Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVADAS PDF Spausdinti El. paštas
Aprašant "Aidų" žurnalą, norėta kuo detaliau atskleisti jo turinį, surinkti po visą pasaulį išbarstytus lietuvių vardus - garsius ir pamirštus. Tuo tikslu straipsniai dažnai anotuojami, nurodant minimų asmenų pavardes, datas, vietą ir pan. Skirtingai nuo kitų bibliografijų čia aprašytos paveikslų, iliustracijų bei architektūros darbų reprodukcijos, nuotraukos, įvardinant kiekvieną pavardę. Slapyvardžiais ir kriptonimais pasirašytos publikacijos aprašytos pagal priimtą standartą: jei slapyvardis neišaiškintas, aprašyta pagal slapyvardį, jei išaiškintas - pagal pavardę, slapyvardį nurodant aprašo pastaboje. Padaryta išimtis grožinės literatūros kūrinių aprašuose - jei rašytojas savo kūrinius nuolatos pasirašinėjo slapyvardžiu, jie aprašyti pagal slapyvardį, pastaboje nu lodant tikrąją pavardę. Kriptonimais pasirašyti straipsniai aprašyti pagal pavadinimą, nurodant kriptonimus aprašo pastaboje. Ieškantieji publikacijos pagal kriptonimus, suras ją pasinaudoję pagalbine asmenvardžių rodykle. Straipsniams, apimantiems kelių skyrių tematiką yra nuorodos.

Kiekvieno "Aidų" numerio gale yra kronikos skyriai, kurių pavadinimai kcitėsi - "Truputis margojo mūsų gyvenimo", "Įvykiai", "Mūsų buityje". Čia sukaupta daug faktografinės medžiagos iš lietuvių išeivijos gyvenimo. Daugiausia rasime biografinius duomenis, kurie yra ir "Lietuvių enciklopedijoje" (iki 1981 m.). Todėl žinutės iš kronikos skyrių aprašytos pasirinktinai, o nuo 1981 m. - išsamiau. Detaliai aprašyti pranešimai apie literatūros premijas. Taip pat aprašytos visos žinutės su nuotraukomis.

"Aiduose" daug nuotraukų, turinčių istoriografinės vertės. Visos asmenų nuotraukos, kurios žurnale pateikiamos savarankiškai, nesusietos su tekstu, aprašytos ir įtrauktos į atitinkamus skyrius. Grupinės nuotraukos aprašytos visos, nurodant jose įamžintų asmenų pavardes ir jas galima surasti asmenvardžių rodyklėje. Su tekstu susijusios individualios nuotraukos atskirai neaprašytos, bet jos yra pažymėtos asmenvardžių rodyklėje.

Medžiaga suskirstyta pagal universaliąją dešimtainę klasifikaciją, ją modifikuojant priklausomai nuo straipsnių turinio. Kiekvieno skyriaus pradžioje yra tos temos straipsniai ir nuotraukos, išdėstytos pagal abėcėlę, toliau straipsniai ir nuotraukos apie atskirus asmenis, skyriaus tematikos knygų recenzijos, išskyrus personalijoms skirtų monografijų recenzijas. Pastarąsias rasime poskyriuose apie atskirus asmenis. Stambiausi yra dailės ir grožinės literatūros skyriai. Keblumų turėta aprašant dailės kūrinių reprodukcijas. Daliai jų žurnale nurodyta kūrinio technika. Šiuo atveju ji nurodoma ir apraše. Kur nenurodyta - pažymima apibendrintai: tapyba, grafika, skulptūra. Kūrinių reprodukcijos bei straipsniai apie dailininkus pateikti pagal jų pavardes abėcėliškai. Reprodukcijos ir grožinės literatūros kūriniai išdėstyti chronologine tvarka. Grožinės literatūros skyriuje pirmiausia dedami kritikos straipsniai. Po to atskirose rubrikose surinktos žinutės apie literatūros premijas, straipsniai apie atskirus rašytojus bei literatūrologus. Kūriniai suskirstyti į tris poskyrius - poezija, drama, proza. Straipsniai apie Lietuvos istoriją suskirstyti į du skyrius: "Lietuvos istorija iki 1918 m." ir "Lietuvos istorija po 1918 m." Visi atsiminimai visuomenine tematika bei atsiminimų knygų recenzijos pateko į istorijos skyrių.

Asmenvardžių rodyklėje, remiantis Lietuvių kalbos komisijos 1984 m. gruodžio 20 d.nutarimu Nr. 10*, kitų kalbų pavardės pateikiamos autentiškos formos, nepriklausomai, kaip jos buvos parašytos žurnale, o rusų kalbos asmenvardžiai transkribuojami.

Sudarytoja ir redaktorė reiškia nuoširdžią padėką žurnalo redaktoriams T.Leonardui Andriekui, MIC, už pagalbą išaiškinant didelę dalį slapyvardžių bei kriptonimų ir poetui Kaziui Bradūnui, maloniai davusiam pasinaudoti A.Ružancovo parengta 1944-1962 m. "Aidų" straipsnių rodykle, iš kurios buvo užpildyta trūkstamų 1944 m. 1-ojo ir 2-ojo žurnalo numerių spraga. Nesuspėjome padėkoti šviesaus atminimo ilgamečiui Redaktoriui prof. Juozui Girniui už pastabas dėl slapyvardžių ir kriptonimų, kurias užrašė ir mums maloniai perdavė p. Ona Girniuvienė.


"Lietuvių kalbos komisijos nutarimai (1977-1990). - 2-asis patais, ir papild. leid. - V.: Mokslas, 1991. - P.19.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai