Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
2 nr.TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Rubšys — Lemtingas žmonijos poslinkis: nuo mito į istoriją ................................ 81
Aleksandras Radžius — Kai dienos ir naktys degė (eil.) ..................................................... 88
Antanas Klimas — Senosios šaknys ir jaunieji daigai lietuvių kalboje ............................... 90
A. Kučiūnus Kazimieras Viktoras Banaitis ......................................................................... 100
Edita Nazaraitė — Eilėraščiai .............................................................................................. 107
Birutė Ciplijauskaitė — Gamtos vaidmuo Vaižganto ir Krėvės kūryboje ........................ 108
Vytautas Volertas — Senelis ir Kitty (iš romano) .............................................................. 118
Vytautas Bagdonavičius — Europos religija prieš čia atsikeliant indoeuropiečiams ....... 124

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
M .J. Adomaitis — Dr. Vincas Kudirka iš tolo ................................................................... 134
J. Žygas — Trubadūras Čikagos Lietuvių Operos scenoje ................................................ 135
J. Žygas — Eugenijaus Kriaučeliūno Jaunimo premija ....................................................... 138
Rimvydas Sliažas — Marguerite Yourcenar atsiminus ....................................................... 140
Mūsų buityje .......................................................................................................................... 142
J. Žygas — Ruošiamasi Šeštajam Mokslo ir Kūrybos simpoziumui .................................. 145
Ką kiti rašo: Pr. G. — Stiprybė šaknyse ............................................................................. 146

KNYGOS
J. Žemkalnis — Avyžiaus epiškas romanas prieina kelio galą ........................................... 147
Edita Nazaraitė — J. Jankaus "Tėvas Venancijus ir jo Matilda" ..................................... 149
Edita Nazaraitė — A. Kairio "Nemarioji giesmė" .............................................................. 150
Jurgis Gimbutas — Lietuvos architektūros istorijos kritika ............................................... 150
Jurgis Gimbutas — Lietuvos paminklų sąvado kritika ....................................................... 151
Atsiųsta paminėti ................................................................................................................... 152
Skaityti daugiau...
 
LEMTINGAS ŽMONIJOS POSLINKIS: NUO MITO Į ISTORIJĄ PDF Spausdinti El. paštas
alt

Keturios Žemės tautos yra laikomos žmonijos genijais. Trys iš jų yra tautos su gilia praeitimi: judaizmas — žydai, graikai ir senoji Romos imperija — romėnai. Ketvirtoji yra šiuolaikinė, dar tik gimstanti Siaurinės Amerikos žemyne — amerikiečiai.

Žydai yra žmonijos genijus tikėjimu, graikai — meile išminčiai — filosofija, romėnai — dėmesiu teisėtvarkai — teisei, o amerikiečių genijus yra išradimai ir pomėgis juos naudoti mažmožiams. Žydų genijų — tikėjimą atspindi Sv. Raštas. Būdinga, kad jame neatskiriamai siejama tikėjimas su istorija, pasakojama apie Dievo įsijungimą į istoriją ir palaipsniui kuriama tikėjimo savimonė. Per įvykius Dievas apreiškia save, palaipsniui išryškindamas savo užmojį; per įvykius žmogus pažįsta save, aptaria savo būtį ir likimą. Trys dalykai mus domina:

1.    Atmintis ir istorija.
2.    Artimieji Rytai — pasaulis, kuriame Dievas įsijungė į Žemės istoriją ir kūrėsi tikėjimo savimonė.
3.    Tikėjimas Dievu istorijoje.
Skaityti daugiau...
 
KAI DIENOS IR NAKTYS DEGĖ PDF Spausdinti El. paštas
alt(1944 — 1950)

KELIAUNINKAI
Einame.
Važiuojame.
Skubame tolyn.
Pavargęs miestas spokso į mus tuščiais langais, kuriuose ką tik viešėjo mirtis.
Dar neataušę griuvėsiai ir per klaidą neišvirtusios kolonos aukštyn iškeltais kumščiais grasina pražūtim.
Eikite, nesustokite.
Ugnikalnio lava, arši ir negailestinga, jau čia pat.

*

Staiga Grįžulio ratai,
Kasiopėja ir Erelis krinta degdami į žemę.
Šviesu.
Kaimynas žiūri į artėjančias žvaigždes.
Jis niekada nebuvo matęs žvaigždžių.
Bet kodėl žemė dreba, ir širdyje netelpa kraujas?
Kodėl anglėja kūnai ir akys?
Kodėl naktis joja drauge su klaikiais Rirerio raiteliais?

*

Širdies taktu muša bėgiai.
Tolsta Lietuva.
Sodybos juodais dūmų stulpais moja sudie.
Vakaro prieblandoje dar kartą suošia Baltija, saugiai bangose paslėpusi Jūratę ir Kastytį.
Padangė be sąlygų pasiduoda grėsmingai nakčiai, kuri puošiasi kruvina ugnimi.
Visa Šiaurė žiburiuoja.
Visa žemė šaukia: nepalikite manęs!
Skaityti daugiau...
 
SENOSIOS ŠAKNYS IR JAUNIEJI DAIGAI LIETUVIŲ KALBOJE PDF Spausdinti El. paštas
1. Įvadinės pastabos
Kiekvienoje kalboje galima pastebėti tam tikrų konfliktų: čia varžosi labai seni, labai archaiški bruožai su labai jaunais, labai moderniais reiškiniais. Kitaip sakant, kiekvienoje kalboje koegzistuoja žiloji senovė su moderniųjų laikų dvasia. Žodžiu, kiekviena kalba1 susideda iš jos išsivystymo istorijoje susidariusių įvairiausių senumo klodų, arba kalbinių reiškinių sluoksnių. Cia pat derėtų pastebėti, kad bet kuria kalba natūraliai kalbąs žmogus šio fakto nejaučia ir negali jausti, nes kitaip būtų neįmanoma greita ir natūrali komunikacija.2

Tai įvyksta dėl to, kadangi kiekviena natūrali kalba3 visuomet yra tam tikras nuolatinis tęstinumas, arba kontinuumas, kuris per generacijų generacijas gali siekti labai senų laikų. Arba tai galima būtų įsivizduoti ir taip: tam tikra pagrindinė kalbos garsų sistema, jos formos bei dalis pagrindinio žodyno yra paveldėti iš senosios prokalbės4, bet laikui bėgant, visuose kalbos sluoksniuose5 vyksta pasikeitimai, nors visuomet šis tas išlieka iš senosios prokalbės paveldėjimo. Net ir tose kalbose, kurios nuo savo prokalbės yra labiausiai nutolusios, tai vienoje, tai kitoje tos kalbos sistemoje išlieka prokalbės bruožų. Sakysime, beveik visi kalbininkai sutinka, kad daugiausiai pakitusi iš visų moderniųjų indoeuropiečių kalbų yra anglų kalba6, o tačiau ir joje galima surasti aiškių, tikrų, dar iš indoeuropiečių prokalbės paveldėtų bruožų. Tokiuose archaiškuose anglų kalbos žodžiuose kaip father, rnother, brother, sister, daughter priesaga, arba sufiksas -er yra paveldėtas iš pačios prokalbės ir ligi šių dienų išlaikytas, nes indoeuropiečių prokalbei rekonstruojamos tokios formos: *peter tėvas', *mater 'motina', * bhrater 'brolis', *swesor 'sesuo', *dhug(e)ter duktė'. Tuo tarpu anglų kalbos žodis son 'sūnus' yra labai jau seniai netekęs senosios galūnės -us, kuri ligi šių dienų puikiai išlaikyta lietuvių kalboje. Kitaip sakant, lietuvių kalbos žodis sūnus yra išlikęs beveik visiškai toks, koks jis galėjo būti pačioje prokalbėje: prokalbei čia rekonstruojama forma * sunūs. Tai reiškia, kad šiuo atveju lietuvių kalba išlaikė visus penkis garsus ištisai, tik kalbininkai negali tiksliai nustatyti, ar prokalbės pirmasis 'u' buvęs trumpas, ar ilgas. Negalima taip pat tiksliau nustatyti, kuris prokalbės žodžio skiemuo buvo kirčiuojamas.
Skaityti daugiau...
 
KAZIMIERAS VIKTORAS BANAITIS PDF Spausdinti El. paštas
altIr šiuo metu aš jį vis tokį tebematau: padžiūvęs veidas, pamėlę poakiai, giliai įdubę akys. Bet žvilgsnis aštrus, kiaurai veriantis. Profesorius įdėmiai stebi mane, lyg kad atspėti norėtų savo buvusio studento mintis. O gal nujaučia, kad va atsisveikinam paskutinį kartą? Jisai delsia paleisti mano ranką — stebiuos, koks šaltas jo delnas šią karštą dieną. Tebejaučiu virpančios rankos nežymius spustelėjimus.

Aš stoviu tarpdury ir nenustygstu vietoje. Esu suvis išvargęs ir sušutęs savam prakaite. Ką gi, beveik be miego atsikėliau nepaprastai anksti, ilgokai užtrukau kelionėje, o dabar išbuvęs kelias valandas tvankiame bute, geidžiu kuo greičiau nusigauti į viešbutį. Atsipūsti, išsinarplioti mintis, kai ką gal užsirašyti.

Turbūt nujausdamas svečio nekantravimą, profesorius pagaliau paleidžia ranką ir šitaip prabyla:

"Labiau nei žmonos ir šeimyniško gyvenimo troškau rašyti muziką. Užvis labiausiai! Gal todėl ir buvo lemta, kad išlaikyčiau celibatą per visą savo gyvenimą".
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai