Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
8 spalis


TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Aleksandras Flateris — Žmogus ir visuomenė ........................................... 329
Domicėlė Demie Jonaitienė — Eilėraščiai .................................................. 335
Viktoras Vizgirda — Lietuvių dailės vingiai dabarties Lietuvoje ............... 336
Kun. dr. Viktoras Pavalkis — Vatikano misija pokarinėje Vokietijoje ...... 345
Aloyzas Baronas — Prie slenksčio ............................................................... 357
Algis Šimkus — Lietuviškoji Lucia di Lammermoor Chicagoje .................. 361

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Vt. Vt. — Sovietinė periodika rusinimo tarnyboje ....................................... 362
T. Karaliūnas — 26-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė ....................... 363
M. Ribokienė — 13-oji JAV ir Kanados mokytojų studijų savaitė ............. 365
Grigas Valančius — Juozas Tarvydas - Žagaras ......................................... 366
B. K. P. — JAV LB 9-osios Tarybos rinkimai .............................................. 369
Mūsų buityje ................................................................................................... 371

KNYGOS
Vytautas Dyvas — Gyvenimas, mirtis ir pamišimas lygiomis dalimis
(Jurgis Jankus: Anapus rytojaus) ................................................................. 372
A. Tyruolis — Lietuviškieji rubajatai (St. Santvaras) ................................. 375
Šis numeris iliustruotas Lietuvos dailininkų darbais. Viršelių 1 psl. — A. Gudaitis: Natiurmortas su liaudies skulptūra, 1944 (dr. J. Girniaus nuosavybė). Viršelių 4 psl. — A. Švėgžda: Mechanizatoriai. A. Antanavičius: Kompozicija — 336 psl. Taip pat D. Jonaitienės, kun. dr. V. Pa-valkio, Wiesbadeno lietuvių stovyklos, Chicagos Lietuvių operos, Europos liet. studijų savaitės, Juozo Tarvydo ir Grigo Valančiaus nuotraukomis.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Domicėlė Demie Jonaitienė   
DIDYSIS PENKTADIENIS
Per ledus, per sniegą
šis rytas įžiebia
tamsų pasaulį
su krokusais —
melsvomis liepsnelėmis,
žvaigždynų auksais.
(kad šiandien turėčiau
tūkstančius akių!)

Dienos šešėliai,
kaip kryžiai, erdvėja
naktin; užsisklendžia
krokusų gėlės —
Savo žiedlapius spaudžia
arčiau prie širdies.
(Kad savyje turėčiau
tūkstančius širdžių!)

Kaip kapas, naktis
įkalina krokusus
po kriokliais
tamsybės. (Aš trokštu
nupulti šiame pasaulyje,
kaip nupuola naktis
žvaigždynų tvanais.)

Skaityti daugiau...
 
PRIE SLENKSČIO PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALOYZAS BARONAS   
Populiarus daktaras Petkus buvo nuolat šaukiamas per garsiakalbį, ir kai užsnūsdavau, nugalėdamas kojos skausmus, man rodės, kad tą šaukimą girdėdavau ir tada, kada daktaro iš viso ligoninėj nebūdavo. Kai baigiau sveikti, daktaras valandėlę stovėjo prie lovos ir iš lėto pasakojo:
— Tie svetimi reikalai dažnai labiau rūpi, kaip savo. Turiu pacientą, jau senosios kartos lietuvį, visą sugraužtą vėžio ir tepalaikomą tik specialiu aparatu.
— Ištraukit jungiklį, ir viskas, — pasakiau. — Kam jį bekankinti?
— Jis be sąmonės. Bet to padaryti negalima. Vaikai paduos į teismą ligoninę, reikalaudami milijono dolerių.
— Tai geri vaikai, jei taip savo tėvą myli.
— Ne, čia ne meilėj o pinigai. Už juos leistų tėvui kankintis metų metais. Kai jis buvo senelių prieglaudoj, jį atsimindavo, per Kalėdas atviruką tepasiųsdami.
— Baisu, — pasakiau.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
Meno reprodukcijos PDF Spausdinti El. paštas

V.Veiverytė Baletas
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai