Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1984 m. 6 lapkritis-gruodisSPINDĖK SAULĖTEKIŲ ŠVIESOJE PDF Spausdinti El. paštas
Spindėk saulėtekių šviesoje šventųjų ir karalių mieste!
Džiaugsmingoje giesmėje supki, įsiūbuok varpus.
Šiandieną karalaitis aureolės šviesa šviečia.
Garbingų ainių giminės takus.

Nuplėšk užtiestą tamsų burtą,
Atidaryki laiko užtrenktas duris.
Leisk pamatyti brangų turtą
Ausinį miestą gyvą prieš akis.

Staiga sustingę šimtmečiai paveikslo rėmuose
atgyja

Matau banguoja gyva ir judri minia.
Didikai, kunigaikščiai gatvėmis važiuoja
Istorija už rankos vedasi manę.
Ir raktais sidabrinės pilnaties ji praveria duris
senos pilies.
Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Kęstutis Skrupskelis — Utopinės galvosenos bruožai ...................................................................... 235
Stasys Santvaras — Psalmė šv. Kazimierui ...................................................................................... 332
Nerima Narutė — Spindėk saulėtekių šviesoje (eil.) ........................................................................ 333
Vysk. Kazimieras Paltarokas — Šv. Kazimiero relikvijų perkėlimo reikalai (dokumentai) ........... 334
Vytautas Bagdanavičius — Aukojimas prūsuose šešiolikto amžiaus pradžioje ............................... 339
Paul Duval — Telesforas Valius ......................................................................................................... 355
Milda Budrys (Budrienė), M.D. — Lietuviai gydytojai Amerikoje XIX šimtmečio pabaigoje ....... 359

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Bočys — Katalikybė ir inteligentija šiuolaikinėje Lietuvoje ................................................ 367
V. Rociūnas — Kazimierinių metų baigiamasis aktas Toronte ........................................................ 371
Kun. Vytautas Pikturna — Lietuvių kunigų suvažiavimas ............................................................... 373
Jurgis Gimbutas — 31-jo Santaros - Šviesos suvažiavimo programa .............................................. 375
Mūsų buityje ....................................................................................................................................... 377
A. Kučiūnas — Dux Magnus — operos recenzento išpažintis ......................................................... 378
Meila Kairiūkštytė - Balkus — Pierre Bonnardo paroda Phillips galerijoje Washingtone ............ 380

KNYGOS
A. Vaičiulaitis —  Lietuvių literatūrinės kritikos svetur apžvalga (Vladas Kulbokas) ................... 382
K. Barėnas — Pirmieji svetur. Alės Rūtos naujojo romano proga ................................................... 383
Pr. Visvydas — Keturių kartų lemtį pasakojant (Antano Musteikio "Dangaus ir žemės šaknys" 385
Aidų 1984 metų turinys ....................................................................................................................... 387
Skaityti daugiau...
 
UTOPINĖS GALVOSENOS BRUOŽAI PDF Spausdinti El. paštas


Šis straipsnis yra dalis platesnio rašinio kuriame norėčiau kai kurias marksizmo apraiškas vertinti švietimo požiūriu. Savo laiku tikėjimą saugojo tiek įstatymai, tiek tam tikra nuotaika, kuri draudė tikėjimo apraiškas vertinti konkrečiai. Vyravo nuotaika, kad tikėjimo visuomeninė reikšmė tokia didelė, jog yra nedora tyrinėti, kokios yra apčiuopiamos tikėjimo pasekmės. Švietimo amžiai šias nuotaikas išsklaidė ir tuo daug pasitarnavo pačiam tikėjimui. Mūsų laikais panaši privilegijuota pozicija skiriama marksizmui tariamai todėl, kad tik marksizmas išsaugo tikrojo žmoniškumo vertybes. Svarbus uždavinys būtų parodyti, kad marksizmas tokio pasitikėjimo nėra vertas.

Platesniojo rašinio rėmai būtų maždaug tokie. Pirma, būtų nurodytos utopinio galvojimo pagrindinės žymės. Antra, parodoma, kad marksizmas yra utopinis. Trečia, tvirtinama, kad utopija yra gaivinančio pobūdžio tol, kol ji pasilieka vaizduotės žaidimu, tačiau, perkelta į politinių partijų programas, utopinė galvosena tampa labai kenksminga.

I
Tomo More'o veikalas Utopija savo vardą yra davęs ištisam literatūros žanrui. Paskelbtas 1516 metais, jis davė bruožus labai savotiškai literatūrai, su kuria giminiuojasi net mūsų laikų mokslinė fantastika. Utopinėje apysakoje aprašoma įsivaizduota, nesanti visuomenė, tokia, kokios iš tikro net ir būti negali. Ji aprašoma daugiau ar mažiau paliečiant visas žmogaus gyvenimo sritis: istoriją, ekonomiką, švietimą, kultūrą, politiką, gyventojų dvasinį stovį, kartu tvirtinant, kad tai būtų tobuliausia santvarka. Kritikams ji gali atrodyti skurdi, pilna visokių negerovių, tačiau, paties utopijos kūrėjo nuomone, tai geriausia, ką žmogiškose ribose būtų galima pasiekti. Išskirtinis dėmesys teikiamas visuomeniniam reikalui, nes utopinės minties širdis yra tikėjimas, kad laimingas ir tobulas žmogus tegali rastis protingai, sąmoningai sutvarkytoje visuomenėje. Bibliografų apskaičiavimu, vien anglų kalba yra pastelbta maždaug du tūkstančiai utopinių veikalų. Itin turtingas buvo devyniolikto šimtmečio galas, kada metinis jų vidurkis galėjo siekti dvidešimt penkis veikalus.
Skaityti daugiau...
 
STASYS SANTVARAS PDF Spausdinti El. paštas

Telesforas Valius — Samogitia (Žemaitija) IX        Spalvotas ofortas 43 x 48") 1972

Kaip griūna kalnai į marių gelmę,
Tegu taip į prarają nugrimzta
Nelaisvė ir Tavų žmonių vargai, —
Tegu upes, girias, sodus ir širdis
Aplieja laisvės ir palaimos spinduliai! —
Taip nūdien šaukia į Tave tauta,
Kurią Tu amžius globoji,
O mūsų prieglobsti, viltie ir tvirtove,
O šventasai Kazimierai!

"Mus atstūmei, mūsų gretas suardei, o Dieve.
Supykai ant mūsų, bet vėl į mus atsigręžki!"

Štai žengia amžiai, it vilkstinė pavargusių kareivių,
Mes bėgame krauju ir ašarom aplietom žemėm, —
Bet geriam Krikšto vandenį ir valgom Krikšto druską,
Dar girdime, kai Vilniuje ir Krokuvoj
Jogaila kalba Tėve mūsų, —
Dar matom —
Kardų ir kalavijų ugnys žėri Žalgirio kovoj —
Ir švyti Vytauto — galybės šaltinio, šviesa ir garbė!
Tik ją ir nūdien priešai šmeižia, niekina
Ir bando iš istorijos ištremti   
Tu visa tai regi, Tu visa tai girdi,
Tai dega ir Tavos tautos širdy,
O mūsų prieglobsti, skyde ir tvirtove,
O šventasai Kazimierai!
Skaityti daugiau...
 
ŠV. KAZIMIERO RELIKVIJŲ PERKĖLIMO REIKALAI PDF Spausdinti El. paštas
VYSK. KAZIMIERO PALTAROKO PATEIKTI DOKUMENTAI

I
RELIGINIŲ KULTŲ REIKALŲ PIRMININKUI PRIE TSRS MINISTRŲ TARYBOS MASKVOJE

Katedros Bažnyčios Tikinčiųjų Bendruomenės
Vykdomojo Komiteto Vilniaus mieste

PRAŠYMAS
Pereitų metų spalio mėnesyje mūsų delegatų prašyta Jūsų palikti Katedros Bažnyčią religinio kulto reikalams. Tada buvo išdėstyta tie sumetimai, kuriais Komitetas vadovavosi, to prašydamas. Jų nekartosime. Užtat {rodysime, kad Komitetas neapsiriko, rodydamas tikslumą net būtinumą palikti Katedros Bažnyčią kulto reikalams. Kovo 4 d. Katedros Bažnyčios koplyčia, kurioje ilsisi šv. Kazimiero Relikvijos, buvo lankoma tūkstančių tikinčiųjų, nežiūrint, kad nebuvo jokių pamaldų dėl tos priežasties, kad nuo praeitų metų liepos Katedra palikta be kunigo.

Prašome {sakyti, kad Religinių Kultų Reikalų įgaliotinis LTSR {registruotų Katedros Bažnyčią, kad būtų laikomos pamaldos seniausioje ir pranašiausioje Lietuvos bažnyčioje.

Komitetas pildo ir nori ateityje pildyti visas pareigas Valstybei. Pavyzdžiui, sumokėta už šiuos 1950 m. draudimo mokesčių apie 5 tūkstančius rublių. Tačiau be kunigo ir pamaldų Komitetui bus labai sunku ateityje laiku mokėti mokesčius. Bet svarbiausia tai, kad tikintieji su skausmu žiūri { visų Lietuvos bažnyčių "Motiną", paliktą be kunigo ir pamaldų — ypatingai koplyčia su šv. Kazimiero Relikvijomis ir kapu, vienatinio Bažnyčios pripažintu Šventuoju — Lietuviu — yra brangiausias dvasinis Lietuvos lobynas. Tikybiniai jausmai Lietuvių tautos giliai {žeisti, jei tektų matyti šventas Relikvijas be koplyčios, pamūrytos vėlesnės šv. Kazimiero kartos (Jogailaičių) ir pasmerktos klajoti po kitas bažnyčias.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai