Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
9 lapkritis


ISPANIŠKOS AMERIKOS POEZIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pov. Gaučys   
Žvilgsnis į Pietų Amerikos žemyną
Ispaniškos Pietų Amerikos kontinentą sudaro įvairios etninės grupės: indėniškai amerikietiška, apimanti Pacifiko pakrantes, pradedant Meksika Vidurio Amerika, Kolumbija ir Ekvadoru, o taip pat Peru, Bolivija ir Paragvajum; afrikietiškai amerikietiška, išbarstyta Karibų jūroje ir apimanti ne tik Kubą, Domininkonų respubliką, Portoriką, bet ir atlantinius Vene-cuelos ir Kolumbijos pakraščius; lotyniškai amerikietiška, susidaranti iš Čilės, Argentinos ir Urugvajaus. Visas šitas aštuoniolika valstybių riša bendra ispanų kalba. Tas kalbinis ryšys joms suteikia tam tikrą minties ir jausmo bendrumą, šiaip gi indėnai sudaro ispaniškai kalbančios Amerikos pagrindą. Negrai neturi didesnės reikšmės: būdami vergais, jie negalėjo kultūriškai pasireikšti. Baltieji — daugiausia emigrantai iš Ispanijos ir Italijos.
Skaityti daugiau...
 
ŠEIMA TAUTINĖJE BENDRUOMENĖJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Ignas Malėnas   
Tokia antrašte Vaclovo čižiūno knygą (95 puslapiai, kurių dalis nuo 73 puslapio palikta tuščia vesti šeimos kronikai) šiais metais išleido PLB Švietimo taryba Lietuvių fondo lėšomis. Knyga skirta PLB ugdytojo ir buvusio pirmininko J. Bačiūno atminimui. Taiklų ir suglaustą įvedamąjį žodį parašė dabartinis PLB pirmininkas St. Barzdukas.

Įvadinėje dalyje apibūdinęs atskirą asmenį, tautą ir žmoniją, autorius apsistoja ties klausimu — šeima tautinėje bendruomenėje, čia liečia šeimą kaip žmonijos pagrindą, kaip prigimtąją bendruomenės ląstelę, santuoką kaip šeimos pagrindą, tėvų ir vaikų santykius, šeimos židinį, šeimos irimo pavojus, šeimos darną ir stiprybe imigrantų šeimą viešpataujančioje visuomenėje, pagaliau lietuviškąją šeimą Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje, paskutinė tema —
kas darytina šioje bendruomenėje didžiajam uždaviniui atlikti. Be to, dar duota praktinių nurodymų, kaip registruoti šeimos kronikos į-vykius.
Skaityti daugiau...
 
viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
K. Trimakas — Vyresnioji ir jaunesnioji karta .......................................................... 385
A. Vaičiulaitis — Juozo Grušo novelė.......................................................................... 391
J. Grušas — Karalaitė nebuvo protinga (novelė)........................................................ 392
Dr. J. Grinius — Meilė, džiazas ir velnias (Grušo dramos) ....................................... 396
Pietų Amerikos poezija (P. Gaučio vertimai)............................................................... 406 ir 413
V. Bagdanavičius — M. Bubnerio žvilgis į krikščionišką ir žydišką religiją ............ 409

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

R. Ramelis — Dėl ko reikėtų susimąstyti kulto ministrui Rugieniui ......................... 414
J. Girnius — Prof. J. Eretas 75 metų viršūnėj ............................................................. 415
J. P. — Dailininkas E. M. Budrys ................................................................................ 416
D. Matulionytė — "Aidučių" ir Šalčių lengvosios muzikos koncertai ....................... 416
A. Gailiušis — Apie LB, išeivių partijas ir kitus dalykus............................................. 417
Pr. Skardžius — Bedarbė ir nedarbas........................................................................... 418
P. Gaučys — Ispaniškos Amerikos poezija ................................................................. 419
Mūsų buityje .................................................................................................................. 422

KNYGOS
T. Alga — Trys romanai rezistencinėmis temomis ..................................................... 425
J. Girnius — Angliškoji lituanistinė enciklopedija ...................................................... 429
I. Malėnas — Šeima tautinėje bendruomenėje (V. Čižiūno) ...................................... 432

Viršelyje A. Tamošaitienės gobelenų nuotraukos: 1 psl. — Priesaika, 4 psl. — Atsisveikinimas
Skaityti daugiau...
 
JUOZO GRUŠO NOVELĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Vaičiulaitis   
Kai rašau šiuos kelis žodžius apie brangų bičiulį ir kūrėją, prieš akis ant stalo guli pirma Juozo Grušo knyga, novelių rinkinys "Ponia Bertulienė". Išleido Vairo bendrovė 1928 m. Kaune. Šiais pageltusiais, kiek trupančiais, anų dienų kvapu dvelkiančiais lakštais rašytojas pradėjo savo ilgą knygų kelią, nuvedusį jį į šiandieninės mūsų dramos viršūnes. Tačiau žvitrus jisai patvėrė ir kaip novelistas.

Įdomu buvo vėl skaityti "Ponią Bertulienę". Ten randi Juozo Grušo kūrybos ištakas — palinkimą į konfliktus ir intrigą, psichologinį lūžį, problemą, teisybės išpažinimą, gyvą ir natūralų dialogą. Istorijas, daug kur kietai realistiškas, paspalvins lyrinis dvelksmas.

Vargiai ir pats Juozas Grušas šiandien norėtų ištisai prisipažinti prie šių savo jaunystės vaizdų ir sapnų: juk ten nuotykis tarpais iššoka iš vagos, intriga perdaug užsukta, atomazgos moralizuojančios ir sentimentalios, vietomis žymu kitų rašytojų pėdsakai.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai