Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
7 rugsejis


Dailininkas Telesforas Valius PDF Spausdinti El. paštas
Dailininkas Telesforas Valius šią vasarą, liepos 10, sulaukė 60 metų amžiaus. Jo kūrybos apžvalginė paroda buvo surengta Ottawos universitete gegužės 12-18 vietinės LB apylinkės rūpesčiu. Parodą palankiai recenzavo du Ottawos dienraščiai. Mūsų žurnale platesnis A. Benelio pokalbis su T. Valiumi buvo išspausdintas 1970 rugsėjo numery.
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
A. Paškus — Krikščioniškas humanistas ................................................................. 281
A. Šimkus — Komp. VI. Jakubėno kūrybinis kelias ............................................... 289
L. Andriekus — Šviesos metų ženkle (eil.) .............................................................. 295
A. Landsbergis — Leonardo Andriekaus poezija .................................................... 297
J.B. Radaitis — Vatikanas sovietinėje propagandoje ............................................. 302
F. Nietzsche — Saulė leidžiasi (eil., vertė A. Nyka-Niliūnas) ................................. 309
F. Jucevičius — Beieškant meno teorijai pagrindų .................................................. 310

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Veiksnių konferenciją sutinkant ............................................................................... 315
A. Norvilas — Pabaltijo studijų puoselėjimo suvažiavimas ......................................316
Z. Juškevičienė — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė ...................................................... 321
S. Suž.-Dr. Antanas Vasys ........................................................................................ 322
Pr. Skardžius — Dar šis tas apie Pr. Germantą ...................................................... 323

KNYGOS
T. Alga — Kai dėstymą nustelbia įžanga ir epilogas (B. Pūkelevičiūtė) .................. 325
VI. Šaltmiras — J. Gliaudos novelės ......................................................................... 326
Mirga G. — O. Mikailaitės pasakos vaikams .......................................................... 327

Viršelio 1 psl.: Telesforas Valius: Paskutinis rytas (spalvota litografija, 1974, Paryžius), 4 psl. — Žemaitijoje (spalvota litografija, 1973, Paryžius) Šis numeris iliustruotas T. Valiaus kūrinių nuotraukomis. Be to, EI Greco, P. Klee ir Tiziano paveikslai; atvaizdai VI. Jakubėno (nuotr. V. Maželio), L. Andriekaus (nuotr. D. Vakarės), R. Šilbajorio ir V. Vardžio (R. Kasparo nuotraukose iš AABS suvažiavimo), J. Augustaitytės-Vaičiūnienės (nuotr. P. Maletos), A. Vasio, T. Valiaus.
Skaityti daugiau...
 
KRIKŠČIONIŠKAS HUMANISTAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Paškus   
Dabarties žmogaus dilemos (4)

Tęsinys iš birželio numerio. Tai šio straipsnio paskutinė dalis.

Nė viena teorija nėra nei visiškai klaidinga, nei visiškai teisinga. Jos visos turi dalį tiesos, bet virsta klaida, kai, pamiršę savo ribas, tvirtina, kad pro siaurus savo perspektyvų langus matančios tikrovės pilnatvę. Ir tie trys žmogaus modeliai — marksistinis, hedonistinis, ir psichodelinis — yra teisingi tiek, kiek jie nurodo dalinius žmogiškos egzistencijos aspektus. Priešingai, šios vizijos pasidaro klaidingos, kai savo teorijų iškeliamus žmogaus bruožus sutapatina su visu jo atvaizdu. Kas gi gali nepritarti, pvz., marksistinei ideologijai, svajojančiai sukurti pasaulį, kuriame žmogus nebūtų skurdo ir valdžios vergu. Tačiau ne visi pritars Prometėjo filosofijai, laikančiai žmogų istorinio-ekono-minio determinizmo išdava, matančiai blogį aplinkoje, ne žmoguje ir todėl prievarta keičiančiai pasaulį. Krikščionišku požiūriu didžiausias žmogaus sunkumas randamas ne aplinkoje, bet pačiame žmogiškos asmenybės centre — atsisakyme paklusti dieviškajam jo būties įstatymui — meilės įsakymui.
Skaityti daugiau...
 
Kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūrybinis kelias PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALGIS ŠIMKUS   
(70 metų amžiaus ir 50 metų kūrybos sukakties proga)

Vladas Jakubėnas gimė romantiškojo Biržų ežero pakrantėje, asketiškai rimtos lietuvių evangelikų reformatų bažnyčios klebonijoje, kurioje jo tėvas, kunigas Povilas Jakubėnas, grįžęs 1899 m. po teologijos studijų Dorpato (Tartu) ir Vokietijos Erlangeno universitetuose, dirbo pastoracinį darbą. Kun. Povilas buvo griežto būdo ir stipraus lietuviško nusistatymo asmuo. Jis Biržuose išvystė plačią veiklą tiek lietuvių reformatų, tiek ir katalikiškoje apylinkės visuomenėje, stengdamasis žadinti bei ugdyti tautinį susipratimą ir apsisprendimą. Buvo sakoma, kad prieš pirmąjį pasaulinį karą Biržuose nebuvę nė vienos viešos organizacijos, kurioje kun. Povilas Jakubėnas nebūtų buvęs pirmininku ar bent labai veikliu nariu. Jis čia taip pat vadovavo Martyno Yčo įsteigtai spaustuvei, kuri leido "Biržų kalendorių,, ir kitus religinės bei tautinės minties leidinius.

Tokioje tautiškai bei kultūriškai susipratusioje šeimoje jaunasis Vladas motinos Halinos pastangomis buvo mokomas muzikos nuo pat ankstyvos vaikystės. Jo pirmoji fortepijono mokytoja buvo tos pačios parapijos kunigo senjoro Mieszkowskio duktė, Maskvos konservatorijos studentė. Paties kompozitoriaus žodžiais, tais vaikystės laikais jis neturėjęs per didelio užsidegimo skambinti fortepijonu, tačiau jau tada atradęs savyje neužtroškinamą norą muzikai rašyti. Teturėdamas vos aštuonerius metus, jis jau sukūręs motinos gimtadienio proga jai dedikuotą valsą, grojamą fortepijonu net ketveriomis rankomis.
Skaityti daugiau...
 
ŠVIESOS METŲ ŽENKLE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė LEONARDAS ANDRIEKUS   
GINTARO MEDŽIAI
Kaip mes paguosim anuos medžius,
Kurie iš skausmo gintaru verkė —
Baltijos jūra nebeišdžius,
Ir paukštis savo lizdo nesergės.

Koks tasai paukštis, koks tasai lizdas,
Iš mano žodžio nesužinosi —
Už laiko ūbaus žemės jaunystė,
Už laiko amžiai krauju rasosis.

Ir tu gulėsi gintaro medi,
Ašarų jūros dugne paskendęs,
Vasarų savo lapus numetęs,
Anksti apverkęs manąją gentį. . .

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai