Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1984 m. 1 sausis-vasarisTURINYS PDF Spausdinti El. paštas
P. Daugintis, S.J. — Gairių ateitin beieškant ............................................................................................ 1
Antanas Jasmantas — Eilėraščiai ............................................................................................................ 12
A. Rubikas — Popiežiaus neklaidingumas ............................................................................................... 14
Ilona Gražytė - Maziliauskienė — Sulūžusi lėlė: keletas minčių apie moterų personažus dabartiniame Lietuvos romane ........................................................................................................................................ 23
Kęstutis K. Girnius — Kai kurie poslinkiai Katalikų Bažnyčios ir valstybės santykiuose Lietuvoje 1982 - 1983 metais ..................................................................................................................................... 29
Alė Rūta — Dvi draugės ........................................................................................................................... 37
Vytautas Vaitiekūnas — Tarptautinė raida 1983 metais ........................................................................ 41

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
K. T. — Lietuvybę atgaivinti, išlaikyti ar sukurti? (dr. Antano Sužiedėlio paskaita) ............................ 51
K. T. — Lietuvių išeivių įtaka užsienio politikoje: dabartis ir ateitis (Viktoro Nako paskaita) ............ 52
M. Šileikis — Į 1983 metų dailę žvelgiant ............................................................................................... 54
A. Koncė — Kas jie? Klaipėdiečiai, mažlietuviai, prūslietuviai ar prūsai? ............................................ 55
Saulius Pašilis — William Golding — Nobelio premijos laureatas ......................................................... 58
Leonardas Andriekus — Dail. Viktorui Vizgirdai 80 metų ..................................................................... 59
Dr. Dovydas Fainhauzas — Liberalizmo idėjos Lietuvoje 19 amžiaus pradžioje ................................... 80
Mūsų buityje .............................................................................................................................................. 60

KNYGOS
Ir atlėkė Volungė (Antanas Vaičiulaitis) — Marija Stankus-Saulaitė ................................................... 62
Lietuvių religinė poezija (Vladas Kulbokas) — A. Tyruolis ................................................................... 63
Skaityti daugiau...
 
GAIRIŲ ATEITIN BEIEŠKANT PDF Spausdinti El. paštas

Gyvename turtingame kapitalistiniame krašte ir apsčiai naudojamės jo gausiomis gėrybėmis. Tačiau girdime ir stiprią kapitalistinės santvarkos kritiką.

Iš tėvynės Lietuvos gauname žinių apie komunistų ten daromas skriaudas mūsų tautiečiams. Tačiau skaitome laikraščiuose, su kokiu ryžtingumu raudonieji partizanai kovoja įvairiuose kraštuose, ir kaip komunizmas įsigali vis naujose pasaulio šalyse. Spaudoje, televizijoje ir pašnekesiuose girdime įvairiausių mokymų ir ideologijų, dažniausiai įvilktų į praktiškas, patrauklias, stipriai įtaigaujančias formas.

Mes patys iš tėvynės atnešėme sveiką nuovoką, didelį gyvenimo patyrimą ir katalikybės kraitį. Užtat tie visi dalykai mūsų dvasioje tai stoja vienas prieš kitą, tai susilieja, kaip žiemą vilnijančios sniego pusnys ar smėlio bangelės jūros pakraštyje. Tiek įvairių religijų, ideologijų, sistemų, santvarkų, naujų sąjūdžių, gyvenimo stilių, tarp besikeičiančių epochų! Kokia bus ateitis?
Skaityti daugiau...
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
(1983)
 Žaltvykslė
Ugnele mano, klajūnėle mano!
Kokioj paežerėj šią naktį pleveni?
Susnūdo ąžuolai seni,
Paskendo mėnuo tvenkinyj,
Tik tu, ugnele, klajūnėle mano,
Tu vis eini, eini, eini. . .

Dukrelei
Tai nudavėm tave, dukrele,
Už jūrių marių, už dūnojėlio.
Dabar žiema. Ir vandenys užšalę,
Ir keltuvai nustojo kėlę.
Tai kaip sugrįžt tau, dukružėle?
Skaityti daugiau...
 
POPIEŽIAUS NEKLAIDINGUMAS PDF Spausdinti El. paštas
I
BAŽNYČIOS MOKSLE

Ką popiežiaus neklaidingumas reiškia?
Vienas teologinio seminaro dalyvis šio straipsnio autoriui yra pasakojęs tokį atsitikimą. Buvo ten kalbėtasi apie pasaulio sukūrimą per šešias dienas. Po referato viena klausytojų pasakiusi: kam čia reikėjo tiek daug šnekėti? Juk visi seniai žinom, kad  Dievas  pasaulį  sukūrė  per  šešias  dienas.

Panašiai gali atsitikti ir su popiežiaus neklaidingumu. Pažiūrėjus į šio straipsnio antraštę, irgi galėtų kilti mintis: negi nežinom, kad popiežius neklaidingas? Juk turim popiežiaus neklaidingumo dogmą!

O vis dėlto su popiežiaus neklaidingumu yra kaip ir su tomis šešiomis pasaulio kūrimo dienomis. Galima popiežiaus neklaidingumą teigti, nežinant, ką tai iš tikrųjų reiškia.

Štai sakom, kad popiežius neklaidingas. Tada reikia klausti: o kaip yra su visais kitais tikinčiaisiais Bažnyčioje? Ar jie jau klaidingi? Vyskupai, klebonai, teologijos profesoriai, pamokslų sakytojai, šeimų tėvai? Jeigu jie klaidingi, tai reikėtų jiems uždrausti sakyti pamokslus bei tėvams mokyti vaikus tikėjimo tiesų. Ar nereikėtų tada visus šiuos nutildyti, balso teisę paliekant vienam popiežiui?

O gal, vėlekos, Bažnyčioje visi yra neklaidingi? Tai kam tada reikia girtis vieno popiežiaus neklaidingumu ?
Skaityti daugiau...
 
SULŪŽUSI LĖLĖ: KELETAS MINČIŲ APIE MOTERŲ PERSONAŽUS DABARTINIAME LIETUVOS ROMANE PDF Spausdinti El. paštas
We are females
faithfull to our image
thirsting opposition the rainment
in tvhich tve clothe ourselves
tvomen not seeking the upper hand
y et very sure of the men tve couple tvith

Firmly resolved
never to he a prey
or an object
objectly surrendering
or deliberately giving off
the odor of dry wood

Here tve are (iš "Three Marias — Neto Portuguese Letters". Maria Isabel Barre-no, Maria Teresa Horta, Maria Velho Da Costa, 1974)


Parinktoji citata yra paimta iš vadinamos feministinės literatūros. Tačiau ji nėra įžanga į svarstymą moterų teisių ar jų socialinės padėties dabartinėje Lietuvoje. Mano tikslas yra tik pateikti kai kuriuos moterų charakterių bruožus, iškylančius Lietuvos romanuose, parašytuose septyniasdešimtųjų metų dekadoje. Be abejo, keleto pavyzdžių neužtenka pavaizduoti moters psichologiniam portretui mūsų prozoje. Tai tik keli labai subendrinto eskizo brūkšniai.

Prieš pradedant kalbėti apie dabartį, verta pažvelgti į pagrindinius moterų prototipus, kuriuos randame prozoje, parašytoje prieš antrąjį pasaulinį karą. Romantiniame romane jie egzistuoja ir šiandien. Tai moters lėlės - objekto stereotipas, sukurtas tradicinėje hierarchinėje sistemoje, atspindinčioje socialinį kodą visuomenės, kuriai rašytojai rašė.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai