Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Recenzijos [1498-1561] PDF Spausdinti El. paštas
1498. Cukuras, ValdĮemaras], kun. Žmonijos likimo apmąstymas // 1955. - Nr.2.
- P.87-90: portr. - Rec. kn.: Bagdanavičius, Vytautas. Žmonijos likimas Šv.Jono Apreiškimo knygoje / Pratartis V.Padolskio. - Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1953.
- XVI, 406 p.: iliustr. - Bibliogr.: p.394-400.

1499. Vaitkus, Mykolas, kan. Dėl pašaukimo tobulybėn // 1953. - Nr.7. - P.328-329. - Rec. kn.: Balčiūnas, Vytautas, kun. La vocation universelle a la perfection chretienne selon Saint Francois: [Disert. darbas]. - B.v: Annecy, 1952. - 172 p.

1500. [Celiešius, Petras, kun.]. Visuotinis pašaukimas krikščioniškon tobulybėn // 1953. - Nr.4. - P.183- 184. - Parašą s: Kun. P.C. - Rec. kn.: Balčiūnas, Vytautas, kun. La vocation universelle a la perfection chretienne selon Saint Francois: [Disert. darbas]. - B.v.: Annecy, 1952. - 172 p.

1501. Vaitkus, MĮykolas], kan. Vyskupo knyga apie Mariją // 1957. - Nr.4. -P.l85-186. - Rec. kn.: Brizgys, Vincentas. Marija Danguje ir Žemėje. - Chicago:
Lietuv. knygos klubas, 1956. - 142 p.

1502. Baltinis, A[ndrius], dr. Negesinkime aukurų // 1960. - Nr.2. - P.88-89. -Rec. kn.: Brizgys, Vincentas, vysk. Negesinkime aukurų. - Brooklyn, N.Y.: B.I., 1958.- 211 p.

1503. Girnius, Juozas. Iš memuarinių knygų // 1967. - Nr.9. - P.415-416. -Parašas: Alaušius. - Rec. kn.: Būčys, Petras Pranciškus. Vysk. P.P.Būčio atsiminimai. T.l, 2 / Surašė Z.Ivinskis; Red. J.Vaišnora. - Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1966. -T.l. - 320 p.: iliustr.; T.2. - 284 p.: iliustr.

1504. Maknys, Jonas, kun. Gegužes mėnuo // 1964. - Nr.6. - P.292. - Rec. kn.: Bučmys, Kornelijus. Gegužės mėnuo. - Brooklyn: Pranciškonų leid., 1964. - 104 p.

1505. Bagdanavičius, Vytautas, M.I.C. Pirminio žmogaus religija // 1966. - Nr.l.
- P.39-41. - Rec. kn.: Christus und Religionen der Erde / Red. Franz Konig. - Freiburg; Wien. - 3 tomai.

1506. [Girnius, Juozas]. Knyga apie Renano kritikus // 1973. - Nr.6. - P.286-287. -Parašas: J.G. - Reč. kn.: Gaigalas, Vytas V. Ernest Renan and his French catholic critics. - North Quincy, Mass.: The Christopher Publishing House, 1972. -281 p.

1507. Matulaitis, KĮazimieras] A., kun. MIC. Apie marijonų veiklą // 1964. -Nr.9. - P.428-430. - Rec. kn.: Garšva, Pranas. Negęstanti šviesa: Marijonų veikla Amerikoje / Aplankas PJurkaus. - Chicago: [Prel. Mykolas CKemėžis], 1964. - 351 p.: iliustr. - Bibliogr.: p.348.

1508. Trimakas, Kęstutis. Studija apie maldą // 1985. - Nr.4. - P.248-250: portr. -Rec. kn.: Gerulis, Eugenijus. The essence of prayer: [Mašinraštis. 579 p.].

1509. Ivinskis, Z[enonas]. "Lietuvos religiniame bei kultūriniame gyvenime..." // 1950. - Nr.8. - P.377-379. - Aut. nurodytas žurnalo turinyje. - Rec. kn.: Gidžiūnas, Victor. De fratribus minoribus in Lituania: Usque ad definitivam introductionem observantiae (1245-1517). Pars I. - Romae, 1950. - XX, 98 p.

1510. Kučas, Antanas. Pranciškonai Lietuvoje // 1976. - Nr.8. - P.380-383. - Rec. kn.: Gidžiūnas, Victor. De fratribus minoribus in Lituania: Usque ad definitivam introductionem observantiae (1245-1517). - Romae, 1950. - XX, 98 p.; De initiis fratrum minorum de observantia in Lituania, 1468-1600. - Firenze, 1970. - 60 p.; De vita et apostolatu fratrum minorum observantium in Lituania saec. XV et XVI. - Brooklyn, 1976. - 134 p.

1511. Ivinskis, Zenonas. Legendariškieji pranciškonų kankiniai // 1955. - Nr.10. -P.431. - Rec. kn.: Gidžiūnas, Viktoras. Legendariškieji pranciškonų kankiniai Vilniuje.
- Brooklyn: "Aidai", 1954. - 45 p. - (Atsp. iš "Aidų", 1954 m., Nr.3-4).

1512. Cukuras, Valdemaras M. Dievas šiandien: Gutausko ir Grauslio knygos //
1977. - Nr.9. - P.429-432. - Rec. kn.: Grauslys.Alfonsas. Ieškau Tavo veido: R-klės ieškojimo keliuose. - Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1971. - 296 p.; Šviesa tamsoje / Dail. T.Valius. - Putnam: Krikščionis gyvenime, 1974. - 455 p. - (Krikščionis gyvenime; Nr.ll).

1513. Ramonas Z. Per grožį į Dievą // 1972. - Balandis [b.n.] - P.168. - Rec. kn.: Grauslys, Alfonsas. Ieškau Tavo veido: Rodyklės ieškojimo keliuose. - Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1971. - 296 p.

1514. Prunskis, Juozas. Krikščionybės šviesa moderniojo gyvenimo tamsumose // 1975. - Nr.9. - P.431-432. - Rec. kn.: Grauslys, Alfonsas. Šviesa tamsoje / Dail. T.Valius. - Putnam: Krikščionis gyvenime, 1974. - 455 p. - (Krikščionis gyvenime-Nr.ll).

1515. Cukuras, Valdemaras M. Dievas šiandien: Gutausko ir Grauslio knygos // 1977. - Nr.9. - P.429-432. - Rec. kn.: Gutauskas, Jonas. Dievas šiandien: Dievo samprata ir jo buvimas / Dail. T.Valius. - Čikaga: Krikščionis gyvenime, 1973.
- 283 p.: portr. - (Krikščionis gyvenime; Nr.9). - Bibliogr.: p.279-280.

1516. Gaidamavičius Pranas. Vaiko Dievas ir religija // 1953. - Nr.9. - P.420-421.
- Rec. kn.: Gutauskas, Jonas, kun. dr. Vaiko Dievas ir religija: Relig. vaiko auklėjimas ryšium su jo dvas. raida. - Toronto: Žiburiai, 1953. - 328 p. - Bibliogr.: p.315-322.

1517. Baltinis, A[ndrius], dr. "Visam mūsų amžiaus mąstymui..."// 1952. - Nr.6. -P.277-279. - Rec. kn.: Gutauskas, Vaclovas. Kas žiūri ir nemato? - Chicago: TT. Jėzuitai, 1952. - 92 p. - (Relig. pašnekesiai; Nr.l).

1518. Girnius, Juozas. Stasio Ylos veikalai // 1965. - Nr.5. - P.233-237: portr. -Rec. kn.: Yla, Stasys. Moderni mergaitė / Dail. N.Vedegytė-Palubinskienė. - Putnam: Immaculata Press, 1964. - 289 p.: iliustr.; Dievas sutemose: Relig. lūžiai liet. gyvenime / Dail. T.Valius. - Toronto: "Tėviškės žiburiai", 1964. - 391 p.; Tikiu Dievą: Maldynas / Dail. J.Tritis. - Čikaga: Marijonai, 1964. - 702 p. - Alfabet. maldų r-klė: p.620-697.

1519. Trumpa, VĮincas]. Šventas Kazimieras // 1955. - Nr.10. - P.430-431. - Rec. kn.: Ivinskis, Zenonas. Šv. Kazimieras. 1458-1484. - New York: Tėvai Pranciškonai, 1955. - 222 p.: iliustr. - Bibliogr.: p.185-198.

1520. Yla, Stasys. Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje // 1962. - Nr.3. - P.123-125: portr. - Rec. kn.: Krupavičius, Mykolas. Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje. -Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1961. - 724 p.

1521. Gidžiūnas, Viktoras. Bostono liet. parapijos istorija // 1957. - Nr.l. - P.38-39. - Rec. kn.: Kučas, Antanas, dr. Šv.Petro lietuvių parapija South Bostone: Auks. parapijos jubiliejui paminėti, 1904-1954. - Boston: B.I., 1956. - 303 p.: iliustr.

1522. [Bagdanavičius, Vytautas]. Naujo pobūdžio religinė knyga // 1950. - Nr.5. -P.236. -Parašas: Bgd. - Rec. kn.: Lewis C.S. The screwtape letters. - London, 1946.

1523. Girnius, Juozas. L.K.B. kronikos III tomas // 1978. - Nr.4. - P.178-182. - P a-
rašąs: L.Ramelis. -Rec. kn.: Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. T.3. - Chicago:
L.K. Religijos šalpos rėmėjų s-ga, 1976. - 424 p.: iliustr. - Asmenų ir vietovių r-klė:
p.411-413.

1524. Cukuras, Valdemaras Mykolas. Vertingas lietuvio teologo palikimas // 1979.
- Nr.l. - P.45-47. - Rec. kn.: Manelis, Pranas. Kristus ir Eucharistija: Dievo veikla išganymo istorijoje / Dail. T.Valius. - Putnam: Krikščionis gyvenime, 1977. - 380 p.: iliustr. - (Krikščionis gyvenime; Nr.15).

1525. Narbutas, Titas. Širdies gelmė // 1957. - Nr.10. - P.470-471. - Rec. kn.: Markaitis, Bruno. Širdies gelmė. - Putnam: Immaculata Press, 1957. - 146 p.

1526. [Trumpa informacija apie leid.] // 1950. - Nr.4. - P.185. - Parašas: R.-Anot. kn.: Matulaitis, Kazimieras Aloyzas. Šventųjų gyvenimai kiekvienai metų dienai. - Chicago: Marijonų vienuolija Amerikoje, 1949. - 714 p. - Šventųjų sąrašas: p.709-714.

1527. Vaičiulaitis, Antanas. Meškuitis: Kunigas Mykolas // 1950. - Nr.5. - P.234. -Parašas: Aug.R. - Anot. kn.: Meškuitis. Kunigas Mykolas: [Aut. užrašų apie kunigystę 3-ioji knyga]. - Čikaga: B.I., 1949. - 200 p. - Aut. tikroji pavardė Pranciškus Vasiliauskas.

1528. Jurgaitis B. Metraštis 1950 // 1950. - Nr.6. - P.276. - Rec. leid.: Metraštis. 1950 / Red. L.Andriekus; Iliustr. V.Vijeikis. - Kennebunkport: Tėvai Pranciškonai, 1949. - 221 p.: iliustr.

1529. Jatulis, Paulius. Vilniaus vyskupija viduriniais amžiais // 1974. - Nr.4. -P. 182-184. - Rec. kn.: Ochmanski, Jerzy. Biskupstwo wilehskie w šredniowieczu: Ustroj i uposažzenie. - Poznan: Wydawn. Uniw. im. A.Mickiewicza, 1972. - 118 p.

1530. Vaitiekūnas, Vfytautas]. Vietoj autoriaus neparašyto laiško vertėjams // 1953.
- Nr.9. - P.423-425. - Rec. kn.: Papini, Giovanni. Popiežiaus Celestino VI laiškai žmonėms / Išvertė iš it. dr. Petras Mačiulis. - Čikaga: Lietuv. knygos klubas, 1953. -216 p.

1531. [Maceina, Antanas]. Popiežių enciklikos // 1949. - Nr.24. - P.130-131. - P a-r a š a s: Jm. - Rec. kn.: Paskutiniųjų popiežių enciklikų ir P. Pijaus XII kalbų rinkinys svarbesniaisiais žmonijos viešojo gyvenimo klausimais / Sp. paruošė V.Brizgys. - Tūbingen: Lux, 1949. - 630 p.

1532. Yla, Stasys. Studija apie Amerikos būsimus kunigus // 1970. - Nr.8. - P.378-380. - Rec. kn.: Potvin, Raymond H., Sužiedėlis, Antanas. Seminarians of the six-ties - a national survey. - VVashington, 1969.

1533. [Andriekus, Leonardas]. Aukštyn širdis // 1958. - Nr.2. - P.89. -Parašas: L.A. - Rec. kn.: Prunskis, Juozas. Aukštyn širdis: Pamokslai. - Putnam: Immaculata press, 1957. - 260 p.

1534. Girnius, Juozas. Prunskio "Mokslas ir religija" // 1965. - Nr.2. - P.95-96. -Rec. kn.: Prunskis, Juozas. Mokslas ir religija. - Los Angeles: "Lietuvių dienos", 1964. - 142 p.

1535. Maceina. Antanas. Naujasis psalmynas // 1949. - Nr.25. - P.178-179. - Rec. kn.: Psalmių knyga: Vert. lot. k. iš pirmykščių tekstų ir vert. liet. k. su paaišk. / Parūpino dr. Juozapas Skvireckas. - Stuttgart: Lux, 1949. - 522 p.

1536. Girnius, Juozas. Kunigai sovietiniame terore // 1973. - Nr.5. - P.236-237. -Parašas: Bl.Ramelis. - Rec. kn.: Raišupis, Matas. Dabarties kankiniai: Lietuvos vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų kryžiaus kelias pirmoje ir antroje sovietų okupacijoje / Dail. T.Valius. - Chicago: Krikščionis gyvenime, 1972. - 436 p.: iliustr. - Aut. tikroji pavardė Vladas Būtėnas. - (Krikščionis gyvenime; Nr.8).

1537. Rubšys, A[ntanas]. Tėv. Benvenuto Ramanausko, O.F.M., knyga // 1984. -Nr.4. - P.255-256. - Rec. kn.: Ramanauskas, Benvenutas. Aš savo dalį atlikau: 800 m. sukaktį nuo Š v.Pranciškau s Asyžiečio gimimo minint / Virš. T. Placido Bariaus. -Brooklyn, N.Y.: Pranciškonų sp., 1983. - 368 p.: iliustr.

1538. Broliai, pradėkim // 1978. - Nr.5. - P.233-234: portr. - Rec. Kn.:
Ramanauskas,Benvenutas, O.F.M. Broliai, pradėkim: 750m. sukaktį nuo Šv.Pranciškaus mirties minint. - Brooklyn, N.Y.: Pranciškonai, 1976. - 272 p.: iliustr.

1539. Pasilis, Saulius. Lietuva knygose apie religiją ir komunizmą // 1988. - Nr.2. - P.145-146. - Rec. kn.: Ramet, Pedro. Cross and commissar. - Bloomington, 1987; Buss, Gerald. The bear's hug. - London, 1987.

1540. Cukuras, Valdemaras. Pravertos durys į Šv. Rašto lobyną // 1980. - Nr.2. -P.113-116. - Rec. kn.: Rubšys, Antanas. Raktas į Naująjį Testamentą. D.l / Iliustr. T.Valius. - Chicago: Krikščionis gyvenime, 1978. - 394 p.: iliustr. - (Krikščionis gyvenime; Nr.16).

1541. Duoba, Jonas. Raktas, bet tik pažangiesiems // 1979. - Nr.7. - P.325-327. -Rec: Rubšys,Antanas. Raktas į Naująjį Testamentą. D.l / Iliustr. T.Valius. - Chicago: Krikščionis gyvenime, 1978. - 394 p.: iliustr. - (Krikščionis gyvenime; Nr.16).

1542. Gidžiūnas, Viktoras, O.F.M. "Praeitų metų gale..."// 1951. - Nr.5. - P.232. -Rec. kn.: Sužiedėlis, Simas. Jėzaus Nukryžiuotojo seserų kongregacija / Pratartis K.Urbanavičiaus. - Boston: Jėzaus Nukryžiuotojo seserų kongregacija, 1950. - 303 p.: iliustr.

1543. Kučas, Antanas. Šv.Pranciškaus parapija Lawrence // 1954. - Nr.4. - P.184-185: portr. - Rec. kn.: Sužiedėlis, Simas. Šv.Pranciškaus lietuvių parapija / Virš. V.KJonyno. - Lawrence, Mass.: B.I., 1953. - 416 p.: iliustr. - Tekstas liet., angl.k. i II., i. bibliogr.: p.391-411.

1544. Andriekus, Leonardas, O.F.M. Naujas maldynas // 1953. - Nr.7. - P.325-326. - Rec. kn.: Sveika Marija: Mažasis maldynas / Parengė Stasys Yla; Iliustr. T. Valiaus. - Putnam: Immaculata press, 1953.-357 p.

1545. Šv.Pijus X // 1958. - Nr.6. - P.279. -Parašas: A.P. - Rec. kn.: Šv.Pijus X: [Str. rinkinys] / Red. kun. Jonas Petrėnas; Įž str. Pr.Gaidamavičiau s. - Brooklyn, N.Y. : Ateitis, 1958. - 255 p.: iliustr.

1546. [Girnius, Juozas]. Atkreipiant dėmesį // 1965. - Nr.6. - P.283. - Parašas: Urv. - Anot. kn.: Šventoji auka / Maldų vert. Bruno Markaitis; Fotogr. Algimantas Kezys. - Chicago: Tėvai jėzuitai, 1965. - 92 p.: iliustr.

1547. Tikybos vadovėlis // 1959. - Nr.4. - P.186-187. -Parašas: V.J.B. - Rec. kn : Tikybos vadovėlis: Prad. m-klai / Paruoštas sekant kun. K.Zitkaus "Tėve Mūsų" ir Tikiu". - Taurini: B.I., 1958. - 165 p.: iliustr.

1548. Rubšys, Antanas. Brandi šiuolaikinė Evangelijos samprata // 1991. - Nr.l. -p.76-77. - Rec. kn.: Trimakas, Kęstutis. Ieškančio pėdsakai: Evang. apmąstymai. - Chicago: Židinys, 1989. - 267 p.

1549. Pikturna, Vytautas, kun. Lado Tulabos religinė knyga // 1990. - Nr.4. -P.328-329. - Rec. kn.: Tulaba, Ladas. Mano Dieve, vis arčiau prie Tavęs. - Roma: S.A.Flower, 1989. - 364 p.

1550. Grinius, Liūtas. Angliška knyga apie Šv.Kazimierą // 1972. - Nr.1/2. - P.71-72.- Rec. kn.: Uminski,Sigmund H. The Royal Prince. - New York: Polish Publica-tion Society of America, [1971]. - 146 p.: iliustr.

1551. Ivinskis, Zenonas. Marijos garbininmas Lietuvoje // 1959. - Nr.3. - P.136-137. - Rec. kn.: Vaišnora, Juozas. Marijos garbinimas Lietuvoje. - Roma: LKMA, 1958. - 445 p.: iliustr. - (LKMA leid.; Nr.3). - Bibliogr.: p.411-417. - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė: p.420-439.

1552. Gidžiūnas, Viktoras. Šiluvos garsas laisvame pasaulyje // 1962. - Nr.9. -P.422. - Rec. kn.: Vaišnora, P.ĮJuozas], M.I.C. Momentum apparitionis B.V.Mariae in Šiluva ad restaurandum fidem catholicam in Lituania. Saec. XVII: Atsp. iš rink. "Maria et Eccclesia". T.IX. - Roma, 1962. - P.195-207.

1553. Baltinis, A[ndrius]. "Dažnai mes kalbame apie dvasinį gyvenimą..." // 1952. - Nr.5. - P.229. - Rec. kn.: Vaitkevičius, Juozas, kun. dr. M.I.C. Gyvoji dvasia: Mąstymai kiekvienai metų dienai. T.2. - Cambridge (Mass.): Kun. Pranciškus Juškaitis, 1952.-543 p.

1554. Vaičiulaitis, Antanas. Keturi ganytojai // 1961. - Nr.9. - P.409-410: portr. -
Parašas: Aug.Raginis. - Rec. kn.: Vaitkus, Mykolas. Keturi ganytojai: Atsiminimai [apie vyskupus J.Matulevičių, P.Karevičių, J.Skvirecką, P.BūčąJ. - Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1960. - 180 p.

1555. Venclova, Tomas. Išsami ir objektyvi Vardžio knyga // 1980. - Nr.l. -P.56-60: portr. - Rec. kn.: Vardys, V.Stanley. The Catholic Church, dissent and nationality in Soviet Lithuania. - New York, 1978. - 336 p.

1556. Pašilis, Saulius. Kardinolo Višinskio dvasinis portretas // 1985. - Nr.3. -P.198-199. - Rec. kn.: YVyszinski, Stefan, cardinal. A freedom within. - London: Ghodder and Stoughton, 1984; Micewski A. Cardinal VVyszinski. - New York: Harcourt and Brace, 1984.

1557. Skrupskelis, K[ęstutis]. Irmijos Zakso antireliginis "humanizmas" // 1972.
- Nr.4. - P.216. - Rec. kn.: Zaksas, Irmija. Humanizmas ir religija. - V.: Mintis, 1971.
- 198 p.

1558. Grinius, Liūtas. Lietuviai kunigai 1966 // 1971. - Nr.5. - P.240. - Rec. kn.:
Žemaitis, Kęstutis, kun. Lietuviai kunigai 1966 jaunimo metais. - Euclid, Ohio:
Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę k-tas, 1970. - 20 p.

1559. Cukuras, K.V[aldemaras]. Žilio "Gyvenimo šaltiniai" // 1965. - Nr.l. - P.48.
- Rec. kn.: Žilys, Stasys. Gyvenimo šaltiniai / Iliustr. aut.; Nuotr. A.Kezio. - Putnam: Kunigai P.Dziegoraitis, F.Kireilis, J.Pakalniškis, V.Pikturna, V.Širka, 1964. - 253 p., 6 iliustr. lap.: iliustr.

1560. Pikturna, Vytautas, kun. Gyvoji liturgija// 1971. - Nr.5. - P.239-240. - Rec. kn.: Žilys, Stasys, kun. dr. Gyvoji liturgija / Dail. T.Valius. - Boston: Krikščionis gyvenime, 1970. - 184 p. - (Krikščionis gyvenime; Nr.7).

1561. [Andriekus, Leonardas]. Žodis ir gyvenimas // 1955. - Nr.10. - P.431-432. -Parašas: L.A. - Rec. kn.: Žiūraitis, Tomas. Žodis ir gyvenimas: Relig.-Taut. rimčiai / Su A.Maceinos pratartimi. - Schongau: Venta, 1955. - 243 p.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai