Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
9 lapkritis


TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Al. Flateris — Šeima kryžkelėje ............................................................................ 377
L. Žitkevičius — Eilėraščiai ................................................................................... 384
A. Masionis — Dr. Alfredas Sennas ..................................................................... 386
A. Landsbergis — Tikrovė supermarkete (ištrauka iš romano) .......................... 391
V. Skrupskelytė — Keturiolika portretų (R. Šilbajorio veikalas) ....................... 393
V. Gidžiūnas — Šv. Bonaventūra 700 metų praslinkus ........................................ 399
Al. Pakalniškis — Talkos Žemaičiuose XX a. pradžioje ...................................... 408

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Al. — Sovietinis "statymas" — kryžių griovimu ................................................ 413
R. Zalubas — Adolfas Jucys ................................................................................ 414
J. V. Balčiūnas — Laikinoji vyriausybė ir žydai ................................................. 415
A. C. Matulis — Solženicynas ir Pabaltijo tautos ............................................... 418

KNYGOS
L. Bajorūnas — Monografija apie prof. S. Kolupailą ........................................ 421
O. Mikailaitė — Švabaitės antrasis patekėjimas .............................................. 423
Aug. B. — Č. V. Obcarsko debiutas ................................................................... 424
Viršelio 1 psl. — Lietuvoj kryžius prie kelio, 4 psl. — kryžius Molėtų apylinkėj.
Šis numeris iliustruotas Lietuvos kryžių ir koplytėlių nuotraukomis. Be to, šv. Bonaventūros portretas ir rankraščio pavyzdys; L. Žitkevičiaus (nuotr. R. Kisieliaus), A. Senno, A. Landsbergio (nuotr. Danutės Vakarės) ir A. Jucio nuotraukos, 1941 m. tariamųjų dokumentų fotokopijos, V. K. Jonyno darytas pranciškonų antkapinis paminklas Brooklyne, N.Y.
Skaityti daugiau...
 
ŠEIMA KRYŽKELĖJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALEKSANDRAS PLATERIS   
Straipsnio autorius, dr. A. Plateris, yra ir teisininkas, ir sociologas. Vytauto D. un-te 1936 baigęs teisės studijas, buvo paliktas dirbti un-te. JAV baigė sociologijos studijas, gaudamas daktaro laipsnį University of Chicago (1961).
I
Nemaža pasikeitimų yra neseniai įvykę ir tebevyksta šeimų gyvenime. Spauda ir sociologijos vadovėliai, kalbėdami apie šeimą, yra linkę tuos pasikeitimus itin pabrėžti, užmiršdami, kad žymi šeimų dauguma tęsia savo tradicines funkcijas tiek, kiek tai įmanoma dabartinėmis sąlygomis. Todėl, kalbant apie įvairias naujoves, reikia atsiminti, kad jos nusako nebūtinai tai, kas dabar yra, bet tai, kuria linkme einama ir jau nemažai nueita. Kaip ilgai bus einama ir kaip toli bus nueita, sunku pasakyti, bet reikia atsiminti, kad jokia kaita negali tęstis amžinai, kad anksčiau ar vėliau gyvenimas turi nusistovėti.

Pasikeitimai technologijoje ir visuomenės sąrangoje, įvykę per pastaruosius dešimtmečius, neišvengiamai turėjo paveikti šeimų funkcionavimą. Prisitaikinti prie pasikeitusių sąlygų nebūtų buvę perdaug sunku, jei tuo pat laiku nebūtų pasikeitęs toną duodančios gyventojų dalies galvojimas, kaip kad tai yra įvykę JAV. Naujoji galvosena, paneigianti tradicines šeimos savybes, per-siskverbė į plačius visuomenės sluoksnius, ypač į inteligentiją. Todėl, kalbant apie moderniąją šeimą, reikia turėti galvoje du veiksnius, kurie jai darė ir tebedaro įtakos: objektyvius gyvenimo pasikeitimus ir naują, šeimą nuvertinančią, ideologiją.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė LEONARDAS ŽITKEVIČIUS   
PRASMĖ, KURIOS NESUPRANTU

Be jokio rūpesčio prasmingo
Klausiausi tilstančios giesmės.
Nūnai prasmė į širdį sminga,
Ir nežinau aš jos prasmės,

Prasmingai smigdamas į žemę,
Kurioj bežemis aš esu,
Iš kur mane taip skaudžiai tremia
Aidai nutilusių balsų.


VAIDUOKLIS MINKŠTAM PATALE

Aš atsivežiau kaimo vaiduoklį
Į šį didelį miestą.
Aš vaiduoklį ištraukiau iš jaujos
Į šviesų pasaulį,

Kad valgytų skanų pyragą
Ir gailėtųs ragaišio
Kad miegotų minkštam patale,
O sapne jau vaidentųs klojimas.

Aš vaiduoklį nukėliau
Nuo aukšto dangaus
Į žemę, kurioj astronautai
Gesina žvaigždes.
Skaityti daugiau...
 
DR. ALFREDAS SENNAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS MASIONIS   
75 metų amžiaus proga

Šiais metais (kovo 19) dr. Alfredui Sennui suėjo 75 metai amžiaus. Jis savo mokslinę veiklą pradėjo ne savo tėvynėje, bet Lietuvoje, atvykęs į ją 1921 metais, vos tik baigęs studijas ir įsigijęs daktaro laipsnį už disertaciją "Germanische Lehmvortstudien". Ir vėliau, Lietuvą palikęs ir persikėlęs į JAV, dėstydamas universitetuose ir raunąs mokslo veikalus, daugiausia domėjosi lietuvių kalba, jos istorija, tarmėmis, žodynu, literatūra, supažindino su tais dalykais savo klausytojus universitetų auditorijose, o kitus kalbininkus savo raštais ir paskaitomis Europos kraštuose ir čia, Amerikoje.

Cia norime bent trumpai atkreipti mūsų dėmesį į dr. Alfredo Senno mokslinę veiklą ir jo nuopelnus lietuvių tautai, iškeliant mūsų kalbos svarbą aplamai kalbos mokslui — lyginamajai kalbotyrai visuose pasaulio kraštuose, nes jis yra tarptautinio masto kalbininkas ir su jo nuomone kalbos moksle visur skaitomasi. Neminėsime čia smulkių A. Senno gyvenimo datų, tik pabrėšime pačius svarbiausius jo mokslinio darbo laikotarpius ir pasiektus šioje srityje laimėjimus, juoba kad šiame pačiame žurnale yra tai gražiai ir išsamiai padaręs jo mokinys, dabar Rochesterio un-to profesorius dr. A. Klimas (Prof. A. Senno dviguba sukaktis, Aidai, 1964, Nr. 10, 435-441).
Skaityti daugiau...
 
Tikrovė Supermarkete PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALGIRDAS LANDSBERGIS   
(Ištrauka iš romano, kurioje Rimas Karulis, sukrėstas keisto sapno, vėl atranda tikrovę supermarkete)

Rimas skinasi kelią pro šeštadieninį ūžimą ir klegėjimą, pro spalvotą, supakuotą perteklių. Žmonos ir vyrai suglaudę pečius, akys įbestos į sąrašus. Po Rimo kojomis pasimaišo paklydę vaikai. Žmonos dar kvepia virtuve, kai kurios virtuve ir miegamuoju. Tūtelėmis susukti plaukai, skubomis padažytos lūpos, pusiaukelėje sustoję ziperiai. — Daddy, — sušunka mažas pasišiaušėlis Charlie Brown marškiniais ant medinio arklio prie supermarketo lango. Jo arklys sustojo supęsis. Rimas mikliai išžvejoja dešimtuką, medinis arklys vėl pradeda suptis. Grūstyje Rimas pastebi tėvo įtaringą žvilgsnį, pusžilius krūtinės plaukus besikerojan-čius virš pilkai baltų apatinių marškinių. Rimas jam pasiunčia draugišką šypsnį ir skinasi kelią tolyn. Prie greitosios eilės kasos senutė gėline skrybėlaite atidaro susiraukšlėjusį rankinuką. Rimo akys prilimpa prie jos stambių ružavų pirštų ružavai nudažytais nagais, besirausiančių rankinuko privatybėje, pastumiančių suglamžytą "Lucky Strike" pakelį ir po popierinėmis nosinaitėmis atidengiančių kelias pasislėpusias monetas.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai