Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
8 spalis


TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
V. Vaitiekūnas — Lietuvos gyventojai pasaulio gyventojų metais ................................. 329
K. Bradūnas — Kryžių kalnas (eil.) .................................................................................. 337
V. Maciūnas — Antano Smetonos laiškai J. Šaulio archyve .......................................... 339
Pr. Skardžius — Bendrinė ir literatūrinė kalba ............................................................... 345
Al. Baronas — Kultūrų sujungimas (eil.) ......................................................................... 351
K. Trimakas — Psichologinis žvilgsnis į tikėjimą ........................................................... 354
O. Mikailaitė — Eilėraščiai ............................................................................................. 363
A. P. Gureckas — Dėl Rytprūsių ateities ....................................................................... 364

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
R.V.D. — Viltis — tautoje .............................................................................................. 367
A. S. — Etninės grupės JAV ........................................................................................... 368
V. Rimšelis — Tarptautinis šv. Tomo minties įvertinimas ............................................ 370

KNYGOS
J. Grinius — Mindaugo sūnėno mirtis (J. Kralikausko romanas) ................................. 373
S. Goštautas — B. Ciplijauskaitė apie ispanų poetą (J. Guillen) ................................... 375
Viršelio 1 psl. — Danguolė Stončiūtė: Mintys (ofortas), 4 psl. — Prie
jūros IV (ofortas, 1974).
Šis numeris iliustruotas D. Stončiūtės (visų jos darbų nuotraukos V. Noreikos), A. Gudaičio, A. Zubienės ir R. Jautokaitės kūriniais, J. Paukštienės vinjete (p. 58); be to, A. Smetonos atvaizdas ir laiškų faksimilės, A. Gudaičio ir J. Kralikausko atvaizdai, Kryžių kalnas, Los Angeles jaunimo ansamblis.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVOS GYVENTOJAI PASAULIO GYVENTOJŲ METAIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VYTAUTAS VAITIEKŪNAS   
Priešingos problemos Jungtinės Tautos 1974 metus yra paskelbusios Pasaulio Gyventojų Metais (World Population Year). Tikslas — išpopuliarinti pasaulio gyventojų prieauglio, pirmiausia ūkiškai besivystančių kraštų, planingą priturėjimą. Jungtinių Tautų demografų apskaičiavimu, jei šeimos vaikų vidurkis per ateinančius 30 metų būtų tik nuo 2.1 iki 2.5 vaikai (priklausomai nuo atskirų kraštų naujagimių mirtingumo procento), tai apie 2000-sius metus pasaulyje būtų 7522 milijonai gyventojų (1970 buvo 3630 milijonų). Afrikoj būtų 860 mil. (1970 — 344 mil.), P. ir Š. Amerikose — 1144 mil. (1970 — 510 mil.), Azijoje — 4513 mil. (2052 mil.), Europoje — 973 mil. (705 mil.), Okeanijoj su Australija — 32 mil. (19 mil.). Jungtinių Tautų demografų nuomone, ūkiškai besivystančių kraštų gyventojų prieauglio didėjimo sparta dėl pagerėjusių higienos sąlygų toli pralenkia tų kraštų ūkinės gerovės pažangos spartą. Tatai tiem kraštam graso vis didėjančiu skurdu, gausina darbo neturinčių jaunų nenuoramų skaičių ir vidaus neramumų grėsmę, didina taršos problemas, didina plyšį tarp turtingųjų ir vargingųjų kraštų, sunkina tarptautinius mainus, skatina agresiją ir pavojun stato tarptautinę taiką. Be to, didina masinio bado tikimybę jau netolimoj ateity. Taip pasaulio gyventojų nekontroliuojamo prieaugio padarinius yra supratusi ir JAV vyriausybė. Prezidentas Nixonas jau 1969.VII.18 pranešime kongresui yra atkreipęs į tai dėmesį. Pačios Jungtinės Tautos nuo 1969 kasmet skiria po $200 mil. J. D. Rockefellerio vadovaujamai įstaigai JT narių - valstybių gimimų kontrolei skatinti bei remti.
Skaityti daugiau...
 
KRYŽIŲ KALNAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAZYS BRADŪNAS   

Ąžuolo kraujas varvėdams,
Apšlakstė mano drabužį,
Apšlakstė ir vainiką.
Lietuvių liaudies daina

1973 m. gegužės 19 d., naktį, 24 vai., Šiaulių miesto pakraščiu pasirodė neįprasta eisena. Žmonių būrelis, kurį sudarė vaikinai ir merginos, rimti ir susikaupę nešė kryžių . . .
1973 m. gegužės 20 d., 2 vai. 30 min., Kryžių kalnas pasipuošė nauju, gražiu kryžiumi . . .
6 vai. 45 min. pasigirsta mašinos burzgimas . . . piktos rankos išrovė kryžių ir nusivežė . . .
Tačiau vidudienį jau stovėjo kitas kryžius . . . kryžiai tarsi iš žemės augo.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, N r. 8

ŠVENTOJO MEDŽIO NUKIRTIMAS

Kodėl nukirtote kryžių —
Šventąjį ąžuolo medį?
Ranka nudžius,
Suakmenės širdis . . .
Guli, guli plikas kalnelis
Vidury Lietuvos.

Bet aplinkui pajuda akmenys,
Dienovidy saulė sustoja,
Susipina kilpomis upės,
Miškai pavirsta žarijom,
O ašaros ledu —

Tai Istorija
Atkasa paslėptą kirvį
Ir paduoda Teisėjui:
Kam jūs nukirtote kryžių —
Šventąjį ąžuolo medį?

Skaityti daugiau...
 
Antano Smetonos laiškai J. Šaulio archyve PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VINCAS MACIŪNAS   
Rugpiūčio 10 sukako šimtas metų nuo nepriklausomos Lietuvos pirmojo prezidento A. Smetonos gimimo. Visose didžiosiose lietuvių kolonijose surengti šios sukakties iškilmingi minėjimai. Ta proga dedami dr. J. Šaulio archyve esantieji A. Smetonos laiškai. — Red.

Dr. Jurgio Šaulio archyve, kurį 1952 m. yra įsigijusi Pensilvanijos universiteto biblioteka Filadelfijoje, yra septyni Antano Smetonos laiškai iš 1919 - 1934 m. Šeši rašyti Šauliui ir vienas ikan. (vėlesniajam prelatui) Konstantinui Olšauskui. Kadangi Smetonos laiškai archyve nėra atskirai sudėti (kaip pvz. ten yra išskirti J. Biliūno, Lazdynų Pelėdos, G. Petkevičaitės - Bitės, Vydūno ir dar kai kurių kitų), o pavardžių indekso archyvas neturi sudaryto, tai gal dar koks Smetonos laiškas ir liko mano nepastebėtas tarp gausių archyvo laiškų ir raštų.
Skaityti daugiau...
 
BENDRINĖ IR LITERATURl N Ė KALBA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PRANAS SKARDŽIUS   
Prieš paskutinį karą nepriklausomoje Lietuvoje bendrinė kalba kaip terminas buvo jau plačiai įsigalėjusi. Ji mano pradėta vartoti 1927 m., ir dėl to aš tada taip rašiau: "Pats būdvardis tai kalbai žymėti, bendrinė, yra sudarytas iš bendras lygiai taip pat, kaip baltinis, rūgštinis obuolys, ilginiai,ištisiniai šiaudai ... iš baltas, rūgštus, ilgas, ištisas. . Taigi bendrinė kalba, — čia būdvardis bendrinė jau terminu suprantamas, — yra tokia, kuri tapusi bendra visam kraštui, visai valstybei. Tą kalbą žmonės gali vartoti žodžiu ir raštu, todėl dar skiriam šnekamąją ir rašomąją kalbą. (Umgangs und Schriftsprache)" (Švietimo darbas, 1927, IV, 341). Ir toliau dar pabrėžiau: "Bendrinė kalba mums bus ta, kuri visoj etnografinėj Lietuvoj pripažįstama, vartojama arba stengiamasi vartoti kaip visuotinė bendraujamoji priemonė; rašomoji kalba, bendrinės kalbos rūšis, bus ta, kuri daugiau raštuose vartojama, o šnekamoji, taip pat bendrinės kalbos rūšis, ta, kuriąja mes šnekam, vaidinam, pasakojam . . . visiems suprantamai, įmanomai, vaizdžiai, vieningai,, (t.p.). Šis terminas, lietuvių bendrinė kalba, greitai įsigalėjo; ypač juo buvo patenkintas J. Jablonskis, ir vieną kitą kartą jis yra jį savo straipsniuose pavartojęs. Gimtoji kalba buvo laikoma bendrinės kalbos laikraščiu. Po II pas. karo, ypač po 1950 m., ta pačia reikšme, kaip bendrinė kalba, Lietuvoje buvo pradėta vartoti literatūrinė kalba, kuriai atsirasti daugiausia padėjo rusų literaturnyj jazyk; iš dalies prie šio termino vartosenos dar galėjo prisidėti ir kitų kalbų atitikmenys, plg. prc. language littėraire, lenk. język literacki ir kt. Bet kas iš tikrųjų yra literatūrinė kalba? J. Palionis, nesileisdamas į filologinės terminologijos painiavas ir nepretenduodamas duoti visais atžvilgiais labai tikslaus apibrėžimo, pagal G. Vinokurą, R. Rudagovą ir kt. ja šiaip apibrėžia: "Literatūrinė kalba — tai rašto, literatūros, plačia šio žodžio prasme, kalba; tai daugiau ar mažiau literatūriškai apdorota, sunorminta kurios nors epochos liaudies kalba tarnaujanti" tam tikros tautybės ar nacijos tarpusavio susižinojimo ir ypačiai kultūros bei civilizacijos reikalams" (žr. jo Lietuvių literatūrinės kalbos įvadas, 1964, 7 psl.).
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai