Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
5 geguze


NAUJASIS A. BARONO NOVELIŲ RINKINYS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Titas Alga   
Aloyzo Barono kūryboje žanriš-kai dominuoja romanas. Iki šiol, įskaičiuojant novelių romaną "Debesys plaukia pažemiu", jo romanų yra išleista bent aštuonetas, iš kurių du buvo premijuoti. O vis dėlto manyčiau, kad A. Barono stiprybė yra novelėje. Kaip tik šiame žanre jo įnašas į lietuvių literatūrą paliks ryškiausius pėdsakus. Dar daugiau: šiandien platesnis lietuvių novelės aptarimas be A. Barono kūrybos nebebūtų visai pilnas.

Aplamai kalbant, A. Barono novelės samprata yra tradicinė, arba klasiška, ir charakteringa ne tik jam vienam, bet ir daugeliui šio žanro kūrėjų. Pagal šitą supratimą, tai trumpas prozos kūrinys, apimąs ir iškeliąs įvykį, pagrindinio veikėjo gyvenimą daugiau ar mažiau išmušusį iš jo normalių vėžių. A. Barono novelėse tas įvykis dažniausiai pasakojamas pirmuoju asmeniu, nebūtinai betgi suponuojančiu novelės autorių. Iškastas iš veikėjo ar pasakotojo praeities tas įvykis dabartį nušviečia kitokia spalva ir duoda jai naują dimensiją, jos turinį savotiškai į-prasmina. A. Barono novelės veik visada turi aiškų ir sąmoningai siekiamą tikslą: kokią nors iš seno skelbiamą, tačiau gyvenimo patirtimi naujai atidengtą tiesą įrodyti, ją patvirtinti arba sugriauti. Kartais tie tikslai pasiekiami tiesiausiu keliu ir aiškiai, nedviprasmiškai paskelbiami kūrinio atomazgoje, o kartais skaitytojas pastatomas akivaizdoje faktų, peršančių priešingas išvadas, sakytum, pastatomas prieš vieną tų iš kelio vedančių takelių ir verčiamas pats apsispręsti dėl tikrojo kelio teisingumo. Kiekvienu atveju betgi A. Barono novelė remiasi vienu įvykiu, ir joje siekiama vieno tikslo.
Skaityti daugiau...
 
BALTŲ LINGVISTIKOS LEIDINYS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė P. Jonikas   
Baltic Linguistics, edited by Thomas F. Magner and William R. Schmal-stieg. University Park, The Pennsyl-vania State Unįversity Press, (1970). 177 psl., kaina 13.50 dol.
šis leidinys yra vienas iš liudytojų, rodančių augantį amerikiečių susidomėjimą baltų (lietuvių, latvių, prūsų) kalbotyra, ypač lietuvių kalbos mokslu. Vienas to leidinio redaktorių, prof. W. R. Schmalstiegas, jau yra gražiai pasireiškęs eile savo lietuvių kalbai skirtų straipsnių bei studijų.

Leidinys apskritai apima baltų kalbotyros konferencijoje (bene pirmoje JAV) skaitytus pranešimus. Daugiausia straipsnių pateikia amerikiečiai (13), kitus lietuviai (3) ir latviai (4). Septyni straipsniai skirti specialiai lietuvių kalbai. Juose nagrinėjama lietuvių kalbos mokslo padėtis dabartinėje Lietuvoje (L. Dambriūnas), lietuvių kalbos daiktavardžių kirčiavimas struktūriniu požiūriu (B. J. Dar-den, D. F. Robinson), lietuvių kalbos fonemų (žodžių reikšmės skiriamųjų garsų) nustatymas (A. Klimas), atskirų žodžių bei formantų, kaip esti, yra, -k (liep. nuosakai), vartojimas senoviniuose raštuose (G. B. Ford, Jr.). Taip pat ir kituose straipsniuose, skirtuose baltų bei baltų ir slavų kalbotyros klausimams, paliečiama ir lietuvių kalba.
Skaityti daugiau...
 
viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
 
JAV Lietuvių Bendruomenes darbo kliūtys ir jų priežastys PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS GAILIUŠIS   
Spausdiname šį diskusinį straipsnį, laikydamiesi nusistatymo, kad kultūros žurnalas turi likti atviras ir bendrosioms visuomeninėms mūsų išeivinės bendruomenės problemoms. Diskusijų "ugnin" pastaruoju metu vėl pateko pati Lietuvių Bendruomenės samprata. JAV šias diskusijas itin aštrina vis nepasiekiamas LB ir ALTos bendradarbiavimas. Straipsnio autorius yra PLB valdybos narys ir dabartinei LB struktūrai daromus priekaištus bei siūlomus reformų projektus vertina LB požiūriu. O tas požiūris yra pati LB prigimtis: visiems jungti LB
privalo likti nepartinė, šiam LB pagrindui grėsmę autorius randa tuose, kurie vienaip ar antraip norėtų supartinti ir LB. Visose partijose yra žmonių supratusių LB nepartinį pobūdį, kaip yra likusių, kuriems tai sunku suprasti. "Partijų" žodžiu autorius ir turi mintyje tuos, kurie ir į LB žvelgia partiniu žvilgiu. Tačiau saugoti LB nepartinį pobūdį nereiškia aplamai pasisakyti prieš partijas, juo labiau prieš mūsų politinės kovos bendrines organizacijas. Red.

Didžiausia ir seniausia lietuvių išeivių kolonija yra Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Išeivių gyvenimas čia visada buvo judrus, organizuotas, nuolat vyko įvairūs suvažiavimai, augo parapijų ir salių statybos, leidžiami laikraščiai ir t. t. Ši mūsų kolonija tebėra judri iki šių dienų. Judrūs ne tik naujieji ateiviai, bet ir senoji karta tebesireiškia lietuvių gyvenime: palaiko parapijas, skaito lietuvišką spaudą, turi chorų ir kt. JAV lietuvių gyvenimas kūrybingas, bet turi ir nesutarimų. Daugiausia nesutariama ne dėl siekiamų tikslų, bet dėl antraeilių dalykų. Be mažų išimčių, visa išeivija sutaria dėl kovos už Lietuvos laisvę ir lietuvybės išlaikymą. Šie tikslai laiko išeiviją susibūrusią apie bendrines organizacijas, iš kurių Amerikos Lietuvių Taryba — ALT seniausia. Lietuvių Bendruomenė — LB jauniausia. Bendrinės organizacijos, ypač LB, saugo išeiviją nuo susiskaldymo. Išsiskyrus tikslams, bendras darbas būtų neįmanomas — ALTa, LB tuoj subyrėtų.
Skaityti daugiau...
 
Balys Auginas — Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Balys Auginas   
IŠDUOTASIS

Simui Kudirkai,
Žmogui, iškeistam j žuvį.

Esu, lyg apeigų žuvis:
Auka
Augurų barbariškam durklui,
Bespurdanti ant Judo delno
Nelaisvės ritualo šoky —
Mano drumzlinuos vyzdžiuos
Kruvina
Jūsų sąžinės naktis.

Esu tik beteisė žuvis,
(Su parduota širdim, Su vilties ašakom!)
Konvulsijų liepsnoj
Jaučiu bedūžtančią
Didžiųjų vandenų
Kraujuotą laisvės putą.

Kodėl mane, kaip akmenį,
Atiduodat
Nelaisvės paminklui?
Drebančiom rankom
Žastelėje akysna
Laisvom pamario smiltim—
Lyg sėklomis mirties?
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai