Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 kovas


Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Kęstutis Skrupskelis — Etienne Gilson ......................................................................................... 97
Jonas Zdanys — Nakties svajonės (eilėraščiai) ........................................................................... 101
R. Krasauskas — Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos seserų vienuolijos pradžia .... 103
Marius Katiliškis — Jaunasis ūkininkas ir stogadengys ............................................................. 113
Bronius Povilaitis — Genetinė inžinerija ...................................................................................... 115
Kalba rumunų disidentas rašytojas Goma .................................................................................... 128

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Vaišnora, MIC — Bažnyčia Lenkijoje ..................................................................................... 131
Mūsų buityje .................................................................................................................................. 136

KNYGOS

Ilona Gražytė-Maziliauskienė — Danguolės Sadūnaitės "Baltas ievos medis" ...................... 137
V. — Tankūs debesys, mažos properšos (Petro Melniko "Debesys ir properšos") ................ 138
Šis Aidų numeris iliustruotas Romualdo Lankausko, Halinos Žmuidzinienės ir Vlado Vaičaičio dailės darbų nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Romualdo Lankausko "Mėlynasis džiazas" (1963). Viršelių 4 psl. — to paties dailininko "Juodas vertikalas" (1963). Abu paveikslai aliejiniai. Taip pat E. Gilsono, J. Zdanio, N. Pr. Mergelės Marijos seserų vienuolijos, arkivysk. J. Matulaičio, B. Povilaičio ir pop. Jono Pauliaus II nuotraukomis. J. Leškienės (Totilaitės) "Baladė" (aliejus) — 130 psl.
Skaityti daugiau...
 
E T I E N N E GILSON PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KĘSTUTIS SKRUPSKELIS   
Į paskaitų salę įėjo stiprus, plačiapetis vyras, atsisėdo už stalo ir pradėjo kalbėti, savo žodžius pabrėždamas prancūzišku pečių truktelėjimu. Paskaitų ciklas lietė vėlesniosios scholastikos raidą, tą katalikiškosios filosodijos būklę, kuri pažadino Leono XIII tomistinę reformą. Man, neseniai ištrūkus iš Fordhamo kolegijos jėzuitų rankų, tai rodėsi keista ir neįtikinanti tezė, kad Tomo Akviniečio iškėlimas nebuvo scholastinio suakmenėjimo pavertimas dogma, bet, visai priešingai, drąsus ir katalikiškąją filosofiją atnaujinantis žingsnis. Paties Tomo beveik neskaitęs, aiškaus skirtumo tarp jo ir man žinomų scholastikų nemačiau, tiek dvasioje, tiek turinyje. Maniau, kad katalikiška filosofija istorijos neturėjo, kad ji išsilaikė tiek pat sausa nuo Tomo ligi Noonan, Bittle ir kitų mano laikų vadovėlių autorių. Pagal paskaitininką, aštuonioliktasis amžius scholastikai buvo pats sunkiausias: visi gėdijosi ir kratėsi to vardo, vyskupai ją draudė seminarijose dėstyti. Katalikiškoji filosofija tada atrodė kaip "tirpdymo katilas", nes buvo semiamasi iš daugelio įvairių šaltinių. Kartas nuo karto paskaitininkas auditoriją prajuokindavo citatomis, kuriose buvo lengva atpažinti Descartes, Locke, Malebranche, Augustino ir Tomo frazes. Tokio mišinio filosofija vadinti negalima, nes filosofuoti tai bent mąstyti nuosekliai.
Skaityti daugiau...
 
Nakties svajonės (eilėraščiai) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jonas Zdanys   
Kranklio sparnas prilipo
prie Dievo aklos akies.
Akis pradėjo ašarot.
Pasaulis pradėjo kraujuot.
*
Šautuvai sapnavo kareivio pirštus
ir netikėtai nusišovė.
Lavoninėj lavonai mirė kaip angelai.
*
Saulė užgeso, ir viskas sušalo
. Žmonijos akys ir lūpos pajuodavo.
Mėnulis nusijuokė.
*
Senmergė, nevaisinga,
norėdama vaikus maitint,
užsimušė.
Mes radom jos kūną
prie ežero kranto,
krūtys apdengtos dėlėm.
*

Skaityti daugiau...
 
NEKALTAI PRADĖTOSIOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SESERŲ VIENUOLIJOS PRADŽIA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė RAPOLAS KRASAUSKAS   
1. Vienuoliškoji šaknis Lietuvos žemėje
Kai lietuvių tauta, išėjusi iš gamtos prieglobsčio į istorijos sceną, susidūrė su krikščioniškuoju Vakarų pasauliu, tada ji pažino ir pirmuosius atvykusius evangeliškų patarimų vykdytojus — vienuolius. Daugiausia vienuoliai buvo jos krikšto teikėjai.

Pirmieji pastoviau įsikūrę Lietuvoje vienuoliai buvo šv. Pranciškaus Mažieji Broliai. Jie matė besiformuojančią Lietuvos valstybę, pažino pirmąjį jos karalių Mindaugą ir, naudodamiesi jo palankumu, skiepijo pirmuosius krikščionybės daigus į pagoniškos Lietuvos kūną1. Mindaugui paslaugą teikė taip pat ir šv. Domininko regulos vyrai — vienuoliai domininkonai2. Popiežius Inocentas IV 1251 m. buvo paskyręs globoti apsikrikštijusį Lietuvos valdovą Mindaugą taip pat du vienuolius, būtent: Kuršo vyskupą pranciškoną Henriką ir Eželio vyskupą domininkoną, irgi Henriką3.

Apie 1312 metus pranciškonai buvo įsikūrę Naugarduke, kur jiems Lietuvos valdovas Vytenis buvo pastatęs vienuolyną ir bažnyčią. Kryžiuočiams ją sudeginus, Gediminas atstatė pranciškonams bažnyčią Naugarduke ir dar kitą Vilniuje4.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai