Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 kovas


RYTPRŪSIŲ ATEITIES PROBLEMA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė MARTYNAS BRAKAS   
Prieš svarstydamas pačią temą, noriu pabrėžti, kad nesu nei pranašas, nei futurologas, nei iš viso įsitikinęs, kad žmogui įmanoma pramatyti likimo slėpinius. Nesiimu pasakyti, kokia Rytprūsių problema bus iš tikrųjų ateityje. Tačiau aišku, kad šiandien Rytprūsiai sudaro problemą, kuria lietuviai giliai susirūpinę. Lietuvių tauta turi daug įvairių problemų, Rytprūsiai yra tik viena iš jų. Jų visų šaknys glūdi praeityje. Žvilgsnis į praeitį yra vienintelis tinkamas būdas suprasti ir Rytprūsių problemą.
--------
Pranešimas skaitytas VLIKo seime Toronte, 1973 gruodžio 2.
---------
Rytprūsių, kaip juos suprato tie, kurie tą vardą kraštui savo laiku nukalė, nebėra. Todėl, žvelgdami praeitin, nesustosim nei ties to vardo atsiradimu, nei ties Rytprūsių geografinės apimties kaita. Rytprūsius suprasim kaip tą kraštą, iš kurio problema kilo praeityje, t.y. visą senųjų prūsų ir lietuvių apgyventą kraštą nuo Vyslos iki Palangos, ir iš kurio ji kyla šiandien, t.y. dabartinį rusų vadinamą "Kaliningrado ob-lastą".

Pačios problemos esmę gal geriausiai suprasim, jei bandysim ją suskaldyti į pagrindinius faktorius, iš kurių ji susidėjo ir tebesusideda. Žvelgdami praeitin, paanalizuosim — trumpai ir bendrais bruožais — tik tuos įvykius, kuriuose tie faktoriai reiškiasi.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VLADĖ BUTKIENĖ   
SU IŠEINANČIŲ ŽINGSNIAIS ATEINA SENATVĖ

Prinokusių varpų sunkiame bangavime,
Džiūstančių lapų dusliam šlamesy,
Aukštai skrendančių gervių rykavime
Ir išeinančių žingsniuos, ir tenai tu esi . . .

Matau gelstančias saulėj rugienas
Ilgų metų pilkam audime,
Lapus, padrikai išblaškytus papievėm,
Ir visur atpažįstu tave.

Girdžiu tavo pailsusias kojas
Sunkiai slenkant taku prietemoj:
Po jom džiūsta žaliausia velėna,
Ilga brydė palieka rasoj . . .

Žinau, kad prie vartų sustosi,
Lyg netyčia, pabelsi į mano duris . . .
Aš tyliu ir klausau, ir galvoju:
Nepakelsiu nė piršto —jos tau pačios atsidarys

Įeini, tartum laukiamas svečias,
Atsisėdi prie mano šalies;
Ranka mano sugrumba, kai spaudi savojoj —
I r nenoroms lėtėja plakimas širdies . . .

Kai galvą lieti savo pirštais kaulėtais,
Plaukai man pabąla, kaip sniego laukai . . .
Veidą raukšlės takais išvagoja . . .
Su išeinančių žingsniais pas mane atėjai . . .
Skaityti daugiau...
 
KINIJA — PRIEŠAS VIRSTA DRAUGU PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS ERETAS   
Kas su kuo ir kas prieš ką? Pirmasis pasaulinis karas (1914-18) turėjo vieną gerą ypatybę: jis pasibaigė taikos sutartimi — Versalio sutartimi — 1919 birželio mėn. 28. Iš tikrųjų tai buvo netobulas dalykas, nes slėpė savyje Antrojo pasaulinio karo daigus. Bet vis dėlto jis atnešė taiką, ir pasaulis galėjo bent laikinai atsikvėpti. Antrasis pasaulinis karas (1939-45), tikriau sakant, pirmojo tąsa, pasibaigė kapituliacijomis, bet be vienos bendros taikos sutarties. Galybių dvejetas — Jungtinės Amerikos Valstybės ir Rusija, išaugęs po Antrojo pasaulinio karo, pavirto šio dešimtmečio pradžioje "triar-chija,,: JAV-Rusija-Kinija. Dėl to kyla pagrindinis klausimas: kas su kuo? Kas prieš ką? Naujame politiniame pasaulio žemėlapyje Kinija iš tikrųjų užima vidurį, kaip ji visuomet į save žiūrėjo kaip į vidurio valstybę rytinės Azijos erdvėje. O tai didžiai stiprina jos pasitikėjimą savimi ir naujame jėgų žaidime.

-------
Šis prof. J. Ereto straipsnis buvo paskelbtas plačiai skaitomame šveicarų naujosios generacijos mėnesiniame žurnale "Team", 1973 rugpiūčio numery, kaip to numerio centrinis straipsnis. Autorius maloniai leido šio straipsnio vertimą paskelbti "Aiduose". Išvertė Alina Skrupskelienė.
-----
Skaityti daugiau...
 
NAUJASIS TESTAMENTAS IR MITAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS L. RUBŠYS   
Prieš tris metus pasirodė dr. Antano Maceinos knyga Didieji dabarties klausimai1. Jos antrasis skyrius paskiriamas "Evangelijų numitinimo" klausimui.2 A. Maceina taikliai išsireiš-kia: "Evangelijų numitinimas dabar yra nebe tik specialistų reikalas, bet Viešų diskusijų' objektas', pralaužiąs 'akademinį susidomėjimą' ir tampąs banga, kuri anaiptol nerodo ženklų atslūgti".3 Lietuviškoje religinėje raštijoje numiti-nimo klausimas prieš A. Maceinos knygą nėra buvęs net liestas.4 Jo knyga yra tapusi ana "kibirkštimi krūme" (Išm. 3:7) — sausame krūme. Tačiau vėlesni straipsniai mūsų periodikoje5 sakyte sako, kad mitas Naujajame Testamente yra aktualus klausimas mūsuose.
----
Paskaita, skaityta LKMA suvažiavime, 1973 rugpiūčio 31 — rugsėjo 2, Boston College, Mass.
----
Turėdamas omenyje A. Maceinos knygą ir straipsnius mūsų spaudoje, jaučiuosi lyg anuo Elihu Jobo (žr. Job 32-37) knygoje, pasišovusiu pridėti savo trigrašį opiu klausimu. Nežiūrint to, kviečiu pasidomėti problemomis, kurios daro nu-mitinimo klausimą itin aktualų.
Skaityti daugiau...
 
MANO GYVATA IR DARBAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PRANAS SKARDŽIUS   
Esu gimęs 1899 m. kovo 26 d. Subačiaus miestelyje, Panevėžio (anksčiau Ukmergės) apskrityje. Pradinę mokyklą irgi baigiau Subačiuje. Prieš I pas. karą lankiau Panevėžio miesto keturklasę mokyklą, kurios ligi karo pradžios baigiau dvi klases. Karo metu dėl susisiekimo sunkenybių negalėjau toliau tęsti mokslo. Kiek galėdamas tada lavinausi pats iš savęs: daugiausia laiko praversdamas žemės darbui, tik atspėjamu laiku galėjau šį tą skaitinėti. Tuo metu man vis daugiau ėmė rūpėti ir lietuvių kalbos dalykai, godžiai skaitydavau kalbinius straipsnius, ir su laiku pats mėginau šį tą versti.

Iš šalies pasiruošęs, 1920 m. sausio 9 d. įstojau į Panevėžio gimnazijos penktą klasę ir ją baigiau 1923 m. birželio 24 d. su aukso medaliu. Mano pirmuoju gimnazijos direktoriumi buvo Juozas Balčikonis ir paskutiniuoju dr. Jonas Yčas. Iš kitų mokytojų man artimiausi buvo rašytoja Gabrielė Petkevičaitė, gamtos mokytojas Jurgis Elisonas, mano krašto žemietis, ir Julijonas Lindė-Dobilas, pradėjęs mokytojauti Panevėžio gimnazijoje 1922 m. birželio 22 d. Taip pat aš didžiai vertinau ir piešimo mokytoją Juozą Zikarą.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai