Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
8 spalisNUSIDĖJĖLIO TRAGIKA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS MACEINA   
PAGAL DOSTOJEVSKIO VEIKALĄ "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ"

1. Nuodėmingos minties pergalė
Nuodėmė yra pasiryžimas grįžti atgal. Ji pertraukia žmogaus buvimą, padalina jį Į dvi esmingai skirtingas dalis ir virsta nauja pia-džia, pradžia ne vieno kurio atskiro nusiteikimo, ne vieno kurio atskiro veiksmo, ne vienos kurios gyvenimo srities, bet iriso buvimo. Nuodėminga būtis pasidaro kitokia, negu nenuodėminga. Nuodėmės išnirimas žmogaus sąmonėje ir jos virtimas jo paties sumanymu darosi savotiškai panašus į kūrybos dieną, kada žmogus pirmą kartą atsistojo pasaulyje ir kada jo akyse pasirodė nuostaba, taip giliaprasmiškai išreikšta Mykolo Angelo "Adomo sukūrime". Iš Dievo piršto, tarsi iš elektrinio būties poliaus, iššokusios buvimo kibirkšties paliestas, Adomas atveria akis ir nustemba, kad jis yra ir kad jis žino, jog jis yra. Būtybių begalybė atsistoja priešais jį. Jis pasijunta esąs drauge su jomis. Kažkoks bendras pagrindas jungia jį su visu tuo ką regi nustebusios jo akys. Jo žvilgis yra dar netvirtas, nes jis nežino, kur sustosiąs. Tačiau jame jauti ir padėkos, ir garbinimo, prasidedančios meilės. Adomas išeina iš savęs, kad būtų drauge su visu pasauliu, kaip jo būties dalininkas   ir  sykiu  kaip   jo   sąmonė.
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Yla — Priešybių derintojas Stasys Šalkauskis ........................................... 321
Henrikas Nagys — Vandenys,   Ugnys,  Tėviške   (eil.) ....................................... 329
Jonas Matusas — Lustige Geschichte ir "Mažoji Lietuva" ................................. 330
Česlovas Obscarskas — Peizažas (eil.) .................................................................. 335
ANTANAS MACEINA  - NUSIDĖJĖLIO TRAGIKA ......................................... 336
Antanas Gustaitis — Užrašas ant žinomojo lietuvio kapo (eil.) ............................. 346
Aloyzas Baronas — Priesaika ................................................................................. 347

KŪRYBOS    
PASAULY KNYGOS  IR ŽURNALAI
Dr. K. R. Jurgėta: Alfred Erich Senn — The emergence of modern  Lithuania .. 356

RELIGINIS GYVENIMAS
R. P. — Kinijos katalikai tarp schizmos ir kankinystės ........................................ 362

MENAS
Henrikas  Nagys — Vizitas pas jauną dailininką ................................................... 364

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. A. — Atskirų kolonijų vaidmuo bendrajame bare .............................................. 366
Bendruomenė pasisako ............................................................................................ 367
ĮVYKIAI ................................................................................................................... 368
Skaityti daugiau...
 
PRIEŠYBIŲ DERINTOJAS STASYS ŠALKAUSKIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė STASYS YLA   


STASYS ŠALKAUSKIS (Ados Korsakaitės litografija)

TURINYS: 1. Jakšto ir Šalkauskio paralelė. — 2 Šalkauskio paskirtis mūsų tautoj. — 3 Rytų ir Vakarų sintezė. — 4 Gyvenimo ir minties derinimas. — 5. Krikščionybės ir tautos vienybė. — 6. Prigimties, kultūros ir religijos sutartinė. — 7. Katalikų suderinimas vienoje dvasioje.

Stasys Šalkauskis nebuvo pirmasis filosofinių barų puoselėtojas mūsų tautoje. Turėjome filosofų ir anksčiau, jų visą eilę iš 18 ir 19 amžiaus išvardina mūsų filosofijos istorikas Pr. Kuraitis (Tauta ir jos filosofija, Židinys, 1939, N 4, 488). Šalkauskis nebuvo pirmasis filosofas ir naujai atgimstančioje mūsų tautoje. Bet jis neabejotinai yra pirmas žymiausias mūsų tautos filosofas.
Skaityti daugiau...
 
Iš spausdinamos naujos poezijos knygos Mėlynas sniegas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė HENRIKAS NAGYS   
VANDENYS

Dykumų smėlyj atsiveria žemės akis — mėlyna oazė.
Girių glūdžioj gūdumoj ima juoktis upokšnis.
Pro   kietą   klintį   prasimuša   karšto   šaltinio strūklė.
Naktį kalniečių sodybose tykiai čiurlena fontanai.
Permatomi   kaip   stiklas   blyškioj   mėnesienoj fiordai.
Pilkų  vandenynų paviršiuje  mirga žvaigždėta migla.
Drumzliną džiunglių žolę neša atogrąžų potvyniai.
Srūva Azijos tyrais iš nuovargio mirštančios upės.
Putodami puola Alpių kriokliai į slėnius žalius.

Lietūs ir liūtys. Ledai ir mėlynas žemės sniegas.
Žveją nuolat masina slaptinga gili sietuva: vanduo.
Neramų jūreivį vilioja nežinomi toliai: banga.
Skaityti daugiau...
 
LUSTIGE GESCHICHTE IR "MAŽOJI LIETUVA" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JONAS MATUSAS   
Imdamas į rankas Lietuvos Vakarų Studijų Komisijos su Lietuvos Tyrimo Institutu išleistą "Mažąją Lietuvą" (New York, 1958, 327 psl.), gyvai prisimenu tragikomišką lustige Geschichte.

— Lustige Geschichte! — man drėbė į akis už mane jaunesnis istorikas Kauno Laisvės alėjoje bene 1937-38 metais. Taip jam atrodė mano pažiūros į Lietuvos pajūrio ir Mažosios arba Prūsų Lietuvos istoriją. Savo nuomonę anuomet labai švelniai pareikšdavau "Trimito" savaitraštyje, trumputėse paskaitose per Kauno radiją ir šiaip įvairiomis progomis. Mano jaunajam kolegai, baigusiam mokslą Vokietijoje ir skaitančiam vokiečių to meto dvasios istorikų ir archeologų raštus, mano pažiūros pasirodė keistos. Jis tiesiog pasakė, girdi, aš taip rašąs, kadangi "taip reikia", vadinasi, dėl pigaus patriotinio efekto. Tuo tarpu, ką aš skelbiau, ką rašiau, tuo buvau giliai įsitikinęs ir vokiečių naujosios kartos mokslininkų ir neva mokslininkų išvedžiojimus laikiau, sakysiu, smilkymu jų kraštą užtvinusiam kunkuliuojančiam nacionalistiniam  judėjimui.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai