Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
10 gruodis


Mielas "Aidų" Skaitytojau-ja, PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Leonardas Andriekus   
Malonu Jums priminti, kad kultūros žurnalas "Aida“ jau įžengė į 23-čius gyvavimo metus Amerikoje. Tuo džiaugsmu būtinai norime pasidalyti su skaitytojais, kurie į žurnalo ilgą amžių gal neatkreipė dėmesio.
Leidėjai laiko didele garbe tarnauti lietuvių visuomenei kultūros žurnalu per daug metų. Kai 1949-tais "Aidai" nebegalėjo eiti Europoje, neatsirado savanoriu, kurie jų gyvybę tęstų Amerikoje. Atsakomybė už leidimą, finansiniai sunkumai ir miglota ateitis baugino paskirus asmenis bei institucijas. Pranciškonus taip pat buvo sukrėtusi baimė, perimant "Aidų" leidimą, bet būtinybė turėti bent vieną mėnesinį kultūros žurnalą tremty prilaikė mus nuo tos pareigos nebėgti. Sprendimas buvo laimingas, ir leidėjai džiaugiasi vilčių išsipildymu.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVOS MIŠKŲ ŪKIO STUDIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dr. Zenonas Prūsas   
Dr. Antanas skėrys. Lietuvos šiol mes neturėjome tokio veikalo, kuris išsamiau pavaizduotų mūsų miškų ūkio raidą nepriklausomybės laikais. Tą spragą jis bando užpildyti 273 puslapiuose. Knygoje gausu statistinių duomenų apie mūsų miškų išteklius, medžių rūšis, miškų tvarkymą, medžio pramonę ir prekybą, medienos prieauglį ir naudojimo balansą. Gausu ir palyginimų su kitais Europos kraštais, ypač su mūsų kaimynais Latvija ir Estija. Šaltiniai statistiniams duomenims yra įvairūs ir kartais nesutinka. Pavyzdžiui, vienoj lentelėj (psl. 14) mūsų lapuočiams priskirta 38 proc. viso miškų ploto, o kitose lentelėse (psl. 23 ir 30) tik 30 proc. Duota ir trumpa mūsų miškų vystymosi apžvalga priešledyniniuose ir ledynų laikotarpiuose. Yra ir šiek tiek duomenų apie Lietuvos klimatą ir jo įtaką miškininkystei.
Skaityti daugiau...
 
1971 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITEBATŪRA

Almenas K. — Žvaigždės (iš Vieverių kronikos") 119
Andriušis, P. — Du feljetonai 106
Auginąs, B. — Eilėraščiai 198
Balvočienė, Z. — Eilėraščiai 265, 354
Baranauskas, A. — Iš draudžiamų eilėraščių 49
Baronas, Al. — Eilėraščiai (narodiios) 160
Bavarskas, M. — Eilėraščiai 343
Bradūnas, K. — Eilėraščiai 110
Degutytė, J. — Eilėraščiai 63

Dostojevskis, F. M. — Berniukas pas Kristų prie eglaitės (vertė J. Kėkštas) .. 452
Girdžius, D. Pr. — Šiaudiniai protagonistai 70
Girniuvienė, M. — Eilėraščiai 437
Grušas, J. — Karalaitė nebuvo protinga ..' 394
Hebrajų poezija — L. Goldberg ir J. Amihai (vertė J. Kėkštas 161
Hoelderlin, F. — Eilėraščiai (vertė A. Sietynas) 20
Janavičius, J. — Eilėraščiai ir "Lentyna" 262
Kėkštas, J. — Dostojevskio ir mano Betanija (eil.) 351
Martinaitis, M. — Eilėraščiai 454
Mazalaitė, N. — Klausimai 266
Melnikas, P. — Barzdos ir rožės 219
Pietų Amerikos poezija (P. Gaučio vertimai) 406, 413
Sadūnaitė, D. — Eilėraščiai 295
Saulaitytė, M. — Eilėraščiai 15
Vaičiulaitis, A. — Eilėraščiai ir "Aš buvau dideliame mieste" 261
Vaičiūnaitė, J. — Eilėraščiai 113
Vilimaitė B. — Tamsoje (proza) 342
Skaityti daugiau...
 
viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
F. Jucevičius — Amžinoji Evangelija, Bažnyčia ir laisvė .................................................... 433
M. Girniuvienė — Eilėraščiai ............................................................................................... 437
Z. Ivinskis — Lietuva ir žydai istorijos šviesoje .................................................................. 438
Zenonas Ivinskis (nekrologinis intarpas) ............................................................................. 439
J. Brazaitis — Stasys Šalkauskis lietuvių tautinės misijos raidoje ..................................... 447
F. M. Dostojevskis — Berniukas pas Kristų prie eglaitės (vertė J. Kėkštas) .................. 452
M. Martinaitis — Eilėraščiai ................................................................................................ 454
A. Rubikas — Rinkimai Bažnyčioje?.................................................................................... 455

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Girnius — "Pusinis" jaunimo lietuviškumas .................................................................... 462
A. Kuolas — LSS — snaudžiantis milžinas........................................................................... 463

A. Nakas — Bandymas pagerbti rašytojus .......................................................................... 464
V. Vizgirda — Tamošaičių kūrybos paroda Bostone ........................................................... 465
S. Z. — Ukrainiečių sinodas ................................................................................................. 466
J. Lišva — Lietuva Cordell Hull memuaruose ..................................................................... 467
Mūsų buityje .......................................................................................................................... 470

KNYGOS
J. Girnius — Angliškoji lituanistinė enciklopedija ............................................................... 471
Z. Prūsas — Lietuvos miškų ūkio studija (A. Skėrio) .......................................................... 473
V. A. Jonynas — Čičinskynės sutemose (Almeno romanas) .............................................. 474
Pr. Visvydas — M. Martinaitis — sielos provincijos poetas .............................................. 476
T. Žiūraitis, O.P. — Iš veikalų svetimomis kalbomis .......................................................... 477

1971 metų turinys ................................................................................................................... 479

Viršelis 1 psl. — A. Stasiulevičius: Vilniaus kontrastai, 4 psl. —A. Tamošaitis — Mano tėviškė
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai