Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Metrika PDF Spausdinti El. paštas
UDK 014.3(051)(474.5)Aidai

Sudarė Birutė POŠKUTĖ
Redagavo Silvija VĖLAVIČIENĖ

Aidai: Išeivijos žurnalo (1944-1991) bibliogr. r-klė / Ai-15 Lietuvos kultūros m-ja. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo b-ka; Sudarė Birutė Poškutė; Red. Silvija Vėlavičienė. - V.: LNB, 1996.-616 p.
Išsamiai aprašyta "Aidų" žurnale spausdinta medžiaga: straipsniai, recenzijos, žinutės, dailės kūrinių reprodukcijos, meninės ir dokumentinės nuotraukos, įvardinant kiekvieną pavardę. Suskirstyta pagal universaliąją dešimtainę klasifikaciją.

ISBN 9986-530-17-2

© Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 1996
Išeivijos žurnalo (1944-1991) bibliografinė rodyklė
Redaktorė L. Judelevičienė
Techn. redaktorius L. Venckauskas
Maketavo I. Žaltauskaitė
SL276. 1996 01 05. 43,4 leidyb. apsk. l. Tir. 500 egz. Užs. 397
Išleido Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. 51, 2635 Vilnius.
Spausdino Leidybos centro Poligrafinių paslaugų įmonė, Strazdelio g. 1, 2600 Vilnius.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai