Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
I lietuvių kultūros kongresas, Čikaga, 1956 m. birželio 30 d. [212-244] PDF Spausdinti El. paštas
212. Andriekus, Leonardas. Pirmasis kultūros kongresas // 1956. - Nr.7/8. -P 369-371.

213. Astašaitis, Algimantas. Pabaltijo universiteto minėjimas [kongrese: Įkurtas 1946 m. Hamburge] // 1956. - Nr.7/8. - P.380. -Parašas: Al.Gimantas.

214. Babrauskas, Benys. Literatūros sekcijos posėdis: [Darbo apžvalga] // 1956. -Nr.7/8. - P.377.

215. Baltinis, Andrius, dr. Kultūros kongresas - mūsų žmoniškumo liudytojas: [Pranešimas] // 1956. - Nr.7/8. - P.289-291.

216. Barzdukas, Arvydas. Tautinės kultūros išlaikymas studentijoje: [Pranešimas] // 1956. - Nr.7/8. - P.348-349: portr., iliustr.

217. Barzdukas, Stasys. Į savo kultūrą mes sudedam tautos ateities viltis: JAV liet bendruomenės centro v-bos pirm. žodis Lietuvių kultūros kongresą atidarant // 1956. - Nr.7/8. - P.292-296: iliustr.

218. JAV LB valdybos pirm. St. Barzduko žodis kultūros kongresą uždarant
// 1956. - Nr.7/8. - P.363: iliustr.

219. [Dambriūnas, Leonardas]. Lietuvių kalbos sekcijos posėdis: Žinutė] // 1956. Nr.7/8. - P.377. -Parašas: L.D.

220. Mūsų kalbininkų uždaviniai tremtyje: [Pranešimas] // 1956. - Nr.7/8. -
P. 340-346: iliustr.

221. Girnius, Juozas, dr. Lietuvių kultūros kongresą sveikinant// 1956. - Nr.5. -P.193-195. -Parašas: J.Alaušius.

222. Tautinė kultūra - tautos gyvybės pagrindas: [Pranešimas] // 1956. -
Nr.7/8. - P.297-304: portr., iliustr.

223. Grinius Jonas, dr. Lietuvių rašytojams aktualios problemos: [Pranešimas] //
1956. - Nr.7/8. - P.309-313: portr., iliustr.

224. Ignatonis, Jeronimas. Švietimo sekcijos posėdis: [Darbo apžvalga] // 1956.
Nr.7/8. - P.371-372.

225. Juodelis, Br[onius]. Akademinio jaunimo sekcijos posėdis: [Darbo apžvalga]
// 1956, - Nr.7/8. - P.379-380.

226. Kardelis, J[onas]. Spaudos sekcijos posėdis: [Darbo apžvalga] // 1956. -
Nr. 7/8. - P.372.

227. Kolupaila Steponas, prof. Aukštojo mokslo raida Nepriklausomoje Lietuvoje:
[Pranešimas] // 1956. - Nr.7/8. - P.314-316: portr., iliustr.

228. Kučas Antanas, dr. Aktualios mūsų istorijos problemos: [Pranešimas] // 1956, Nr.7/8. - P.317-320: portr., iliustr.

229. Lietuvių kultūros kongreso rezoliucijos // 1956. - Nr.7/8. - P.364-367.

230. Liulevičius, Vincentas. Istorijos sekcijos posėdis: [Darbo apžvalga] // 1956. Nr.7/8. - P.379.

231. Malėnas, Ignas. Lituanistinis švietimas Jungtinėse Amerikos Valstybėse: [Pranešimas] // 1956. - Nr.7/8. - P.334-335: portr.

232. Matuseviūtė, Izabelė. Būdai ir priemonės tautinei kultūrai išlaikyti: [Pranešimas] // 1956. - Nr.7/8. - P.305-308: portr.

233. Mockus, Kazys. Būdai ir priemonės lituanistiniam švietimui sustiprinti:
[Pranešimas] // 1956. - Nr.7/8. - P.336-339: portr.

234. Petraitis VĮytautas]. Mokslo sekcijos posėdis: [Darbo apžvalga] // 1956. -
Nr.7/8. - 378-379.

235. Petrokaitė-Rukuižienė, Elena. Teatro sekcijos posėdis: [Darbo apžvalga] //
1956. - Nr.7/8. - P.375-376.

236. Pilka, Stasys. Mūsų teatras dabarties metu JAV ir Kanadoje: [Pranešimas] //
1956. Nr.7/8. - P.324-325: portr., iliustr.

237. Prialgauskaitė, Gabrielė. Tautinės kultūros išlaikymas priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus jaunime: [Pranešimas] // 1956. - Nr.7/8. - P.350-351: portr.

238. Rinkūnas, AĮntanas]. Lietuviškos mokyklos turinys: [Pranešimas] // 1956. - Nr.7/8. - P.328-333: portr., iliustr.

239. Sabaliūnas, Leonas. Tautinės kultūros išlaikymas vyresnėje kartoje: [Pranešimas] // 1956. - Nr.7/8. - P.347-348.: portr.

240. Skridulis A. Muzikos sekcijos posėdis: [Darbo apžvalga] // 1956. - Nr.7/8. -P.375.

241. Šileikis, Mikas. Dailės sekcija: [Darbo apžvalga] // 1956. - Nr.7/8. - P.376.

242. Velička, Gasparas. Mūsų teatro ateitis: [Pranešimas] // 1956. - Nr.7/8. -P.326-327: portr., iliustr.

243. Žilevičius, Juozas. Amerikos lietuvių įnašas į lietuvių muziką: [Pranešimas] // 1956. - Nr.7/8. - P.352-362: portr., iliustr.

244. Žoromskis, Kazys. Tautinio meno esmė ir jo reikalingumas tremtyje: [Pranešimas] // 1956. - Nr.7/8. - P.321-323: portr.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai