Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Grupinės nuotraukos [1482-1497] PDF Spausdinti El. paštas
1482. Arkivysk. Julijonas Steponavičius ir arkivysk. Audrys Bačkis [1989 m.] rugsėjo 17 d. eina į Vilniaus katedrą laikyti mišių // 1989. - Nr.4. - P.239.

1483. JAV viceprezidentas George Bush, liepos ĮO d. dalyvavęs pranciškonų piknike Kennebunkporte: Šalia - T. Jurgis Gailiušis, Barbara Bush, T. Placidas Barius // 1988. - Nr.3. - P.222.

1484. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas George Bush tarp lietuvių Kennebunkporte, Maine, pranciškonų vienuolyno sodyboje 1988 metų vasarą: Greta -provincijolas T. Placidas Barius, Barbara Bush, Marytė Šalinskienė // 1989. - Nr.4. -P.276.

1485. Kard. James McGuigan Prisikėlimo parapijos meno galerijoje: Su juo: Tėv. Benediktas Bagdonas, Telesforas Valius, Tėv. Jurgis Gailiušis, Tėv.Bernardinas Grauslys // 1978. - Nr.8. - P.354.

1486. Lietuvių pranciškonų vadovybė rugsėjo 9 išrinkta trejiem metam: Jurgis Gailiušis, Alcuin Coyle, Pranciškus Giedgaudas, Leonardas Andriekus, Paulius Baltakis, Augustinas Simanavičius, Bernardinas Grauslys, Placidas Barius // 1976. -Nr.8. - P.375.

1487. Lietuvių pranciškonų vadovybė vienuolyno bibliotekoje 1968 m.: T. Placidas Barius, T. Petras Baniūnas. T. Leonardas Andriekus (tuomet.provincijolas), T. Jurgis Gailiušis, T. Gabrielis Baltrušaitis: [Kennebunkportas, JAV] // 1988. - Nr.4. - P.263.

1488. Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui rengti komisija: Prel. J.Žemaitis, kan. prof. P.Žiūkelis, arkivysk. Liudas Povilonis, vysk. Juozas Preikšas, kun. P.Gaščiūnas. kun. Edv.Semaška, kun. Alb.Telečka, kun. B.Bulika, kun. Vac.Aliulis, kun. Rič.Mikutavičius, kun. K.Vasiliauskas, kun. dr. J.Bočkauskas // 1988. - Nr.l. - P.13.

1489. Lietuvos krikšto jubiliejaus vykdomojo komiteto pirmininkas Jonas
Kavaliūnas su svečiais iš tėvynės: Kun. Pranas Račiūnas, vysk. Antanas Vaičius, poetas
kun. Ričardas Mikutavičius [Roma, 1987 m.] // 1987. - Nr.3. - P.155.

1490. Lietuvos vyskupai Romoje 1928 m. balandžio 24 d. atvažiavę pas Šv. Tėvą "ad lirnina": Vysk. Juozapas Kukta, vysk. Justinas Staugaitis, arkivysk. Juozapas Skvireckas, dr. Jurgis Šaulys, Stasys Girdvainis, vysk. Antanas Karosas, kun. Kazimieras Rėklaitis, MIC, vysk. Kazimieras Paltarokas // 1976. - Nr.5. - P. 195.

1491. Popiežius Paulius VI su lietuviais vyskupais Vincentu Brizgiu ir Pranu Braziu 1965 m. žiemą vysk. Brazio konsekracijos proga // 1978. - Nr,7. - P.287.

1492. Popiežius Jonas Paulius II su Lietuvos vyskupais bendroje audiencijoje [1983 m.] balandžio 22 d.: Kun. Algirdas Gutauskas, Vincentas Sladkevičius, Liudas Povilonis, Antanas Vaičius, Romualdas Krikščiūnas, kun. Vladas Michelevičius // 1983. - Nr.3. - P.163.

1493. Popiežius Jonas Paulius II su okupuotos Lietuvos dvasininkais: Kun. Pranas Vaičekonis, vysk. Liudvikas Povilonis, kun. Vaclovas Aliulis // 1982. - Nr.4. - P.262.

1494. Telšių vyskupo Antano Vaičiaus konsekracija Kauno katedroje: Šalia vyskupai Liudas Povilonis, Romualdas Krikščiūnas, Vincentas Sladkevičius // 1982.
- Nr.5. - P.353.

1495. Toronto Prisikėlimo parapijos pastatų dalis su Kanados ir Pasaulio lietuvių
kunigų vienybės valdyba: (Kunigai A.Prakapas, A[ugustinas] Simanavičius, J.S taškus
- pirm., dr. P[ranas] Gaida, P[etras] Ažubalis) // 1978. - Nr.8. - 4-as virš. p.

1496. 1990 m. Lapkričio Sinoikijos pagrindiniai rengėjai: Doc. D.Stancienė, moksl. kand. R.Šerpetytė, kun. V.Aliulis, komp. J.R.Dvarionas // 1991. - Nr.l. - P.62.

1497. Vysk. V[incentas] Padolskis ir arkivysk. J[uozapas] Skvireckas, abu neseniai mirę// 1960. - Nr.7. - P.274.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai