Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
6 birželis


ANTANO MONČIO piešiniai Kryžiaus kelių skulptūroms (tušas) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė MONČYS ANTANAS   

Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Girnius — Iš darbo Lietuvių Enciklopedijoje .................................. 237
Leonas Lėtas — Eilėraščiai ......................................................................... 246
Vytautas Bagdanavičius — Pilnaprasmis pasaulio kūrimas ....................... 248
Jurgis Jankus — Karštis .............................................................................. 255
Alina Skrupskelienė — Marksisto Kristus ................................................. 259
Jolita Kavaliūnaitė — Jean-Jacques Rousseau vienišumas ....................... 266

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
R. G. Toleikis — Kun. Karolis Garuckas .................................................. 268
Meila Balkus — Whitney muziejaus paroda ............................................. 274
A. Radžius — Urano žiedai ......................................................................... 276
Mūsų buityje ................................................................................................ 277

KNYGOS
M. G. Slavėnienė — Naujoji dvikalbė poezijos antologija ........................ 278
Sesuo Ona Mikailaitė — Senojo bokšto paslaptis (Mirga Girniuvienė) .. 280

Viršelių 1 psl. — Vladas Vildžiūnas: "Ecce Homo" (marmuras). Viršelių 4 psl. — Antanas Mončys: "Karalius tinginys" (medis). Šis numeris iliustruotas Ločerio Laimio, S. Kvietienės, Antano Mončio kūrinių ir "Naujosios vaizdinės tapybos" (Whitney muziejaus paroda) nuotraukomis. Taip pat Lietuvių Enciklopedijos pabaigtuvių, Edith Stein, Jean-Jacques Rousseau, kun. Karolio Garucko gyvenimo ir St. Santvaro nuotraukomis. 246 psl. — Vilniaus vaizdas.
Skaityti daugiau...
 
Iš darbo Lietuvių Enciklopedijoje PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Girnius   
Informacinių nuotrupų žiupsnis

Per dvidešimt penkerius metus (1953-78) iškeistos ir Lietuvių Enciklopedija, ir Encyclopedia Lituanica. Pirmoji išleista per trylika metų, antroji — per dvylika. Lietuvių Enciklopedijos 36 tomai apima 19.796 puslapius, Encyclopedia Lituanica 6 tomai — 3438 puslapius, tad iš viso — 23.234 puslapiai. O kadangi abi enciklopedijos surinnktos smulkiu šriftu, normalių knygų susidarytų dvigubai — per aštuoniasdešimt!
Šio didelio užmojo sėkmingą ištesėjimą neperdedant galima laikyti jei ne pačiu didžiausiu, tai tikrai vienu iš didžiausių žygių, atliktų laisvojo pasaulio lietuvių. Ilgamečio darbo ištesėjimas iškilmingai buvo atšvęstas Bostone praėjusiu metų gruodžio 3. Pabaigtuvėms leidėjo Juozo Kapočiaus rūpesčiu buvo pagamintas ir dokumentinis filmas (filmavo kun. A. Kezys, režisavo P. Jasiukonis), kuriame leidėjas ir redaktoriai pateikia informacijos apie savo darbą. Prof. Jonui Puzinui jau iškeliavus amžinybėn, apie Lietuvių Enciklopedijos redagavimą teko tame filme kalbėti mudviem su Pranu Čepėnu. Nors galbūt ir pavertėme filmą "paskaitomis", turėjome labai glaustai kalbėti. Šioje vietoje, LE leidėjo raginamas, imuosi pateikti platesnį žiupsnį nuotrupų iš dirbtojo darbo. Darau tai dviem sumetimais. Pirma, kadangi Lietuvių Enciklopedijos išleidimas buvo reikšmingas užmojis, galbūt pravartu bent šiek tiek pateikti informacijos "iš vidaus", kokiomis sąlygomis reikėjo darbą dirbti. Antra, tokia informacija gali būti pravarti ir dėl to, kad metrikinė informacija, kuri buvo duodama pačioje enciklopedijoje, nebuvo visai tiksli. Pašalietį ji gali ir klaidinti.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Leonas Lėtas   
DAINA

Gražus lietus! — Jis krenta ant tavęs, Jis
Blizga
Rytmečio šviesa,
Įdrėkusia skarda išsitiesiančia stogų juosta,
Jis
Apvelka rūku
Toliuose
Naują Vilnių, jis bėga
Mano vidaus
Kamieno drevėmis
Ir
Laša žibučių mėlyna, trapia guoda —
jis
Žaidžia atdaro lango žiotyje,
Jisai —
Lygiai kaip aš! —
Jau junta jauną diegą,
Pavasarėjimu apliejantį lankas!
— Ir drąsiai —
Tarsi šalna šerkšnojanti susikryžiavusių
Laidų
Siela —
Sala
Mūsų rankų drebėjimo vandenyse
Iškyla
Kiekvieno žalio gamtos spurgo viltyje diena
Įaugt sapnu į aukso lūpas
Ir krist lašais,
Ir krist lašais,
Ir krist lašais mano skruostais beriedančiuose
Pavasario lietaus vandens
Srauniose upėse.
Skaityti daugiau...
 
Pilnaprasmis pasaulio kūrimas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vytautas Bagdanavičius   
Žvilgsnis į Edith Stein filosofiją

Šio rašinio tema yra Edith Stein filosofinės pastangos aiškinti negyvosios gamtos, arba medžiagos, paslaptį. Kai kitus labiau stebina gyvoji gamta, ši filosofė ir pačioje negyvojoje gamtoje mato didelę paslaptį ir dar neišsivysčiusią galimybę. Kažkokią didelę paslaptį negyvojoje gamtoje jaučia ir modernieji dailininkai, kurie, eidami vis gilyn abstrakcijos keliu, stengiasi ją suvokti. Dėl to šiame rašiny papildomai yra svarstomos ir modernaus meno apraiškos, pasinaudojant filosofo Etienne Gilsono studijomis. Medžiagos paslaptimi buvo susidomėjęs ir O. Milašius. Dėl to ir jo pažiūros palyginimui įjungtos į šį svarstymą.
Tačiau pagrindinis dėmesys kreipiamas į Edith Stein. Ji gimė 1891 spalio 12 Breslau mieste, kaip septintas vaikas žydų šeimoje. Buvo filosofo E. Hus-serlio asistentė, 1922 m. perėjo į katalikybę, 1934 m. įstojo į karmeličių vienuoliją, atsidėjo Šv. Jono nuo Kryžiaus mistikos studijoms, bet neišsižadėjo ir savo mokytojo vadinamosios fenomenologinės filosofijos. Po jo mirties ji sutvarkė jo mokslinį palikimą. Nacių sunaikinta Auschwitzo dujų kameroje 1942 rugpjūčio 9.

1. Editos Stein negyvosios gamtos filosofija
Edita Stein pateikia naują žvilgsnį į negyvąją gamtą, kritiškai pervertindama klasikines jos sampratas. Abiem didiesiems klasikiniams filosofams Aristoteliui ir Platonui ji taria šitokį kritikos žodį: "Platoniškos ir aristoteliškos filosofijos formų mokslo trūkumas, man atrodo, glūdi tame, kad tiek vienas, tiek kitas žiūri į dalyką vienašališkai. Abiejų trūkumas yra tas, kad ir Aristotelis, ir Platonas yra pasilikę svetimi Dievo pasaulio kūrimui ir jo tęsimui, palaikant sukurtą pasaulį bei jam vadovaujant" (Edith Steins Werke II, Endliches und ewiges Sein, 1950, Louvain-Freigurg, p. 217-218).
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai