Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ KULTŪRA [117-161] PDF Spausdinti El. paštas
Str. apie etnografiją žr.sk. "Etnografija. Tautosaka"

117. Alseikaitė-Gimbutienė, Marija. Priešistorinių laikų ryšiai su lietuvių liaudies kultūra // 1947. - Nr.2. - P.62-67: iliustr.

Andriekus Leonardas. Dviejų tautų pokalbis. - Žr.8567.

118. Lietuvių kultūros židinys New Yorke: [Apie pranciškonų statomas liet. kultūros židinio patalpas ir kvietimas paremti statybą materialiai| // 1964. - Nr.9. - P.430.

119. Argentinos lietuvių kultūrinė veikla: [Apžvalga] // 1949. - Nr.25. -P.191-192. - (Įvykiai ir žmonės). Bagdanavičius V. Mūsų religinės kultūros darbo perspektyvos JAV. - Žr.1149.

120. Baltinis, Andrius. Lietuviškosios kultūros kilimas ir smukimas išeivijos gyvenimo sąlygomis // 1960. - Nr.3. - P.97-102; Nr.4. - P.147-157.

121. Balzekas, Stasys. Balzeko lietuvių kultūros muziejus: [Pokalbis su muziejaus Įkūrėju ir dabart. jo vadovu. Čikaga] / Kalbėjosi Juozas Prunskis // 1985. - Nr.6. P.389-392: iliustr.

122. Biržiška, Mykolas. XVI-sis amžius povytautinės Lietuvos tautinės kultūros raidoje // 1950. - Nr.5. - P.204-214: iliustr.

123. Biržiška, Vaclovas, prof. Sukaktys ir sukaktuvininkai 1946 metais: (121 paminėjimas): [Žymesniųjų datų apžvalga] // 1946. - Nr.4. - P.54-55; Nr.5. - P.72-73.

124. Brazaitis J[uozas]. Lietuvių charakterio vertybės: [Mentalitetas ir jį sąlygojusios priežastys] // 1961. - Nr.3. - P.110-116.

125. Brizgys, Vincentas, vysk. Tautinių kultūros vertybių vieta savose bažnyčiose // 1951. - Nr.7. -P.289-295.

126. Čižiūnas, V[aclovas]. Lenkų "Kultūroje" žvalgantis: [Apie lituanist. str. lenkų žurn. "Kultūra"] // 1977. - Nr.7. - P.328-329.

127. Girnius, Juozas. Beieškant kelio mūsų tautinei kultūrai į pasaulį: [Minimi M.K.Čiurlionis, Adomas Mickevičius, Stasys Šalkauskis, Jurgis Baltrušaitis, O.Milašius, Maironis] // 1953. - Nr.4. - P.148-157: portr.

Krikščionybės ir ateizmo grumtynės mūsų tautoje. - Žr.1174.

128. Lengva nusivilti maža tauta: [Apie sunkią material. liet. kultūros, mokslo
atstovų padėtį išeivijoje ir būtinybę jiems padėti] // 1951. - Nr.8. - P.382-384. -Parašas: Juozas Alaušius.

129. Pasipriešinkime kultūriniam nuosmukiui: [Apie 60-ties įvairių kultūros sričių atstovų diskusiją, 1958 m. birž. 1 d.] // 1958. - Nr.9. - P.406-415; Nr.10. -P.460-467; 1959. - Nr.l. - P.21-29; Nr.2. - P.74-82; Nr.3. - P.106-111.

130. Švenčių komercializacija: [Kvietimas artėjančių Šv. Kalėdų proga daikt. dovanas pakeisti knygomis] // 1967. - Nr.9. - P.401-402. -Parašas: Aalaušius.

131. Grinius. Jonas, dr. Lietuvių kultūros muziejus Amerikoj: [Siūlymas įkurti tokį muziejų] // 1948. - Nr.16/17. - P.331.

Tradicijos ir pažanga. - Žr.109.

132. Iš Lietuvių Kultūros instituto darbų: [Įsteigtas 1941 m. Niujorke: Trumpa informacija apie veiklą] // 1950. - Nr.4. - P. 191. - P a r a š a s: R.

133. Ivinskis, Zenonas. Ikišioliniai lietuvių kultūros istorijos tyrinėjimai: Bibliograf.-krit. apžvalga: [S.Daukanto laikotarpis - Nepriklausoma Lietuva] // 1960. Nr.l. - P.22-30. - Išnašos: 44 pavad.

134. iš Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo 16-18 am. // 1948. - Nr.l8. P. 365- 368.

135. - Lietuvių kultūros problemos: [Ist. apžvalga ir sava vieta dabarties pasaulyje] // 1949. - Nr.22. - P.17-23.

136. - Lietuvių kultūros tarpsniai: [Nuo senųjų laikų iki 19 a.] // 1949. - Nr. 23 P.58-64: iliustr.

137. Vatikano archyvas - aruodas lietuvių kultūros istorijai // 1950. - Nr.3. P 110 113: iliustr.

138. Jakštas, J[uozas]. Pastabos apie P.Maldeikio str. "Dviejų kultūrų sankryžoje", Aidai, Nr.9, 1953: [Dėl liet. kultūros integravimosi į amer. kultūrą] // 1954. -Nr.l.- P.46-47.

139. Jurkus, Paulius. Lietuvių diena Pasaulinėje parodoje |Niujorkas, 1964 m. rugp. 23 d.: Liet. dailės paroda ir taut. šokių šventė] // 1964. - Nr.8. - P.379-382: iliustr. -Parašas: A.Džiugėnas. - Iliustr. žr. taip pat p.339, 344, 345, 357, 360, 363, 364, 379.

140. Juškys P. Kelių kultūros paminklų likimas ir tautinė lygybė Sovietų Sąjungoje: Naivūs palyginimai be emocionalumo: [Palyginama, kaip prižiūrimos Maskvos cerkvės ir kaip apleistos Vilniaus bažnyčios] // 1968. - Nr.3. - P.97-99.

141. Kai turtas aptemdo akis: [Str. iš "Darbininko", 1987 m. rugs. 25 d.: Apie godumo žalą kultūros ugdymui] // 1988. - Nr.l. - P.64.

142. Karpius K[azys] S. Ar kultūra smunka - kur lietuviai stovi?: (Trumpai apie liet. kultūros įnašą į bendrą amer. kultūrą] // 1963. - Nr.l. - P.37-38.

143. Kaunelienė S. Lietuvių kambarys Wayne State universitete Detroite [atidarytas ir pašventintas 1978 m. vas. 16 d.: Kambario tikslas propaguoti Lietuvos kultūrą, istoriją] // 1979. - Nr.2. * P.92-93: iliustr.

144. Klimas, Antanas. Lietuva ir lietuviai naujoje "Encyclopedia Britannica" laidoje // 1975. - Nr.8. - P.376-380.

145. Kojelis, Juozas. Laimėjimai lietuvių tautai?: [Apie liet. intelektualų įnašą į Amerikos ir kt. valstybių kultūrą] // 1961. - Nr.4. - P. 190-191.

146. Kralikauskas, Juozas. Lietuviškosios kultūros dabartis ir ateitis Kanadoje // 1948. -Nr.12. -P.141-143.

147. Kultūros Židinys New Yorke: [1974 m. vas. 10 d. pašventinti naujieji Kultūros Židinio rūmai, pastatyti pranciškonų iniciatyva už liet. išeivijos aukas] // 1974. - Nr.3. - P.138-140: iliustr.

148. Lietuvių komiteto Pasaulinei parodai New Yorke atsišaukimas. Finansų sekcija: [Kviečiama aukoti lėšas, tinkamam lietuvių pasirodymui Pasaulinėje parodoje 1964-1965 m.] // 1964. - Nr.3. - 3-ias virš. p. - P a r a š a i: J.Budrys, J.Stukas, J.Šlepetys, J.Balkūnas, A.Oslapas.

149. Lingis, Juozas. Baltoskandijos kultūrinė liečiamoji: [Pabaltijo ir Skandinavijos šalių kultūrų bendrumai] // 1952. - Nr.3. - P. 126-129: iliustr.

Priešistorinė Lietuva. - Žr.8480.

150. Liogys St. Gyvas kultūrinis veikimas [liet. stovykloje Amberge, Vokietijoje: Žinutė] // 1945. - Nr.9. - P.13. - (Margasis pasaulis).

151. Maldeikis, PĮetras]. Atsakymas į J.Jakšto pastabas: [Žr. "Aidai", 1954 m. Nr.l: Diskusija liet. kultūros integravimosi į amer. kultūrą tema] // 1954. - Nr.3. -P.142-143.

152. Dviejų kultūrų sankryžoje: [Liet. kultūros integravimosi į amer. kultūrą klausimai] // 1953. - Nr.9. - P.385-391.
Matusas, Jonas. Dailidžių Supraslio kultūra lietuviškumo ir rusiškumo perspektyvoje. - Žr.8626.

153. Lietuviškas rūtų vainikėlis ir istorija: [Mintys apie vok. kultūros įtaką liet. kultūrai istorijos eigoje] // 1962. - Nr.l. - P.43-44.

154. Mockus Kfazys]. Žemaičių kultūrinis gyvenimas praeitojo karo metu: [1941- 1945 m.] // 1952. - Nr.8. -P.382-383.

155. Musteikis, Antanas. Kultūra mokslo šviesoje: [Žvelgiant į liet. kultūrą] // I932. - Nr.8. - P.337-342.

156. Lietuviškosios kultūros susitikimas su amerikietiškai a: [Skirtingų kultūrų santykio ir integracijos klausimai] // 1960. - Nr.10. - P.404-407.

Skardžius P. Lietuvių kalba ir jų senovinė kultūra. - Žr.5659.

Šatas D. Encyclopedia Britannica ir jos kritikai. - Žr.8665.

157. Šidlauskas, Aleksandras. Išeiname iš kultūros griuvėsių: Eseistikos triptikas: [ Apie šiandien. Lietuvos kultūrą] // 1991. - Nr.3. - P.174-180.

158. Per kultūrą į žmogų: Du kultūr. įvykiai Lietuvoje: [1990 m. geg. 18-20 d. Vilniuje vyko liet. kultūros kongresas, 1990 m. liepos mėn. - Dainų šventė] // 1990. Nr.3. - P.217-223.

159. Tautinės kultūros samprata: Želmenys ir pasėliai // 1990. - Nr.4. - p.249-253.

Tūpčiauskas, A. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje. - Žr.54.

160. Vaičiulaitis, Antanas. Mūsų rašytojo kaltinimas Amerikos lietuviams: | Perpasakojamas A.Vaičiulaičio str. "Kultūrinis susmukimas", atsp. 1945 m. rugs. 1 d. laikr. "Draugas"] // 1945. - Nr.6. - P.3.

161. Venclova, Tomas. Dabartinė padėtis Mažojoj Lietuvoj: [Kultūra, demografija] // 1978. - Nr.4. - P.172-173.

Girnius J. Kultūrinė nykuma Lietuvoje. - Žr.8701.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai