Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PRAILGINAMAS VALANČIAUS KONKURSO TERMINAS PDF Spausdinti El. paštas
Valančiaus konkurso organizatoriai telefonu ir laiškais buvo prašyti prailginti konkurso terminą, nes, kaip jie sako, tema yra istorinė ir reikalauja daugiau laiko, kad būtų tinkamai pavaizduota. Konkurso terminas buvo š. m. kovo 31.
Šis prašymas buvo nuodugniai apsvarstytas. Prieita išvados, kad y m prasminga prailginti konkurso terminą, nes tokiu atveju į konkursą pateks geresni kūriniai. Todėl konkurso terminas nukeliamas iki 1976 lapkričio 1.

Kaip buvo skelbta, yra trys premijos.

Romano premija — 1000 dol. Jis turi vaizduoti vysk. Valančiaus veiklą ir jo reikšmę mūsų tautai.
Dramos premija — 500 dol. Ji gali vaizduoti vieną vysk. Valančiaus gyvenimo iškarpą, kuri iškeltų jo asmenybę ir jo reikšmę lietuvių tautai. Turi būti pritaikyta mūsų teatro sąlygom, suvaidinama maždaug per 2 vai.

Novelės premija — 250 dol. Ji gali vaizduoti vieną vysk. Valančiaus gyvenimo momentą, kuris išreikštų jo idėjas. Novelės ilgis — 20-35 psl.

Terminas — 1976 lapkričio 1.

Adresuoti:
Vysk. Valančiaus Konkursas, c/o Kultūros Židinys, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Pasirašoma slapyvardžiu. Atskirame voke, ant kurio užrašytas slapyvardis, reikia užrašyti vardą, pavardę, adresą, telefoną.

Kūriniam įvertinti sudaryta komisija. Į ją įeina: dr. Juozas Girnius, Henrikas Kačinskas, Alina Staknienė, Vytautas Volertas, Leonardas Žitkevičius.

Premijų mecenatas — dr. Jonas Lenktaitis. Konkursą skelbia ir jį tvarko — Lietuvių Rašytojų Draugija.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai