Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
8 spalis


DVIEJŲ RECENZIJŲ PARAŠTĖJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Aloyzas Baronas   
"Aidų" žurnalo pavasariniuose numeriuose buvo išspausdintos Vytauto A. Jonyno dvi recenzijos, gana įdomiai ir gyvai parašytos, pas veriančios poros mūsų kūrėjų dvi skirtingo žanro knygas. Trečiame nr. buvo išspausdinta jo recenzija apie poeto K. Bradūno knygą "Donelaičio kapą" — "Atnaša lietuviškam genijui", o ketvirtajame nr. apie V. Alanto novelių knygą "Nemunas teka per Atlantą" — "Alanto pakraikas skaitytojams", šios dvi recenzijos privertė gerokai susimąstyti ir persvarstyti, ar tikrai tarp tų dviejų knygų toks milžiniškas skirtumas, kaip recenzentas teigia.
Skaityti daugiau...
 
DANUTĖS STANKAITYTĖS REČITALIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vladas Jakubėnas   
Danutė Stankaitytė šiuo metu yra viena iš žymiausių asmenybių mūsų dainininkų tarpe. Apdovanota iš prigimimo puikiu dramatiniu sopranu, ji jau čia Amerikoje padarė didžiausią pažangą. Nors čio krašto sąlygomis ji negalėjo susidaryti sau pragyvenimo vien iš dainavimo, bet per eilę metų ji savo geriausias laisvalaikio jėgas atidavė įgimtos dovanos vystymui ir tobulinimui. D. S'rankaitytės pirmas balso mokytojas, davęs jai gerą pagrindą, buvo prieš keletą metų miręs Jonas Butėnas. Ilgą laiką vėliau ji mokėsi pas Kauno operos buv. solistę Alodiją Dičiūtę, turėjusią Čikagos miesto centre dainavimo studiją. Keletą metų D. Stankaitytė tobulinosi pas žymią dainininkę ir pedagogę Bianca Saroya. Repertuarui paruošti pagalbininkai pianistai buvo A. Kučiūnas, VI. Ja-kubėnas, Alv. Vasaitis ir D. Lapinskas. Lietuvių operoje Čikagoje D. Stankaitytė yra dainavusi visą eilę vadovaujamų rolių, kaip Leonorą "Trubadūre", Aidą, Toską, lietuviškose operose — Gražiną J. Kar-navičiaus "Gražinoje" ir Daną J. Gaidelio "Danoje" ir kt. D. Stan-kaitytės bene stipriausias pasirodymas buvo pernykščiame sezone — V. Marijošiui vadovaujant pastatytoje G. Verdi operoje "Likimo galia", kur ji turėjo Leonoros vaidmenį. D. Stankaitytė dažnai pasirodydavo ir koncertuose su rimta programa; 1963 Bostone baltų koncertų rėmuose įvyko jos rečitalis.
Skaityti daugiau...
 
JAUNIMO KONGRESUI BESIRENGIANT PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KĘSTUTIS K. GIRNIUS   
Artėjant Pasaulio lietuvių jaunimo antram kongresui, jau prasidėjo jo reklama. Spaudoje skaitome pranešimus apie posėdžius. Tačiau veik niekas neliečia klausimo, kokie yra paties kongreso uždaviniai. Atrodo, nėra ko daug ir pasakyti. Juk jau buvo vienas kongresas ir ne-perblogiausiai pavyko. Jaunimas susirinko, padiskutavo, pasilinksmino, sukūrė keletą naujų lietuviškų šeimų ir t. t. Kas jau vieną kartą pasiekta, bus lengva įvykdyti ir antrą kartą.

Vis dėlto pasigendame konkretaus pasisakymo, koks paties kongreso tikslas, ką juo stengiamasi pasiekti. Gal būt, šis klausimas nebuvo nė keltas, lyg atsakymas į jį toks aiškus, kad iš viso neverta diskutuoti. Bet reikia atsiminti, kad jaunimo kongresas nebus eilinis įvykis. Jis turėtų kaip nors išsiskirti iš kasmetinių stovyklų, kurias ruošia įvairios jaunimo organizacijos. Ir šis skirtumas turėtų būti reikšmingas: kongresas turėtų skirtis ne tik tuo, kad bus daugiau dalyvių, kad visos organizacijos susirinks, suvažiuos svečių iš visų kraštų, gal bus daugiau paskaitininkų, daugiau ceremoninės pompos, žodžiu, didelė šventė. Jei būtų ruošiama tik vien šventė, nereikėtų studijų dienų ir būtų galima pasitenkinti surengiant daugiau į-vairių pramogų. Tačiau kongresas turėtų nelikti tik šventė — ir visuomenė, ir jaunimas daugiau iš jo laukia.
Skaityti daugiau...
 
Tamsoje PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Bite Vilimaite   
Vakare ūmai užgeso elektra.
— Įdomu — tik mūsų bute ar visur užgeso? — paklausė vyras.
Žmona praskleidė užuolaidas ir pasakė:
— Visa gatvė tamsi. Matyt, kur nors taiso laidus
— Kokia netvarka, — tarė vyras. — O jei kas rengiasi egzaminui? . . Arba sėdi žmonės prie šventinio stalo? . .
— Arba maudo kūdikį? . . Jis slidus ir tamsoje gali išsprūsti iš rankų. . .
— Tur būt, kaip žuvis slidus maudomas kūdikis, — nusijuokė vyras. — Užsidekime žvakę.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Medardas Bavarskas   
AKVARELĖ

Juoduose rėmuose maža mėlyna akvarelė,
Tuščia kaip dailininko vienos minutės liūdesys.
Nėra joj saulės, joje nežydi gėlės
Ir pro šešėlius vilties joj nematyt.

Tiktai du paukščiai ten. Jie be vardų. Nežinomi.
Ir užrašas apačioje: du meilės paukščiai. Ir dailininko pavardė.
Bet kartais aš girdžiu (ar man tik taip vaidenasi?),
Kaip meilės giesmę pradeda jie viens kitam čiulbėt.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai