Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1 sausis


"AIDŲ" RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
M e c e n a t a i: po 50 dol.:
prel. J. A. Kučingis, Los Angeles, Ca.; kun. prof. dr. P. Ragažinskas, Central, NM.; dr. Bronius J. Kasias, Wyoming, Pa.; dr. Agota Šidlauskaitė, Carp, Ont., Canada; po 30 dol.: K. G. Ambrazaitis, Chesterton, In.; Juozas Vidmantas, Elizabeth, NJ.; po 25 dol.: P. A. Raulinaitis, Burbank, Ca.; Izidorius Bartkus, San Francisco, Ca.; Simas Rutkauskas, W. Skin-ler, Chicago, II.; Pranas Averka, So. Boston, VIa.; Marytė Šalinskienė, Woodhaven, NY.: Vincas Akelaitis, Cleveland, Oh.; Jurgis Jakaitis, Schlieren, Switzerland.

Skaityti daugiau...
 
J. JUŠKAIČIO POEZIJOS RAMI ŠVIESA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Šilbajoris R.   
Jonas Juškaitis: Mėlyna žibutė nušvietė likimą. Vilnius, 1972, 123 psl.
Jonas Juškaitis — tai tarytum giai, ramiai deganti šviesa dabartinės Lietuvos poezijos gausiame žvaigždyne. Tai nereiškia, kad jis būtu koks nors tylus, susimąstėlis poetas. Greičiau, priešingai, jo eilėse rasime nemaža aistros, meilės, gilaus sielvarto ir sunkių, kankinančiu apsvarstymų mirties angoj. Lygaus žėrėjimo įspūdį sudaro Juškaičio pasirinktos poetinės kalbos santūrumas: perkeltinės žodžių prasmės pas jį "neperkeltos" už vaizduotėj atpažįstamos reikšmės ribų; sakinių sudarymas, nors kartais labai nekasdieniškas, pilnas inversijų ir peršokimų, siekia daugiau "abiprasmiškumo" — dviejų lygiateisių, lygiagrečiai plaukiančių minčių išsakymo — negu "dviprasmiškumo", kur mintys stelbia viena kitą.

Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
TARP DABARTIES BEDVASIŠKUMO IR PRAEITIES PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Alga Titas   
I. "Brėkšmės našta"
Kada išeivių santykiavimas su svečiais, atsilankančiais iš okupuoto gimtojo krašto, tapo viena iš pačių aktualiausių temų ne tik privačiuose ar viešuose pokalbiuose, bet ir spaudoje, pasidarė logiška laukti atgarsių ir grožinėje literatūroje. Intymiau su tąja literatūra susigyvenusius neperdaug nustebino, kad pirmasis šią temą plačiau užgriebė Jurgis Gliaudą, tematiškai versati-liausias čionykštis mūsų beletristas, niekada nevengęs nė klaidesnių pro-blematinių vingių. Jeigu jo romanas Brėkšmės našta (Chicago, 1972, 384 psl.) nesusilaukė platesnio ar gilesnio recenzentų dėmesio, kaltas gal ne tiek tautiečių jautrumo sumažėjimas keliamu klausimu, kiek kitos šio veikalo savybės, apie kurias prasitariant itin pravartu susipažinti su romano turiniu.

Skaityti daugiau...
 
NOBELIO LAUREATAS PATRICK WHITE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Liulevičienė A.   
Nobelio literatūros premija 1973 metais buvo suteikta australų rašytojui Patrick White, kuris premijos skyrimo komisijos žodžiais, jos nusipelnė, "įvesdamas naują kontinentą į literatūrinį meną". White jau gan seniai laikomas pirmuoju tikrai brandžiu Australijos atstovu pasaulinėje literatūroje ir jo istorinis vaidmuo lyginamas su Nathaniel Hawthorne ir Herman Melville besiformuojančioje Amerikos literatūrinėje tradicijoje praeitame šimtmety. Reikia tikėtis, kad šis Patrick White, kaip australų literatūros pirmtako, iškėlimas paskatins savo ruožtu ir teisingesnį jo kūrybos įvertinimą. Jo savita kūrybinė žmogaus gyvenimo vizija ir drąsios stilistinės priemonės v: įkūnyti tebelaukia daugiau akademinio dėmesio, dosnesnio ir šiltesnio, gal būt, negu iki šiol. Australijoje ankstesnieji White raštai buvo sutikti gana atšiauriai, gal todėl, kad jo kūryba atrodė pernelyg tolimas šuolis nuo įsigalėjusio prieškarinio realizmo. Anglijoje kritikai žvelgė į jį palankiai, bet ir šiek tiek iš aukšto, tarsi maloniai nustebę, kad Australijos tyruose kuriami dėmesio verti romanai.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai