Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PSICHOLOGIJA. LOGIKA. ETIKA [838-862] PDF Spausdinti El. paštas
838. Bieliauskas, Vytautas, dr. Apie psichologiją, jos dėmesį religijai ir jos įnašą
kultūrai: Pokalbis su dr. Vytautu Bieliausku // 1980. - Nr.3. - P.164-167: iliustr.
Brazaitis J. Lietuvių charakterio vertybės. Žr.124.

839. Girniuvienė, Mirga, dr. Dorovės pagrindai: Žvilgsnis į prof. Juozo L.Navicko
kn. "Vertybės ir dorovė" (Roma, 1988) // 1990. - Nr.l. - P.21-28. - Bibliogr.: 6 pavad.
Yla, Stasys. Religinio gyvenimo tipai. - Žr.967.

840. Visuomeniniai tipai: [Aptariami psicholog. tipai: utilitaristas, egoistas,
realistas] // 1948. - Nr.13. - P.145-150; Nr.14. - P.201-205.

841. Kriaučiūnas, Romualdas. Justino Pikūno psichologiniai veikalai: [Aptariamos knygos, išleistos Amerikoje anglų k.: "Fundamentai child psychology" (1957), "De-velopmental psychology" (1959), "Human development" (1969) bei str. žurnaluose] // 1970. - Nr.l. - P.45-47: portr.

842. Persikrovimas ir išsekimas visuomeninėje veikloje // 1985. - Nr.2. -
P. 120-122.

843. Maceina, Antanas. Grožio karalienių teologija // 1952. - Nr.6. - P.283-284.

844. Maldeikis, P[etras]. Viešosios nuomonės formavimas: [Visuom. etikos klausimai] // 1944. - Nr.l. - P.l-2.

845. Malcanaitė-Grinienė, Aldona, dr. Vyresnio amžiaus žmonių psichologinių negalavimų priežastys: [Pranešimo, skaityto LKMA XII suvažiavime, StPetersburge 1982.11.24-28, santr.: Vyresnio amžiaus žmonių psichologinis sveikatingumas] //1983. -Nr.2. - P.l39-140: iliustr.

846. Navickas, JĮuozas]. Moralinės jėgos: [Psichologija ped. auklėjimo procese] // 1950. - Nr.3. - P. 130-135.

847. Norvilas, Algis. Kaip pasirenkama vartoti viena kalba vietoj kitos: [Psichologas apie dvikalbystę - anglų ir liet. k. vartojimą] // 1983. - Nr.4. - P.230-232, 234-238: schem.

848. Paškus, Antanas. Aukštumų psichologija: Egzistenc. tuštuma ir prasmės rūpestis // 1971. - Nr.7. - P.298-304. - Išnašos: 25 pavad.

849. Lytinė revoliucija: Pražūtis ar išsigelbėjimas // 1971. - Nr.l. - P.27-32.
- Išnašos: 22 pavad.

850. Proto psichologija: Kognityv. terapija // 1983. - Nr.l. - P.27-29, 31-35. -
Išnašos: 29 pavad.

851. Psichoanalizė ir jos kūrėjas [Sigmundas Freudas, 1856-1939] // 1969.
- Nr.8. - P.361-368: portr. - Išnašos: 21 pavad.

852. "Štai jūsų Dievas"... - B.F.Skinner: [Apie amer. psichologo idėjas bei
metodus] // 1972. - Balandis [b.n.]. - P.154-156.

853. Vedybiniai miražai: [Apie dabart. amer. šeimą remiantis W.Lederero
ir DJacksono kn. "The mirages of marriage"] // 1970. - Nr.5. - P.227-230.

854. Piktinas, Justinas. Asmenybės subrendimo problema //1986. - Nr.2. - P.90-95.
- Išnašos: 19 pavad.

855. Nuo piešinių urve iki grafoskopinės skalės: Detroito univ. Vaikų ir
šeimų centro dir. psichologo dr. J.Pikūno sudaryta grafoskop. skalė žmonių analizavimui, tyrimams bei diagnozei nustatyti // 1982. - Nr.l. - P.55-58: portr., iliustr.
- Literatūra ir šaltiniai: 18 pavad.

Ružaniec-Ružancovas A. "Aidų" žurnalo filosofijos, psichologijos ir doros reikalais straipsniai. - Žr.696.

856. Sužiedėlis, Antanas, dr. Kaltės sąvoka psichinio sutrikimo sampratoje // 1965. - Nr.5. - P.212-216.

857. Trimakas, Kęstutis. Nuo jaunystės iki senatvės: Suaugusiojo kaitos fazės: [Pranešimo, skaityto LKMA XII suvažiavime, St.Petersburge 1982.11.24-28, santr.:Nuo jaunystės iki senatvės suaugusiojo kaita] // 1983. - Nr.2. - P. 138-139.

Psichologinis žvilgsnis į tikėjimą. - Žr.l074.

Vyresnioji ir jaunesnioji karta. - Žr.l790.

858. Žvilgsnis į Amerikos psichologiją 1960-1980: Svarbūs jauno mokslo
posūkiai, kurie turės reikšmingų pasekmių daugely žmogaus gyvenimo sričių // 1980.
- Nr.l. - P.46-50: portr.; Nr 2. - P.98-104. - Išnašos: 111 pavad.

859. Užgirienė, Ina. Kūrybingumo klausimu: [Apie kūrybingumą mene] // 1965.
- Nr.l. - P.12-18. - Išnašos: 12 pavad.

860. Psichologijos mokslas ir rytojaus žmogus: Paskaita, skaityta Mokslo
ir kūrybos simp. Čikagoj 1969.XI.30 bendrajame posėdyje // 1970. - Nr.4. - P.145-152.- Išnašos: 12 pavad.

861. Venckus, J[uozas], S.J. Psichoanalizė: [Apie S.Freudo gyvenimą ir jo psichoanalizės teoriją] // 1951. - Nr.4. - P.151-161. - Išnašos: 15 pavad.

862. Vydas, Juozas. Nerimas ir depresija // 1974. - Nr.4. - P.168-173. - Bibliogr.: 6 pavad.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai