliečiamas.

Lietuvos laisvės principą priėmę pagrindu, visi galime laisvinimo darbe sutilpti, seni ar jauni, naujųjų ar senųjų ideologijų. Todėl būtina įtraukti į mūsų tarpą ir skirtingų metodinių veikimo polinkių jaunųjų intelektualų ir praktiškų profesijų atstovus, žinoma, jei jie laisvos Lietuvos principą neabejojamai priima.
Skaityti daugiau...
 
viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Bronis J.Kasias - Lietuva tarptautinių santykių sūkuriuose.................................................. 97
Albertas Zubras — Pulgis Andriušis...................................................................................... 102
Pulgis Andriušis - Du feljetonai.............................................................................................. 106
Pranas Skardžius — Vidurkinė dr. P. Joniko sukaktis......................................................... 108
Kazys Bradūnas — Eilėraščiai............................................................................................... 110
Pranas Visvydas — J. Degutytės ir J. Vaičiūnaitės kūryba................................................. 111
Judita Vaičiūnaitė — Eilėraščiai ........................................................................................... 113
Feliksas Palubinskas — Sovietinė reklama.......................................................................... 114
Kazys Almenas — Žvaigždės (iš "Vieverių kronikų")......................................................... 119

IS MINTIES IR GYVENIMO

Juozas Girnius — Patriotinio ekstremizmo reikalu............................................................... 127
Alė Rūta ir Alaušius — Marija Gimbutienė .......................................................................... 129
S. M. — Mardvoje kalinami lietuviai partizanai.................................................................... 130
Mikalojus Ivanauskas — Zitos Sodeikienės kūryba............................................................. 131
Rimvydas Šliažas — Vilkai ir avelės (F. Dūrrenmatt) ......................................................... 132

Dr. Vytas V. Gaigalas — Prancūzų literatūros premijos ...................................................... 134

Mūsų buityje............................................................................................................................. 135

KNYGOS

Vytautas A. Jonynas — Atnaša lietuviškajam genijui (K. Bradūno poezija)...................... 138
Žlt. — Sovietinės tikrovės atsiminimai (L. Dovydėno ir S. Rūkienės knygos)................... 140
Antanas Mažiulis — Vilnius tautos dainose.......................................................................... 143

Viršelio 1 psl. — P. Aleksandravičius: Daina (1969, kalinėtas varis), 4 psl. — Z. Sodeikienė: Gyvenimo sintezė (rašalas)

Skaityti daugiau...
 
PULGIS ANDRIUŠIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALBERTAS ZUBRAS   

PULGIS ANDRIUŠIS

(1907.III.18 - 1970.XII.19)

Pereitų metų pabaigoje Australijoje mirė Pulgis (Fulgencijus) Andriušis. Buvo tai žymiausias čia įsikūręs lietuvis rašytojas, be kurio ne tik šio krašto, bet ir visos išeivijos lietuvių kultūrinis gyvenimas bus žymiai blankesnis.
Kilimo sėlių krašto rytų aukštaitis iš Tauragnų valsčiaus, Gaidžių kaimo, augo tėvo įpasakintame ežeringame krašte, vidurinį mokslą pradėjo Utenoje ir baigė Kaune, mokėsi meno mokykloje ir studijavo universitete. Anksti pradėjo reikštis spaudoje, dirbo redakcijose, plačių pažinčių turėjo su įvairių sričių kultūrininkais.

Skaityti daugiau...
 
Iš P. Andriušio paskutiniųjų feljetonų PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pulgis Andriušis   

i.
Pulgis Adriušis savo mėgstame sodelyje (Adelaidė)

Nuo to laiko, kai ožius lupdami plaukėm Australijos žemėn, daug kas mūsų sieloje pasikeitė, jeigu mes dar iš viso turime sielą. Jei kiek jos dar bus išlikę, tai mes visas jos jėgas būsim nukreipę į savigyrą bei maišu dangstymą viso to, kas mums gyvenime nepavyko, kas blogai išėjo; trumpai šnekant, sudarome apie save įspūdį žmogaus, patenkintai kriuksinčio po elektra šildomomis kaldromis žiemą ir po vėdintuvo šlamesiu vasarą. Nė velnias savo naujausiom šakėm dabar iš tautiečio burnos nepajėgs ištraukti atviro pasipasakojimo apie savo nepasisekimus bei klapatus klapatėlius. Jeigu aš darau, tai viskas gerai, o jeigu tu darai, viskas šlamštas, ir tik mandagiai kalbant. ..

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai