Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
IV lietuvių kultūros kongresas, Torontas, 1988 m. birželio 24-27 d. [289-294] PDF Spausdinti El. paštas
289. Andriekus, Leonardas. Įspūdingas išeivijos lietuvių atsivėrimas: IV kultūros kongresas, PLB seimas, Sielovados taryba, Taut. šokių šventė: [Toronte ir Hamiltone [vykusių renginių apžvalga] // 1988. - Nr.3. - P.154-165: iliustr.

290. Girnius, Kęstutis. Įsipareigojimas tiesai: Paskaita, skaityta IV kultūros kongrese: [Okup. Lietuvos literatūros, mokslo vertinimas: Minimi J.Aputis, R (iranauskas, V.Zaborskaitė, A.Zalatorius, A.Krasnovas, E.Mieželaitis, A.Bieliauskas, M Sluckis ir kt] // 1988. - Nr.3. - P.170-181: portr.

291. "Kultūros Kongresas rengiamas Toronte Kanadoje birželio 24-27 d...": [Dienotvarkė] // 1988. - Nr.l. - P.64-67. - (Mūsų buityje).

292. Lenkauskienė, Milda. Pastangos, vedusios į IV kultūros kongresą: [PLB v boi vicepirmininkė kultūros reikalams apie pasiruošimą kongresui] // 1988. -Nr.3. - P.152-153: portr.

293. Skuodytė Daiva. Lietuvos dailė socialistinio realizmo kontekste: Pranešimas IV Kultūros kongrese Toronte, 1988 m. birž. 25-27 d. // 1989. - Nr. - P.60-63.

294. Urbaitytė, Elena. Išeivijos lietuvių dailininkų pasirinkimai, galimybės, galvosūkiai: Pranešimas, skaitytas kongrese Toronte 1988 m. birž. 26 d. // 1989. -Nr.3. - P. 212-216: portr., iliustr.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai