Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas Volertas, inžinierius - matematikas, rašytojas, žurnalistas, visuomenininkas, Aidų apžvalgų visuomeninio skyriaus redaktorius.

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Washingtone Atstovų rūmuose įvyko vasario 13. Minėjimu rūpinosi Frank Annunzio iš Illinois valstybės. Senate minėjimas įvyko vasario 19 senatoriaus Charles Percy iniciatyva.
— JAV Senatas 1979 m. gruodžio 20 visais balsais priėmė Pabaltijo rezoliucija, kurią pasiūlė senatorius Howard Baker. Rezoliucijoje prašoma, kad prezidentas įpareigotų JAV delegaciją 1980 m. vykstančioje Madrido konferencijoje įgyvendinti Helsinkio sutarties punktus apie tautų laisvą apsisprendimą.
— Lietuvių katalikų susivienijimas, pagerbdamas savo žymius veikėjus kun. A. Burbą, L. Šimutį, M. Zujų ir prel. J. Baltusevičių-Boll, nutarė steigti Kultūros fondą. Jo tikslas — skatinti ir išlaikyti lietuvių kultūrinę veiklą bei kūrybą. LK Susivienijimo taryba pradžiai nutarė fondui skirti 10,000 dol. Fondas bus papildonas aukomis. Jis skirs premijas, stipendijas ir vienkartines sumas asmenims ir organizacijoms. Fondo direktoriais išrinkti prel. J. Balkūnas, S. Kuprys, 1 B. Laučka, T. E. Mack ir dr. L. Šimutis.
— Joanai Kuraitei sausio 20 paskirta Eugenijaus Kriaučeliūno vardo 1,000 dol.
premija.
— Motinos Marijos Kaupaitės, Šv. Kazimiero seserų vienuolijos įsteigėjos, 100 metų gimimo sukaktis sausio 6 pa-
minėta seserų kazimieriečių vienuolyne Chicagoje pamaldomis ir akademine programa. Į minėjimą atsilankė kard. J. Cody.
— Lietuvių Fondas praėjusiais metais švietimo, kultūros ir jaunimo reikalams skyrė 93.768 dol.
— Jėzaus Nukryžiuotojo seserų vienuolija, kurios centras yra Brocktone (Mass.), ten pastatė senelių globos namus.
— Lietuvių fronto bičiulių centro valdyba korespondenciniu būdu išrinkta iš Clevelando ir apylinkėje gyvenančių narių: pirm. Juozas Ardys, nariai — Vacys Rociūnas, Juozas Mikonis, dr. Rimas Šlia-žas, Albertas Sušinskas, Vincas Akelaitis ir Jonas Vasaris.
— Prof. Paulius Rabikauskas sausio 11, minint Vilniaus universiteto 400 m. sukaktį, Jėzaus Širdies vardo kat. universitete Milane skaitė paskaitą. Tame universitete sykį savaitėje dėstoma lietuvių kalba ir Lietuvos istorija.

 R a š y t o j u o s e. — Nuo Kristijono Donelaičio mirties vasario 18 suėjo 200 metų.
— Į Lietuvių rašytojų draugijos valdybą
slaptu korespondenciniu balsavimu nariai trejiems metams išrinko Alę Rūtą-Arbienę, Bernardą Brazdžionį, Alfonsą Gricių, Bronį Railą ir Tomą Venclovą, kurie taip pasiskirstė pareigomis: Bernardas Brazdžionis — pirmininkas; Tomas Venclova — vicepirmininkas ir ryšininkas su kitataučiais; Ale Rūta — sekretorė; Alfonsas Gricius — iždininkas; Bronys Raila — valdybos narys ir biuletenio redaktorius. Draugijos ir sekretorės adresas: LRD, 306 22nd St., Santa Monica, CA 90403.
— Juozui Kralikauskui sausio 6 Wa-shingtone paskirta Draugo 1,000 dol. premija už romaną rankraštyje "Po ultimatumo". Autorius penktą kartą gauna Draugo premiją.
— Juozo Brazaičio 5 metų mirties sukaktis sausio 13 d. paminėta Kultūros židinyje New Yorke. Paskaitą apie velionį skaitė V. Vaitiekūnas.

    D a i l ė. — 11-oji dailės paroda Vasario 16-osios proga Kultūros židinyje vyko vasario 9-10. Dalyvavo 25 asmenys su 119 darbų. Premijoms sutelkta 1,300 dol. JAV LB Kultūros tarybos 300 dol. premiją laimėjo Petras Vaškys; M. K. Čiurlionio vardo premiją taip pat 300 dol. — Vytautas Sakalauskas. Parodą uždarant, surengtas koncertas — literatūros vakaras. Pagerbtas komp. J. Stankūnas. Apie jį kalbėjo kun. L. Budreckas. Muzikinėje programoje dainavo Irena Stankū-naitė-Silva; literatūrinėje dalyje buvo Nelė Mazalaitė, Ona Audronė Balčiūnienė ir VI. Vijeikis.Šiom pamokom rūpinasi New York'o apygardos LB Valdyba,
— Zitos Sodeikienės meno kūrinių paroda vyko Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Chicagoje sausio 19 -vasario 18.
— Austė Pečiūraitė savo piešinių parodas surengė Nancy Lorie Chicagoje ir Hamiltono galerijoje New Yorke.

    M u z i k a. — Los Angeles operinis sambūris, pasivadinęs Opera West, Inc.. sausio 12-13 pastatė Verdi "Traviatą". Violetos vaidmenį atliko Birutė Dapšie-nė, Floros — Regina Kungienė. Operiniam sambūriui vadovauja Rimtautas Vizgirda.
— Danos Stankaitytės operų arijų plokštelė muzikos mylėtojų sutikta Jaunimo centre Chicagoje.

    T e a t r a s. — Jonas Jurašas režisa1. N. Erdmano komediją "Savižudį". Komedija pastatyta Trinity Sąuare Repertory teatre Providence, R.I. Spektakliai vyko nuo sausio 18 iki vasario 17 kasdien, išskyrus pirmadienius.
— Antrasis Kaimas su nauja programa pasirodė Playhouse Chicagoje sausio 19. 20, 26, 27 ir vasario 2 ir 3.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai