Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
9 lapkritis


RACIONALUS SKAITYMO MOKYMO METODAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Ignas Malėnas   
Metodo nustatymas
Nustatyti skaitymo mokymo metodą nėra paprastas dalykas, kaip daugelis linkę manyti. Šiuo klausimu kvaršina sau galvas daugelis pasaulio žymių vyrų ir vis negali jo tinkamai išspręsti. Kūdikis ar vaikas mato suaugusius skaitant ir jaučia, kad tai yra gerai, nors jis pats paskaityti dar nemoka. Jis stebi tekstus ir laukia iš skaitančių, kad paskaitytų jam. Jis džiaugiasi, girdėdamas atskirus žodžius, posakius ar ištisus pasakojimus. Cia prasideda vaiko pamėgimas knygos, jei tik netikusiu mokymu mes jo neatgrasome. Aš gerai pažinojau carinių laikų mokytoją, kuris per 3 mokslo metus negebėjo normalaus vaiko išmokyti iš elementoriaus paskaityti paprasčiausius žodžius. Taip tas vaikas ir liko bemokslis, nes tėvai padarė išvadą, kad mokslui jis netinka, nors vaikas turėjo aiškų ritminį pajautimą. Tai parodo jo "skaitymas": "car carica voveri-ca" — už ką jį kanibališkų palinkimų mokytojas buvo mirtinai primušęs. Tačiau tas mokiniui nieko nepadėjo, o mums įvarė negirdėtos baimės. Nei mokymo pažanga, nei mokymo metodais mokytojas nesisielojo, pasitenkindavo vadovėliais "Ruskoe slovo" ir uždavinynais "Malinin i burenin", pritaikintais atskiriems skyriams. O žinių apie kitus elementorius ar vadovėlius, manau, mokytojas net neišmanė. Taigi, vaikai ėjo elementorių du ar tris metus, o išeiti per vienus metus niekas nesvajojo.
Skaityti daugiau...
 
KOMUNIZMAS 125 METŲ PERSPEKTYVOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A.P.S.   
Iš šios perspektyvos komunizmą vertina žymus jugoslavų revoliucionierius, marksizmo teoretikas Milo van Djilas, pernai paskelbęs trejetą straipsnių New-York Times laikrašty. Progą tam davė komunistų manifesto paskelbimo sukaktis. 1847 m. Londone vykusiame komunistų kongrese buvo priimtas ir 1848 vasario mėn. paskelbtas Komunistų Partijos Manifestas — programinis atsišaukimas, virtęs komunistinių sąjūdžių gairėmis ateinantiems laikams. Straipsnio mintys įdomios ir aktualios.

Kritiškai apžvelgdamas komunizmo augimą iki jo galutinio laimėjimo Sovietų Sąjungoje, Milo van Djilas sustoja ties trimis, jo nuomone, sv arbesniais punktais. Visų pirma, autorius atkreipia dėmesį į komunizmo teoretikų ir darbininkų sąjūdžių santykius. Komunistinės idėjos neatsirado dirbančiųjų klasėje, bet buvo sukurtos teoretikų ir politinių sąjūdžių šalia jos. Marksas ir Leninas labai gerai suprato, kad komunizmo teorijos ir darbo sąjūdžiai nėra tas pat. Tačiau jie manė, kad revoliucija ir būsimoji naujoji visuomenė pajėgs suderinti teorines komunistų pažiūras su dirbančiųjų klasės interesais.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Algirdas Landsbergis: VĖJAS GLUOSNIUOSE. GLUOSNIAI VĖJUJE. Du stebukliniai vaidinimai. Aplankas Z. Sodei-kienės. A. Mackaus Knygų Leidimo Fondas, Chicago 1973. 127 psl., kaina 5 dol.
Antanas Gustaitis: SAULĖS ŠERMENYS. Poezijos rinkinys, V. Vizgirdos spalvotos iliustracijos. A. Mackaus Knygų Leidimo Fondas, Chicago 1973. Drobės viršeliai, didelio formato 111 psl., kaina 7 dol.
LITUANISTIKOS DARBAI III. Redagavo Vincas Maciūnas. Lituanistikos Instituto leidinys, Brooklyn 1973. 307 psl., kaina 10 dol. Knygai užsisakyti adresas: Kl. Girvilas, c/o Lith. ' Found., 2422 W. Marąuette Rd., Chicago, 111. 60629.
Povilas Rėklaitis: DIE STADT-ANSICHTEN ALT-LITAUENS in der Graphik des 16. bis 19. Jahrhunderts. Nordostdeutsches Kultursverk, Luneburg, 1972 (faktiškai 1973 vasario mėn.). 61 psl. (tekste 36 iliustracijos).
Algimantas Kezys, S J. (red.): LIETUVIS DAILININKAS IŠEIVIJOJE. Išleido "Mūsų Žinios", Chicago 1973. 176 psl., kaina 3 dol. Tai didelio formato dailininkų atvaizdų albuminis leidinys.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ KALBOS TYRINĖJIMAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pr. Skardžius   
Vincentas Drotvinas. Lietuvių kalbos tyrinėjimų tarybiniais metais apžvalga; mokymo priemonė studentams. Vilnius, 1972. 100 psl.
Šioje mažutėje populiarioje knygelėje, skiriamoje studentams lituanistams, ypač neakivaizdininkams, stengiamasi duoti svarbesniųjų tarybinės valdžios metais atliktų lietuvių kalbos tyrinėjimų apžvalgą. Čia apžvelgiama gana daug didžiai svarbių ir vertingų lietuvių kalbos mokslo ir tuo pat metu literatūrinės, arba bendrinės, kalbos praktinių darbų. Pirmoj vietoj aprašomas didysis Lietuvių kalbos žodynas, kurio jau yra pasirodę 8 tomai, — tai sudaro pusę viso žodyno, — jau esąs parengtas devintasis ir kartu redaguojamas dešimtasis tomas (jis baigiamas raide P). Po kokio dešimtmečio, maždaug apie 1983 m., būsiąs išspausdintas visas, 15 tomų, žodynas.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai