Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
I liet. kultūros kongreso grupinės nuotraukos [245-248] PDF Spausdinti El. paštas
245. Mokslo sekcijos posėdžio dalyviai: Kun. dr. A.Baltinis, Vliko pirm. J.Matulionis, vysk.V.Brizgys // 1956. - Nr.7/8. - P.315.

246. Premijos įteikimas ses. Bernardai ir J.Bertuliui už sukomponuotas dainas: J.Daužvardienė, Vytautas Radžius, AJasaitytė, A.Dzirvonas // 1956. - Nr.7/8. - P.358.

247. Švietimo sekcijos posėdžio prezidiumas: B.Lesevičiūtė, J.Ignatonis, P.Balčiūnas, ses. Perpetua // 1956. - Nr.7/8. - P.331.

248. Teatro sekcijos prezidiumas: I.Nivinskaitė, St.Pilka, A.Brinką // 1956. -Nr.7/8. - P.325.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai