Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
5 geguze


LIKIMO PAKIRSTAS TALENTAS — ALEKSANDRAS PILSUDSKIS (1836-1866) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė POVILAS RĖKLAITIS   
Jokiame biografijų rinkinyje: nei lietuvių, nei lenkų enciklopedijose, nei Thieme-Becker kelios-dešimtstomiame viso pasaulio menininkų žodyne, nerasime dailininko šia pavarde. Vien lietuviškai bajoriškoji kilmė nebūtų išgelbėjusi nuo visiško užmiršimo šio nuostabaus talento, jei ne atsitiktinumas: vienas šitos lietuvių Gineičių-Pilsudskių giminės palikuonis suvaidino istorijoje, deja, ne lietuvių, žymų vaidmenį, o dėl to ir visa giminė sulaukė dėmesio.

Kilmė ir aplinka: dvarai Žemaičiuose
Giniočiai, arba Gineičiai-Pilsudskiai, nuo senų senovės gyveno Lietuvoje, Žemaitijoje. Vienas Gineitis ("Gyneth") minimas 1413 metų Horodlės unijos akte, kuriuo Lietuvos bajorams buvo suteikti Lenkijos bajorų herbai1. D. L. Kunigaikščio Aleksandro laikais 1499 m. Lietuvos Kostitucijoje minimi Morkus ir Stanislovas Gi-neičiai-Gineitavičiai. Stanislovo sūnus Baltramiejus Gineitis-Gineitavičius, Upytės seniūnas, pats pirmasis pasivadino Pilsudskiu pagal savo dvaro vardą: P i 1 s ū d a i2. XVI-XVIII amžiuje Gineitis valdė Pilsūdus, kurie yra netoli Skaudvilės3. Didelės reikšmės šeimos istorijoje turėjo taip pat Kražiai, kur jėzuitų kolegiją Pilsudskiai rėmė, o jų vaikai ten mokėsi4.
Artimesnėje šeimos tradicijoje išryškėjo Kazimieras Pilsudskis gyvenęs apie 1760-1820), turėjęs didelį dvarą Žemygaloje prie Dubysos, vedęs Oną Bilevičiūtę, Čekiškės seniūno dukterį, ir nešiojęs Raseinių teisėjo titulą, bet savo turtus praskolinęs. Kazimieras Pilsudskis turėjo du sūnu: Petrą ir Valerijų — dailininko dėdę ir tėvą.
Skaityti daugiau...
 
"KAUKIŲ BALIUS" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vladas Jakubėnas   
Chicagos Lietuvių Opera yra demokratiškai gyvybingas vienetas. Per keliolika savo gyvavimo metų ji pergyveno visokių laikotarpių, liečiančių jos vadovybę — meninę ir administracinę. Ilgas tarpas buvo praėjęs be jokių pakeitimų; vėliau sekė keletos metų tarpas su kasmet besikeičiančiais valdybos pirmininkais.
 Paskutiniame laikotarpyje administracijos vadovybė vėl sugrįžo į Vytauto Radžiaus rankas. Meninėje vadovybėje prieš porą metų matėme vienkartinį V. Marijošiaus pasirodymą Verdi "Likimo galioje"; po to dviem sezonam buvo sugrįžęs nuo pat operos įsikūrimo jai vadovavęs dirigentas A. Kučiūnas. Šių metų pastatymą vėl įvykdė prof. Vytautas Marijošius.

Galime konstatuoti, kad pasikeitimų laikotarpiai nenužemino Chicagos Lietuvių Operos lygio. V. Marijošiaus pastatytą "Likimo galia" buvo bene gražiausias pasiekimas sambūrio istorijoje. A. Ku-čiūno sugrįžimas atmintinas itin reikšmingo žygio įvykdymu: su-orkestruota ir pastatyta K.V. Banaičio opera "Jūratė ir Kastytis".
Skaityti daugiau...
 
Po 700 metų Šv. Tomo Akviniečio minties srovėje PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VIKTORAS RIMŠELIS   
Pradedant įspūdžiais iš Fossanovos abatijos
Kai pereitą rudenį lankėme Fossanovą, tai šis viduramžių miestelis, kuris nuo Romos yra tik už 104 kilometrų, man nepadarė didelio įspūdžio. Jį lankėme tik dėl to, kad tenai yra garsi cistersų abatija, įkurta 1133 m., kurioje mirė didysis, angeliškuoju daktaru vadinamas, teologas ir filosofas šv. Tomas Akvinietis. Pati abatija, kaip vadovai sako, lankytojams turi būti įdomi dėl savo reto stiliaus, išlikusio iš tryliktojo šimtmečio. Tai yra romaniškojo ir gotiškojo stilių derinys. O man tik tiek iš tų įspūdžių išliko atmintyje, kad viduje buvo šalta, kad sienos, lubos ir akmeninės grindys dvelkia senumu. Tie mūrai tokie masyvūs, kad, mano supratimu, jie gali stovėti dar kokį tūkstantį metų.

Perėjome visus kambarius, kurie primena anų laikų tvirtovių būstines, kuriose turėjo slėptis apgulimo metu subėgę iš miesto žmonės. Viduje apžiūrėjome didelį valgomąjį kambarį. Tai didoka pailga salė, kurioje turėjo būti trejos durys. Į kairę buvo virtuvė, į dešinę kambarys, kuriame buvo kūrenama ugnis. Tai vienintelė visoje abatijoje tokia vieta pasišildyti. O priešakyje dar ir dabar yra išlikusi prausykla. Čia venuoliai nusiprausdavo rankas prieš valgant ir pavalgius. Kaip žinome, anuomet jie galėjo mandagiai valgyti ir be šakučių. Todėl ir rankas reikėjo nusiplauti.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė MEDARDAS BAVARSKAS   
MAŽOS ŽVAIGŽDĖS MIRTIS

Mano maža žvaigždė tarp milijardo
Didžių dangaus žibintų užges jau . . .
Bet niekas, niekas čia nepasikeis.
Užges maža žvaigždė, kuri neturi nei vardo,
Nei žmogaus, kurs pasigestų jos.

Jos vietoj mano Viešpats pakabins ten didelį
        žibintą,
Kad šviestų jis lyg langas mūsų akims nematomo
        dangaus.
O nebeliks nė vieno, kas prisimintų kadaise ten
        žibėjusią žvaigždelę mažą . . .
O niekas nežinos, kaip aš tikėjau į sapną, į miražą,
O nežinos, kaip aš kentėjau ir vargau.
Skaityti daugiau...
 
SOVIETINĖ STATISTIKA IR TIKROVĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė LEONARDAS DARGIS   
Tęsinys iš balandžio numerio

Tikresnės Lietuvos gyventojų pajamos 1971 Atsirėmę anksčiau apskaičiuotais duomenimis, dabar galime pusėtinai tiksliai apskaičiuoti Lietuvos žmonių 1971 apčiuopiamas pajamas.

1.200.000 dirbančiųjų uždarbiai po
123,6 rb. mėnesiui ........................................................ 1.779.840.000
- 12,25% tiesioginių gyventojų mokesčių (tyčia paimtas mažesnysis
nuošimtis) ................................................................... 218.030.400
+ Pensijos, pašalpos ir stipendijos; 30% nuo skelbiamų
867,9 mil. rb. WF .......................................................... 260.370.000
Iš viso pajamų
gyvais pinigais (rb.) ...................................................... 1.822.179.600
+ Sveikatos tarnybos įplaukos (natūra;
žr. paaiškinimą tekste) .................................................. 101.124.773
+ Mažamečių ir paauglių auklė-
jimas bei išlaikymas (žr. paaiški-
nimą tekste) ................................................................ 58.285.068
- Socialiniai dirbančiųjų mokesčiai ir tėvų įnašai už paauglių išlaikymą bendrabučiuose — 2% nuo
867,9 mil. rb , ............................................................ 17.358.000
- Tėvų įnašai už vaikus lopšeliams
ir darželiams .................................................................... 8.400.000
Iš viso pajamų (rb.) ............................................................ 1.955.831.441
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai