Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1985 m. 5 rugsėjis-spalisTURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Valdemaras M. Cukuras — Apsisprendimas kryžkelėje .................................................................... 269
Kazys Bradūnas — Iš ciklo "Krikšto vanduo Joninių naktį" ............................................................. 280
Vokiečių kėslai į lietuvių jaunimą. Vertė Bronius Nemickas .............................................................. 283
Rimvydas Šilbajoris — Filosofinių dimensijų poezija ........................................................................... 292
Vincas Liulevičius — Prelatas Vladas Butvila atsiminimų pynėje ...................................................... 302
Jurgis Okunis — Jono Muloko architektūra ........................................................................................ 316

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Elena Vasyliūnienė — Johann Sebastian Bach .................................................................................... 320
Juozas B. Laučka — Ateitininkuos deimantinė sukaktis paminėta Chicagoje ................................... 323
A. L. — Škėmos "Atbudimas" New Yorke .......................................................................................... 327
Saulius Pašilis — Amerikiečių sociologinė studija apie Lietuvos katalikų persekiojimą .................. 329
Mūsų buityje .......................................................................................................................................... 330

KNYGOS
A. L. — Lietuvos dvasiniai bruožai Cheslawo Miloszo "Urlo šalyje" ................................................ 331
Marija Stankus - Saulaitė — Mackui sugrįžus .................................................................................... 333
Rasa Iešmantaitė — Knyga apie nuostabų seserijos pasaulį ............................................................. 334
Premijos ir konkursai ............................................................................................................................ 339
Atsiųsta paminėti ................................................................................................................................... 340
Skaityti daugiau...
 
APSISPRENDIMAS KRYŽKELĖJE PDF Spausdinti El. paštas


PASKAITA, SKAITYTA JUBILIEJINIAME ATEITININKUOS KONGRESE CHICAGOJE 1985 M. RUGPJŪČIO 31 D.

"Kilnusis ateitininkų tikslas — Viską Atnaujinti Kristuje — yra jokiomis ribomis neaprėžtas idealas, kuris nuolat reikalauja tolimesnės pažangos, nesitenkindamas jokiais daliniais, lygstamais laimėjimais. Jis reikalauja nenuilstamos pažangos, kaskart naujų pasiryžimų, atkartotinų atsinaujinimų iš vidaus . . . Toks nusistatymas — nenuilstamai eiti pažangos keliais — turi būti bendra visiems ateitininkams nuotaika, žengiant jiems į naują gyvenimą bei veikimo laikotarpį". Šie žodžiai yra paimti iš Ateitininkų Federacijos vyriausios valdybos atsišaukimo, paskelbto 1927 metų gale, ruošiantis švęsti mūsų sąjūdžio 20 metų sukaktį 1930 — Vytauto Didžiojo metais. Nors po tuo atsišaukimu nėra parašo, tačiau visi nesunkiai pastebėsime, kad tai yra mūsų ideologijos kūrėjo ir tuo metu ėjusio Ateitininkų Federacijos vado pareigas prof. Stasio Šalkauskio žodžiai. Jo minties skaidrumas bei gelmė ir jautrus atsiliepimas į gyvenamojo meto poreikius skamba taip jaunai ir netgi po 58 metų pertraukos dar gyvai kalba ir j mūsų širdis. Švęsdami šio sąjūdžio deimantinę sukaktį, mes visai natūraliai kreipiame žvilgsnį į jau nueitą kelią, mintyse atkuriame svarbesniuosius įvykius, vaizduotėje prisistatome mūsų kūrėjų ir pirmūnų atvaizdus, pakedename praeity dirbusių energingųjų ir kūrybingųjų Ateities sąjūdžio darbuotojų nuveiktus darbus ir jų kūrybos vaisius. Šitoks prisiminimas eilės asmenų, kurie liko visą gyvenimą ištikimi pagrindinei sąjūdžio idėjai ir net nepabūgo savo asmenine gyvybės auka jai paliudyti — visa tai turi paliesti jautriausias mūsų sielos stygas, nes mes juk esame tos pačios ateitininkų šeimos nariai.
Skaityti daugiau...
 
Iš ciklo "KRIKŠTO VANDUO JONINIŲ NAKTĮ" PDF Spausdinti El. paštas

ANTIFONA I
Nei kunigas, nei žynys nesu, Viešpatie,
O semiu krikšto vandenį giesmei.

Mėnulis ir saulė tebūna
Krikšto tėvai mano žodžiams.

Prie šaltinių ir upių šventųjų
Jie stovi baltais drabužėliais.

Kas paims iš sausos ašaruvės
Žodžiams ašarų druską?

Kas palygins jiems ant galvelės
Pirmųjų ramunių vainiką?

Prie šaltinių ir upių šventųjų
Jie laukia baltais drabužėliais.
Skaityti daugiau...
 
VOKIEČIŲ KĖSLAI Į LIETUVOS JAUNIMĄ DOKUMENTŲ ATŠVAISTĖJE PDF Spausdinti El. paštas
(National Archives: RG 226 R.A. Nr. 79925)

Jungtinių Amerikos Valstybių
Užsienio Tarnyba
Nr. 3244

Amerikos Pasiuntinybė Stockholme,
Švedijoje
1944 m. balandžio 27 d.

Tema: Vokiečių pastangos Lietuvoje mobilizuoti darbo ir karines jėgas

Pagarbiajam Valstybės Sekretoriui, VVashingtone

Gerbiamasis:
Turiu garbės nurodyti j Pasiuntinybės 1944 m. balandžio 3 d. pranešimą Nr. 3104, pavadintą "Sąlygos Lietuvoje 1943 m. lapkričio — 1944 m. vasario laikotarpyje". Šiame pranešime informacija teikiama, tarp kitų dalykų, apie apžvelgiamojo laikotarpio du svarbiausius reiškinius, būtent: 1) vokiečių bandymą mobilizuoti 100,000 lietuvių Reicho darbo tarnybai ir 2) vokiečių pastangas paskatinti lietuvius imtis iniciatyvos suformuoti lietuvių SS dalinius rytų fronto tarnybai.

Prie dabartinio pranešimo pridedamas nuorašas pranešimo, neseniai gauto iš p. V. Gylio, buvusio Lietuvos ministro Švedijoje, kuris dabar gyvena Stockholme. Įteikdamas šį pranešimą pasiuntinybei, p. Gylys pareiškė, kad jis buvo paruoštas pogrindinio Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir jo nuorašas neseniai slapčia atgabentas Švedijon iš Lietuvos.
Pranešimas smulkiai aprašo anksčiau minėtus du reiškinius ir eina ligi 1944 m. kovo 22 d.
Be to, jame yra pirmas smulkus Pasiuntinybę pasiekęs aprašymas, kaip vokiečių reikalavimas suformuoti lietuvių SS dalinius tapo lietuvių vietiniais daliniais (Sonderverbaende), vadovaujamais Lietuvos kariuomenės generolo Plechavičiaus.

Pranešimas suskirstytas į tokius du skyrius: I Vokiečių reikalavimas 100,000 lietuvių darbininkų Vokietijos pramonei  ir II Generolo Povilo (Paul) Plechavičiaus vadovaujamų lietuvių vietinių dalinių formavimas.
Skaityti daugiau...
 
FILOSOFINIŲ DIMENSIJŲ POEZIJA PDF Spausdinti El. paštas
Alfonsas Nyka - Niliūnas: ŽIEMOS TEOLOGIJA. Eilėraščiai. Chicaga. Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondas, 1985.

Nėra įmanoma suformuluoti absoliutaus, niekuo nesąlygoto atsakymo į būties giliąją mįslės esmę. Atsakymai, kuriuos mums siūlo įvairūs tikėjimai ar filosofinės sistemos, iš tiesų tik aprašo pačius tuos tikėjimus ir sistemas. Poezija, kuri siekia filosofinių ar metafizinių dimensijų, turi kaip nors su šia situacija skaitytis. Alfonso Nykos - Niliūno poezija iš tiesų skverbiasi į tas dimensijas ir pagal Jurgį Blekaitį pasistato sau uždaviniu kuo tikslesnį ne atsakymo, bet neatsakomo būties klausimo suformulavimą:

Kiek bebūtų kalbama, sako jis (Niliūnas — R. Š.) apie Dievą* Jo vis tiek neišreikštų. Todėl sprendimas neįmanomas. Tačiau svarbiausias dalykas yra to sprendimo klausimo kėlimas. Tą klausimą bandai formuluoti nuolat, stengdamasis kuo tiksliau jį išreikšti. Ar toks formulavimas kada nors patenkinamai pasibaigia? — Niekad, — trumpai atsako Niliūnas. Bet pačiame klausimo formulavime jau glūdi tiek sprendimo, kiek yra įmanoma pasiekti. Pilnutinio atsakymo nėra ir negali būti. Jeigu būtų įmanomas toks atsakymas, jis viską suniveliuotų, panaikintų ir klausimą, ir bet kokią klausiančiojo būties prasmę.1

Pačioje Niliūno poezijoje tai skamba šitaip:

Atsakymo į klausimų grėsmėj,
Kur viską žudo
Baisiausia prievarta —
Tvarka, ir iš kurios
Beviltiškai bandau,
Kasdien sugaunamas,
Ištrūkti.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai